305/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 april 2022

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018) förordningens rubrik, 1 §, 2 § 1 mom., 4 § 4 mom. och 11 a § samt bilagan till förordningen, av dem 11 a § och bilagan till förordningen sådana de lyder i förordning 82/2022, samt

fogas till förordningen nya 1 a och 11 b § som följer:

Inrikesministeriets förordning

om utnämningsförfarandet och anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om nominerings- och utnämningsförfarande, löneklass, tillägg för kontaktperson, ersättning på grund av gällande förhållanden, bostads-, utbildnings- och dagvårdsersättningar samt ersättande av extra kostnader som fullgörandet av uppgifterna orsakar för i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004) avsedda personer som deltar i krishantering utomlands.

1 a §
Begränsningar som gäller nominering av kandidat och utnämning till anställningsförhållande

De uppgifter och anställningsförhållanden som avses i 4 e § 1 mom. i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering är valobservatörsuppdrag och valobservatörsanställningsförhållanden, observatörsuppdrag och observatörsanställningsförhållanden inom civil krishantering i Europeiska unionens övervakningsuppdrag (EUMM) i Georgien och i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas övervakningsuppdrag (SMM) i Ukraina samt uppgifter och anställningsförhållanden i Förenta nationernas fredsbevarande insats (UNFICYP) på Cypern.

2 §
Löneklasser och tillägg för kontaktperson

Bestämmelser om löneklasser som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad och om tillägg för kontaktperson som betalas som lön finns i bilagan till denna förordning.


4 §
Ersättning på grund av gällande förhållanden

Om en person i anställningsförhållande inte är berättigad till dagpenning eller någon annan ersättning som avses i 2 mom. och personen deltar i ett uppdrag inom ramen för Europeiska unionens mekanism för reform av säkerhetssektorn (Security Sector Reform, SSR) eller mekanism för snabbinsatsstyrkorna (Civilian Response Team, CRT) i ett land där det inte genomförs en sådan insats som avses i 3 mom., betalas till honom eller henne 135 euro per anställningsdag i ersättning på grund av gällande förhållanden.


11 a §
Ersättande av vissa kostnader

Den som övergår till Europeiska unionens valobservatörsuppdrag ersätts för kostnaderna för den hälsokontroll som Europeiska unionen förutsätter samt för de avgifter för läkemedel och vaccinationer som är nödvändiga för resor till och vistelse inom insatsområdet, till den del de inte ersätts av Europeiska unionen. En valobservatör i anställningsförhållande ersätts på ansökan för skäliga kostnader för sådan tolkning och sådana förflyttningar inom insatsområdet som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna. På förfarandet för ansökan om ersättning tillämpas statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten.

11 b §
Ersättningar under frånvaro från insatsområdet

Sådana skäliga boendekostnader som avses i 15 f § 2 mom. i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering är hyran för bostaden och de fasta kostnader som hänför sig till bostaden men som inte fastställs utifrån personens egen konsumtion.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022. Punkt 1.1 i bilagan till förordningen träder dock i kraft först den 1 juni 2022.

Helsingfors den 29 april 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Konsultativ tjänsteman
Kalle Kekomäki

Bilaga

Löneklasser, tillägg för kontaktperson och ersättningar på grund av gällande förhållanden

1.1 Löneklasser

Löneklass Lön/månad/euro
10 11 376,96
9 10 239,50
8 9 224,78
7 8 310,61
6 7 475,95
5 6 756,37
5a 6 397,42
4 6 038,46
3 5 552,15
2 5 106,35
2a 4 947,00
1 4 701,09
1a 3 774,00

1.2 Tillägg för kontaktperson

Antal personer (exkl. kontaktperson) Tillägg/månad/euro
6–8 200,00
fler än 8 350,00

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällande förhållanden/anställningsdag/euro
Afghanistan 198,09
Kenya 138,72
Libanon 137,11
Turkiet   97,36
MINUSMA   75,00
UNMIK   10,00
UNMISS   75,00
UNSOM   75,00
UNITAD 100,00
2.2. Sekretariatsuppgifter Ersättning på grund av gällande förhållanden/anställningsdag/euro
Berlin, Bryssel, Strasbourg och Wien 147,05
Genève 181,83
Riga 137,11
Warszawa 127,17
Vilnius 132,14
2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt
38 § i räddningslagen (379/2011) 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.