271/2022

Helsingfors den 7 april 2022

Statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 15 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 146/2019, och

fogas temporärt till 13 §, sådan den lyder i förordning 123/2018, ett nytt 5 mom. som följer:

13 §
Mångsidigare odling i anslutning till förgröningsstöd

Vid bedömning av huruvida kravet på diversifiering av grödor uppfylls i landskapen Egentliga Finland, Nyland eller Åland betraktas en trädesareal som odlas, används för bete eller bärgas som i artikel 44.4 i stödförordningen avsedd gröda.

15 §
Arealer med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstöd

Trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus ska bevaras som trädesareal från den 1 januari till den 15 augusti. Trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus får dock odlas, användas för bete eller bärgas. Växtskyddsmedel får inte användas på trädesarealerna från den 1 januari till den 15 augusti. På trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus och som odlas, används för bete eller bärgas får växtskyddsmedel dock användas även under den ovannämnda perioden.Denna förordning träder i kraft den 11 april 2022 och gäller till utgången av 2022. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 7 april 2022

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.