258/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 260 §, 261 § 4 mom., 262, 263 och 307 § samt 348 § 1 mom.,

sådana de lyder, 260 § i lagarna 1003/2018 och 1207/2020, 261 § 4 mom. samt 262, 263 och 307 § i lag 1003/2018 samt 348 § 1 mom. i lag 456/2016, som följer:

260 §
Marknadskontroll av radioutrustning samt hantering av radioutrustning som utgör en risk

Bestämmelser om marknadskontrollen av radioutrustning samt om yttre gränskontroll finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen. Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

Om Transport- och kommunikationsverket av grundad anledning anser att radioutrustning utgör en risk med hänsyn till de krav som ställts i enlighet med denna lag, ska verket göra en heltäckande bedömning av radioutrustningens överensstämmelse.

Varje ekonomisk aktör ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder som förutsätts i någon medlemsstat vidtas i fråga om all den radioutrustning som aktören har tillhandahållit på unionsmarknaden.

261 §
Samråd som gäller begränsande åtgärder

Transport- och kommunikationsverket ska upphäva en åtgärd enligt 21 § i marknadskontrollagen eller ändra den, om kommissionen meddelar att den anser att åtgärden strider mot EU-rätten.


262 §
Förfarande som gäller överensstämmande radioutrustning som utgör en risk

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart även underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om åtgärder som verket har vidtagit med stöd av 3 kap. i marknadskontrollagen på grund av att radioutrustning trots att den överensstämmer med kraven utgör en risk med avseende på krav som gäller skyddet av allmänna intressen enligt denna lag. Informationen ska innehålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera radioutrustningen samt uppgift om dess ursprung och leveranskedja, den risk utrustningen utgör och vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken.

263 §
Korrigerande av formell bristande överensstämmelse

Transport- och kommunikationsverket ska kräva att den berörda ekonomiska aktören inom en av verket utsatt skälig tid och på det sätt som verket bestämmer korrigerar en bristande överensstämmelse som gäller

1) att CE-märkning saknas eller har anbringats i strid med artikel 26 i marknadskontrollförordningen eller i strid med bestämmelserna i denna lag,

2) att det anmälda organets identifikationsnummer saknas eller strider mot kraven,

3) att EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller strider mot kraven,

4) att den tekniska dokumentationen saknas eller är bristfällig,

5) att identifieringen av radioutrustningen eller tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter är felaktiga eller bristfälliga,

6) att bruksanvisningar och säkerhetsinformation eller anvisningar och information om användningsbegränsningar som medföljer utrustningen är bristfälliga,

7) lämnande av uppgifter om andra ekonomiska aktörer till Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 253 d § 2 mom.,

8) registrering av radioutrustning som hör till särskilda kategorier eller klasser i enlighet med 252 § 2 mom.

Om den ekonomiska aktören inte korrigerar bristerna inom den rimliga tid som satts ut, får Transport- och kommunikationsverket vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet eller tillhandahållandet av radioutrustningen på marknaden eller, om bristen är väsentlig, för att se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

307 §
Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och Gränsbevakningsväsendet ska utöver Transport- och kommunikationsverket övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 39 § om radiotillstånd och bestämmelserna i 257 § om märkning av radioutrustning. Tullen ska i samband med tillsynen över efterlevnaden av sjötrafiklagen (782/2019) övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 39 § om radiotillstånd och bestämmelserna i 257 om märkning av radioutrustning och utöver Transport- och kommunikationsverket övervaka efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om import av radioutrustning.

348 §
Radioutrustningsförseelse

Den som uppsåtligen

1) tar i bruk eller använder en radiosändare utan radiotillstånd som avses i 39 § eller använder en radiosändare utan behörighet som avses i 265 § eller utan kompetens som avses i 266 §,

2) bryter mot ett förbud enligt 329 § som avser förhindrande eller begränsning av störningar eller mot ett tillsynsbeslut som avses i 330 §,

3) bryter mot ett åläggande eller förbud som med stöd av 17–22, 23 eller 25 § i marknadskontrollagen meddelats en ekonomisk aktör eller mot ett förbud som med stöd av 327 § i denna lag meddelats en ekonomisk aktör i samband med att utrustning tagits för undersökning,

4) bryter mot ett åläggande som med stöd av 263 § 2 mom. meddelats en ekonomisk aktör på grund av att radioutrustning formellt inte överensstämmer med kraven,

5) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen eller 253 § 4–6 punkten, 253 a § 2 mom. 1 punkten eller 253 b § 1 eller 8 punkten i denna lag för en tillverkare, importör, tillverkares representant, distributör eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse eller teknisk dokumentation,

6) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen eller 253 d § 2 mom. 1 punkten i denna lag för en tillverkare, importör, tillverkares representant, distributör eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation,

7) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen eller 253 d § 4 mom. i denna lag för en tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, eller

8) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen eller 253 d § 3 mom. i denna lag för en tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för radioutrustningsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021
EkUB 2/2022
RSv 7/2022
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.