234/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005) 1 § 2–4 mom., 3 § 2 och 3 mom., 5 § 2 mom. och 9 §,

sådana de lyder, 1 § 2–4 mom., 3 § 2 och 3 mom. och 5 § 2 mom. i lag 737/2011 samt 9 § i lag 802/2017, som följer:

1 §
Ansökan

Brottspåföljdsmyndigheten ska ge ett utlåtande om ansökan till hovrätten. Brottspåföljdsmyndigheten ska i utlåtandet konstatera huruvida den förordar eller motsätter sig frigivning och om fången ska placeras i övervakad frihet på prov enligt 2 c kap. i strafflagen (39/1889). Brottspåföljdsmyndighetens bedömning av förutsättningarna för frigivning och annan utredning som gäller fången ska bifogas utlåtandet. Till utlåtandet om en fånge som dömts till fängelse på livstid ska det dessutom fogas en bedömning av risken för att fången begår ett våldsbrott.

Brottspåföljdsmyndigheten kan i situationer som avses i 10 kap. 3 § i fängelselagen (767/2005) eller av andra särskilda skäl ansöka om frigivning av en fånge.

Brottspåföljdsmyndigheten ska delge fången det utlåtande som avses i 2 mom. och den ansökan som avses i 3 mom., och bilagorna till dem.

3 §
Behandling av ärendet vid Helsingfors hovrätt

Hovrätten kan på eget initiativ fatta beslut om att inhämta sakkunnigutlåtanden, uppta bevisning eller förordna att skriftliga bevis eller andra handlingar ska läggas fram. Fången och Brottspåföljdsmyndigheten ska ges tillfälle att bli hörda med anledning av de utredningar som domstolen inhämtat.

Muntlig förhandling i ärendet ska ordnas om fången yrkar det och även annars, om det inte är uppenbart onödigt. Fången och en företrädare för Brottspåföljdsmyndigheten ska kallas till den muntliga förhandlingen. Fången, företrädaren för Brottspåföljdsmyndigheten, vittnen och andra personer kan höras och annan utredning kan tas emot vid den muntliga förhandlingen. Om fången inte anländer till den muntliga förhandlingen, kan ärendet avgöras trots hans eller hennes utevaro, om inte hovrätten anser det behövligt att höra honom eller henne personligen.


5 §
Rättshjälp

De kostnader om åsamkats ett vittne eller någon annan person som Brottspåföljdsmyndigheten åberopat för utredningen av ärendet ska betalas med statsmedel enligt bestämmelserna i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/1972). Fången kan dock inte förpliktas att ersätta staten för dessa kostnader.

9 §
Förbud mot verkställighet av villkorlig frigivning

När Brottspåföljdsmyndigheten för ett ärende som gäller villkorlig frigivning till Helsingfors hovrätt för ny behandling på det sätt som avses i 2 c kap. 10 § 3 mom. i strafflagen, kan hovrätten förbjuda verkställigheten av beslutet om villkorlig frigivning för den tid den nya behandlingen pågår.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021
LaUB 1/2022
RSv 8/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.