312/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Lag om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 6 §, sådan den lyder i sin svenska språkdräkt i lagarna 497/2009 och 503/2013 och i sin finska språkdräkt i lag 860/2015, som följer:

6 §
Den lokala polisen

En polisinrättning ska se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet inom distriktet. Polisinrättningarnas distrikt ordnas så att ett distrikt består av ett eller flera landskap eller kommuner. Bestämmelser om polisinrättningarnas distrikt utfärdas genom förordning av statsrådet. En polisinrättning kan ha regionala enheter. Bestämmelser om de regionala enheternas distrikt utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de regionala enheternas språkliga status finns i 6 § 2 mom. i språklagen (423/2003). Bestämmelser om placeringsorterna för polisinrättningens verksamhetsställen utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

Vid bildandet av en polisinrättning vars distrikt omfattar flera kommuner ska hänsyn tas till de olika områdenas invånarantal, invånartäthet, utsträckning, trafikförbindelser, språkförhållanden och andra särdrag samt områdesindelningens inverkan på den i 6 § i språklagen avsedda språkliga statusen för en myndighet. Tjänsterna som polischef för de polisinrättningar som läggs ned dras in och en ny tjänst som polischef för polisinrättningen inrättas. Den ovannämnda polischefstjänsten vid polisinrättningen får första gången tillsättas utan att tjänsten ledigförklaras. Den som innehar en polischefstjänst som dras in ska omplaceras i uppgifter som motsvarar personens yrkesskicklighet och förmåga.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 217/2021
FvUB 3/2022
RSv 27/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.