202/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 8 a §, sådan den lyder i lag 1092/2014, och

fogas till lagen en ny 22 a § som följer:

Import av varor
22 a §

En tidnings- eller tidskriftsmottagare som är skattskyldig för införseln av en tidning eller tidskrift kan lämna en deklaration till Tullen i enlighet med denna paragraf, om det är fråga om införsel från gemenskapens territorium till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland av i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen avsedda tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare och om tidningarna eller tidskrifterna har anskaffats och levererats som distansförsäljning. Skatt som ska betalas för införsel som deklarerats i enlighet med denna paragraf ska utifrån det beskattningsbeslut av Tullen som följer av deklarationen betalas i enlighet med 64 § i tullagen (304/2016).

När ett sådant förfarande som avses i denna paragraf tillämpas kan tidningen eller tidskriften redan i samband med införseln överlåtas till fri omsättning utan krav på säkerhet. Med avvikelse från bestämmelserna i 87 § i mervärdesskattelagen ska tidpunkten då en sådan deklaration som avses i denna paragraf lämnas in betraktas som den tidpunkt då skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Deklarationen lämnas för en enskild tidning eller tidskrift, för en del av prenumerationsperioden eller för hela prenumerationsperioden. Deklarationsperioden är högst ett år. Deklarationen ska lämnas senast på förfallodagen för den första fakturan för de tidningar som ingår i deklarationsperioden. Om mottagaren får deklarationsperiodens första tidning eller tidskrift först efter fakturans förfallodag, ska deklarationen lämnas inom sju dagar från det att den första tidningen eller tidskriften överlåtits till fri omsättning.

I deklarationen ska uppges prenumerationsperioden för de tidningar eller tidskrifter som ska införas, antalet tidningar eller tidskrifter, fakturans förfallodag, fakturans identifikation och tidningarnas eller tidskrifternas värde. Tullen bestämmer om andra uppgifter som ska lämnas i deklarationen och om hur deklarationen ska lämnas.

Vid tillämpningen av denna paragraf avses med distansförsäljning av tidningar och tidskrifter sådan försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar tidningar eller tidskrifter från gemenskapens territorium till en köpare i landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland. Detta tillämpas endast om köparen är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer. En vara anses vara transporterad av säljaren eller för säljarens räkning också när säljaren deltar i transporten av tidningen eller tidskriften indirekt.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

Denna lag tillämpas när tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare införs den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 137/2021
FiUB 5/2022
RSv 22/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.