308/2022

Helsingfors den 28 april 2022

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

fogas temporärt till statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Arealer med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstöd

Om trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus odlas, används för bete eller bärgas på det sätt som avses i 15 § 1 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015), får odlingsväxter odlas på trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus och arealen får gödslas. Kvävegödslingen får motsvara de maximala mängder som avses i 11 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling eller i 6 § 5 mom. och 7 § i Ålands landskapsregerings beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket.

Om trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus odlas, används för bete eller bärgas på det sätt som avses i 15 § 1 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, tillämpas inte vad som föreskrivs i

1) 7 § 2 mom. om fröblandningen på en ny icke odlad åker som sköts och som ska anläggas på grundvattenområden,

2) 7 § 3 mom. om kemisk bekämpning av ogräs.


Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 28 april 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.