185/2022

Helsingfors den 24 mars 2022

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2022 för biodling enligt antalet bisamhällen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan det för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling beviljas nationellt stöd för 2022 enligt antalet bisamhällen så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) biodlare följande aktörer som bedriver biodling:

a) fysiska personer,

b) sammanslutningar av fysiska personer och oskiftade dödsbon,

c) öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag och föreningar vars bolagsmän, aktieägare eller medlemmar är fysiska personer,

d) stiftelser, offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter och fängelser,

2) bisamhälle i Finland befintliga kolonier av honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt för skötseln av dem behövlig bikupa och annan utrustning,

3) produktionsperiod tiden från och med den 1 juni till och med den 30 september 2022.

3 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller hyrestagare eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling innehar minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Stöd beviljas inte för avläggare som bildats under våren 2022 eller för nya bisamhällen som uppstått till följd av svärmning den våren.

En ytterligare förutsättning för att stöd ska beviljas är att bisamhällena under produktionsperioden sköts på ett sådant sätt att de kan ge en normal skörd år 2022.

En biodlare som ansöker om stöd ska enligt den senast verkställda beskattningen eller den föregående beskattningen eller under skatteåret närmast före det år då ansökan görs, ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.  Sökanden ska lägga fram en redogörelse för inkomsterna.

Om sökanden har börjat bedriva biodling under året närmast före det år då ansökan gjordes eller därefter, och inte kan visa inkomster på det sätt som avses i 3 mom., ska sökanden visa att sökanden har haft de anskaffningsutgifter som behövts för att inleda verksamheten.

För att stöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts att biodlaren iakttar vad som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) och i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) och författningar som utfärdats med stöd av den föreskrivs om hållande av bin.

4 §
Minskning av antalet bisamhällen under produktionsperioden

Stöd kan beviljas för bisamhällen som har förstörts under produktionsperioden, om de förstörts på grund av djursjukdomar eller till följd av skador orsakade av rovdjur eller av andra motsvarande exceptionella orsaker som är oberoende av biodlaren.

En förutsättning för att stöd enligt 1 mom. ska beviljas är att det lämnas en redogörelse för minskningen av antalet bisamhällen. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska ett intyg från en veterinär fogas till redogörelsen.

5 §
Minskning av antalet bisamhällen utanför produktionsperioden

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för beviljande av stöd är minst en tredjedel lägre än det normala antalet på grund av vinterskador eller djursjukdomar eller av någon annan motsvarande exceptionell orsak som är oberoende av biodlaren, kan stöd beviljas på grundval av det antal bisamhällen som anmälts i stödansökan för 2021, eller på grundval av det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen stödåret 2021, om det vid tillsynen konstaterade antalet bisamhällen är lägre än det i stödansökan anmälda antalet. Det normala antalet bisamhällen kan användas som grund för beviljande av stöd under högst två på varandra följande stödår.

Stöd kan beviljas för bisamhällen som blivit förstörda, om förstörelsen är en följd av skador som orsakats av rovdjur.

En förutsättning för att stöd enligt 1 och 2 mom. ska beviljas är att det lämnas en redogörelse för minskningen av antalet bisamhällen som bilaga till stödansökan. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska dessutom ett intyg från en veterinär fogas till stödansökan.

6 §
Stödbelopp

I stöd enligt antalet bisamhällen betalas 20,00 euro per bisamhälle.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2022.

Helsingfors den 24 mars 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.