309/2022

Helsingfors den 28 april 2022

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 5 § temporärt samt 6 §, och

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

5 §
Godkännande och arkivering av sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

Parterna i planen godkänner handlingsplansdelen i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen.

Arbetssökanden godkänner planen elektroniskt i den för ändamålet avsedda webbtjänsten eller genom att underteckna planen. Om planen godkänns genom underskrift, ges den undertecknade planen till arbetssökanden. Arbets- och näringsbyrån kan också förutsätta att arbetssökanden ska godkänna planen på något annat sätt. Arbets- och näringsbyrån ska då försäkra sig om att arbetssökanden förstår planens innehåll och betydelse, och den godkända planen ska tillställas arbetssökanden via webbtjänsten eller på något annat lämpligt sätt.

Arbets- och näringsbyråns exemplar godkänns och arkiveras elektroniskt i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Om arbetssökanden godkänner planen på något annat sätt än i webbtjänsten eller genom att underteckna planen, ska en anteckning om godkännandet göras i kundinformationssystemet. Om en företrädare för kommunen har deltagit i utarbetandet av planen, har kommunen på begäran rätt att få en kopia av planen.

6 §
Internationell arbetsförmedling från avtalsslutande stat till Finland eller från Finland till avtalsslutande stat

Arbets- och näringsbyrån tillhandahåller arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åt arbetssökande som söker sig till arbete i Finland från en stat vars medborgare på basis av de internationella avtal som binder Finland och gäller arbetskraftens fria rörlighet har rätt att utan arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska prövning komma till Finland för att söka arbete och ta emot arbete (avtalsslutande stat), eller arbetssökande som från Finland söker sig till arbete i en avtalsslutande stat.

Arbets- och näringsmyndigheten tillhandahåller arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åt arbetsgivare som söker arbetstagare från en avtalsslutande stat enligt 1 mom. till arbete i Finland eller från Finland till arbete i en avtalsslutande stat.

7 a §
Uppgifter om fullgörande av jobbsökningsskyldigheten

En arbetssökande som ansöker om arbetslöshetsförmån ska underrätta arbets- och näringsbyrån om

1) hur han eller hon har fullgjort sin jobbsökningsskyldighet,

2) när han eller hon har vidtagit den jobbsökningsrelaterade åtgärden,

3) övriga uppgifter om den arbetsmöjlighet eller arbetsuppgift som sökts samt uppgifter om arbetsgivaren eller om den som låter utföra arbetet,

4) övriga sådana uppgifter om arbetsmöjligheten som behövs för genomförandet av arbetsförmedlingen.


Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2022. Förordningens 5 § är i kraft till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 28 april 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.