304/2022

Helsingfors 28.4.2022

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) 3 § 3 mom.

ändras 3 § 1 och 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 601/2017, som följer:

3 §
Innehållet i planen

Planen för de offentliga finanserna ska täcka hela den offentliga sektorns finanser. I planen finns delar som gäller statsfinanserna, välfärdsområdenas ekonomi, den kommunala ekonomin, lagstadgade arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder.

I planen för de offentliga finanserna ställs det upp fleråriga mål för saldot i förhållande till bruttonationalprodukten till marknadspris för hela den offentliga sektorns finanser samt utöver dessa ett mål för varje sådant delområde inom de offentliga finanserna som nämns i 1 mom. Målen för det strukturella saldot ska ställas upp så att de med beaktande av finansministeriets prognos åtminstone leder till att det mål som ställts upp för det strukturella saldot i de offentliga finanserna uppnås. Från detta kan avvikas temporärt om det i Finland råder sådana exceptionella omständigheter som avses i artikel 3.3 b i det fördrag som avses i 1 § i den lag som nämns i 1 §.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022.

Förordningen tillämpas första gången på planen för de offentliga finanserna för 2023–2026

Helsingfors 28.4.2022

Finansminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Saara Rahko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.