228/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 4 §, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 9 §, 10 § 2 mom., 18 § 2 mom., 21 § 2 mom., 22 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 §, 25 § 1 mom., 27 § 3 mom. och 30 § 2 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 716/2012, 6 § 1 mom. och 18 § 2 mom. sådana de lyder i lag 716/2012, 9 § sådan den lyder i lagarna 716/2012 och 738/2014, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 739/2011 och 716/2012 samt 25 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 739/2011, som följer:

4 §
Enhetschef

Utbildningscentralen har en enhetschef som utnämns av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.

Enhetschefen har till uppgift att leda och utveckla utbildningscentralens verksamhet samt svara för att verksamheten ger resultat och är kvalitativ och för att målen nås.

Närmare bestämmelser om enhetschefens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Beslutanderätt

De ärenden som ankommer på utbildningscentralen avgörs av enhetschefen, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den i förordning av statsrådet. I Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning kan det bestämmas att ett ärende som hör till enhetschefens behörighet ska avgöras av någon annan tjänsteman vid utbildningscentralen, med undantag för ärenden som enligt lag eller förordning av statsrådet ska avgöras av enhetschefen. Närmare bestämmelser om innehållet i arbetsordningen utfärdas genom förordning av statsrådet.


6 §
Utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Utbildningscentralen ger utbildning som leder till en yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet. Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning fastställer årligen på förslag av utbildningscentralens enhetschef antalet nybörjarplatser inom den utbildning som leder till examen.


9 §
Antagningen av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Som studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen kan antas den som

1) före utgången av ansökningstiden har fyllt 18 år,

2) före utgången av ansökningstiden har avlagt minst andra stadiets yrkesinriktade examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen), gymnasiets lärokurs eller en examen som avses i lagen om studentexamen (502/2019) eller motsvarande tidigare examen eller fullgjort motsvarande studier utomlands,

3) i fråga om sin hälsa och övriga egenskaper är lämplig för arbete inom brottspåföljdsområdet,

4) har blivit godkänd i urvalsprovet, och

5) har körrätt minst för kategori B.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan bevilja undantag från kraven i 1 mom. 2 punkten, om sökanden i övrigt kan anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna i fråga.

Den som ansöker om att bli antagen till utbildning ska lämna utbildningscentralen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömningen vid antagningen av studerande. Bestämmelser om ansökan om säkerhetsutredning finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014).

10 §
Antagning av studerande

Studerande till utbildning som leder till examen antas av enhetschefen för utbildningscentralen. Studerande till annan utbildning inom brottspåföljdsområdet antas av utbildningscentralen.

18 §
Inlärning i arbetet

Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för förvaltning och stödtjänster beslutar om den lön som betalas under perioden av inlärning i arbetet. Om inlärningen i arbetet utförs vid en enhet inom någon annan sektor, avtalas lönen med enheten i fråga.


21 §
Studietid

Enhetschefen för utbildningscentralen kan på en studerandes begäran skjuta upp hans eller hennes studierätt till den tidpunkt då utbildningen följande gång inleds, dock med högst ett år.

22 §
Förlust av studierätten

Enhetschefen för utbildningscentralen kan bestämma att rätten att delta i utbildning som leder till examen går förlorad, om

1) den som antagits som studerande inte har anmält sig till utbildningscentralen på det sätt som anges i 11 § och utbildningscentralen av grundad anledning inte godtar anmälan efter den utsatta tiden,

2) en studerande har konstaterats ha en sådan sjukdom eller skada som uppenbart utgör ett bestående hinder för deltagande i utbildningen och avläggande av examen, eller om

3) en studerande inte har slutfört sina studier inom den maximitid som fastställs i undervisningsplanen, om inte utbildningscentralen av särskilda skäl beviljar den studerande extra tid för att slutföra studierna.


23 §
Avbrott i studierna

Enhetschefen för utbildningscentralen kan på ansökan av en studerande som studerar för examen avbryta dennes studier för högst två år.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan på eget initiativ för högst ett år åt gången avbryta studierna för en studerande som studerar för examen på grund av långvarig sjukdom eller om den studerande inte med godkänt resultat kan genomföra sina studier i enlighet med undervisningsplanen, för den tid förundersökningen av ett brott som den studerande misstänks för pågår eller av något annat motsvarande vägande skäl. Den studerande ska på begäran ge utbildningscentralen de uppgifter som krävs för bedömning av hälsotillståndet.


24 §
Anmärkning och varning

Enhetschefen för utbildningscentralen kan, när en muntlig anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd, ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning, om han eller hon

1) under utbildningstiden har uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten,

2) har försummat att delta i undervisningen, eller

3) har brutit mot utbildningscentralens ordningsstadga.

Som olämpligt uppträdande enligt 1 mom. 1 punkten ska betraktas särskilt en gärning eller ett beteende som skulle kunna äventyra förtroendet för att de uppgifter som ankommer på en tjänsteman inom brottspåföljdsområdet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och rättvist sätt.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning också när den studerande vägrar genomgå ett drogtest som avses i 17 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel.

25 §
Avstängning från utbildningen

Enhetschefen för utbildningscentralen kan stänga av en studerande från utbildningen som leder till examen, om han eller hon

1) i samband med ansökan om att bli antagen till utbildningen har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit någon sådan väsentlig omständighet om sig själv som kunde ha förhindrat antagning till utbildningen,

2) under utbildningstiden har gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar att han eller hon är olämplig för arbete på brottspåföljdsområdet eller i övrigt har uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten och en skriftlig varning inte ska anses vara en tillräcklig påföljd,

3) vid avläggandet av examen vägrar genomgå den drogtestning som avses i 17 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel, och en skriftlig varning inte ska anses vara en tillräcklig påföljd,

4) inte återupptar studierna efter att den tidsfrist som avses i 23 § löpt ut, eller det inte längre föreligger grunder för fortsättande av utbildningen,

5) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning försummar att delta i undervisningen, eller

6) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning har brutit mot utbildningscentralens ordningsstadga.


27 §
Ordningsstadga

Enhetschefen för utbildningscentralen fastställer ordningsstadgan.

30 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med lärarens beslut med anledning av begäran om rättelse i beslut om tillgodoräknande av tidigare studier och kompetens enligt 12 § 2 mom. eller bedömningen av en studieprestation enligt 16 § 2 mom. kan hos enhetschefen för utbildningscentralen skriftligen söka rättelse inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021
LaUB 1/2022
RSv 8/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.