226/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av lagen om verkställighet av kombinationsstraff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) 9 § 4 mom., 28 och 29 §, 35 § 2 och 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § 2 mom.,

av dem 29 § och 38 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1306/2021 samt 37 § 1 mom. sådant det lyder i lag 863/2020, som följer:

9 §
Beredning av verkställigheten av en övervakningstid

Innan bestämmelserna i planen för strafftiden för en fånge som ska placeras i övervakning fastställs ska Brottspåföljdsmyndighetens enhet för klientbedömning begära en bedömning från Enheten för hälso- och sjukvård för fångar av risken för att fången i fråga begår ett våldsbrott.

28 §
Avtjänande av övervakningstiden efter en dom om förvandling till fängelse

Om den dömdes förutsättningar att klara av övervakningstiden förbättrats så att det med fog kan antas att han eller hon klarar av övervakningstiden, kan Brottspåföljdsmyndigheten låta den dömde fortsätta avtjäna övervakningstid som förvandlats till ovillkorligt fängelse som övervakningstid. Brottspåföljdsmyndighetens enhet för klientbedömning ger sitt utlåtande om förutsättningarna att avtjäna övervakningstiden. I ett sådant fall avtjänas den del av övervakningstiden som återstod innan den förvandlades till fängelse, dock så att den tid som avtjänats i fängelse dras av.

Brottspåföljdsmyndighetens enhet för klientbedömning ska vid prövning av ett ärende som gäller fortsättande av övervakningstiden vidta åtgärder som avses i 8–10 § senast tre månader efter beslutet om förvandling av övervakningstiden, och därefter minst var tredje månad.

29 §
Beslutanderätt

Brottspåföljdsmyndighetens enhet för klientbedömning beslutar om planen för strafftiden enligt 8 § och om ändring av planen för strafftiden enligt 15 §.

Enhetschefen för verkställighetsenheten eller någon annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning förordnad tjänsteman vid verkställighetsenheten beslutar om beräknande av strafftiden och om i 22 § avsedd inräkning i strafftiden. En tjänsteman som svarar för verkställigheten eller någon annan i arbetsordningen förordnad tjänsteman vid verkställighetsenheten beslutar om utfärdande och återkallande av en efterlysning enligt 34 §.

Enhetschefen för fängelset, en i brottspåföljdscentralens arbetsordning förordnad tjänsteman som svarar för sysselsättningen eller säkerheten i fängelset, enhetschefen för byrån för samhällspåföljder eller den i brottspåföljdscentralens arbetsordning förordnade biträdande direktören beslutar om

1) tagande av blodprov enligt 13 § 2 mom.,

2) tillstånd enligt 14 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden,

3) utredning och framställning till åklagaren enligt 16 §,

4) anmärkning och varning enligt 17 a § 1 mom.,

5) lämnande av utredning om grovt brott mot skyldigheter enligt 19 § 2 mom. till åklagaren,

6) anmälan till tingsrätten enligt 24 § 2 mom.

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om annan kontroll av drogfrihet enligt 13 § än blodprov, om tillstånd enligt 14 § 2 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden, om säkerhetskontroll enligt 17 §, om fråntagande av föremål och ämnen som påträffats vid säkerhetskontrollen enligt 17 §, om utredning enligt 18 § 1 mom., om användning av fängsel enligt 21 b § och om ersättning av resekostnader enligt 33 §.

En tjänsteman som enligt 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen är anhållningsberättigad beslutar på begäran av Brottspåföljdsmyndigheten om hämtning enligt 20 § i denna lag samt om tagande i förvar enligt 16 och 18 § i denna lag.

Direktören för Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för operativ verksamhet beslutar på framställning av enhetschefen för fängelset om att den dömde ska avtjäna återstoden av övervakningstiden enligt 28 §.

35 §
Ändringssökande

Direktören för ansvarsområdet för utveckling och styrning avgör i 1 mom. avsedda begäranden om omprövning.

Begäran om omprövning av ett beslut ska framställas skriftligen inom sju dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning ska lämnas till direktören för ansvarsområdet för utveckling och styrning, enhetschefen för byrån för samhällspåföljder eller enhetschefen för fängelset. Begäran om omprövning ska behandlas skyndsamt. På behandlingen av begäran om omprövning tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 91 och 92 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder.

37 §
Besvär hos förvaltningsdomstolen

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över beslut som Brottspåföljdsmyndigheten fattat med anledning av en begäran om omprövning får anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


38 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Brottspåföljdsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1) beredning av övervakningstid,

2) avtjänande av övervakningstid och om det förfarande som ska iakttas vid kontroll av drogfrihet,

3) grunderna för avvikelse från verksamhetsskyldigheten,

4) tvingande och oförutsedda situationer enligt 14 § 2 mom. och om innehållet i anmälan enligt det momentet,

5) det förfarande som ska iakttas vid frigivning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021
LaUB 1/2022
RSv 8/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.