301/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Lag om ändring av 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 5 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 568/2020, som följer:

5 kap.

Handläggning av marknadsrättsliga ärenden

2 §
Vem som har rätt att väcka ett ärende

Ansökan enligt 1 § får göras av


3) konsumentombudsmannen och den näringsidkare eller annan person mot vilken konsumentombudsmannens förbud riktas i ärenden som avses i 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar och, i ärenden som avses i 2 mom. i den paragrafen, den näringsidkare som ett förfarande som strider mot 4, 4 a, 4 b, 5 b eller 7 § i den lagen riktas mot samt en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen,Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

RP 241/2021
LaUB 2/2022
RSv 32/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.