159/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 436/2017,

fogas till 7 §, sådan den lyder i lagarna 635/2005, 474/2012 och 436/2017, ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Ovannämnda tjänster och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Innehållstjänsterna ska huvudsakligen vara inriktade på publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud. Innehåll i textform ska, med de undantag som anges i 3 mom., hänföra sig till bolagets publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud.


Bolaget kan med avvikelse från 1 mom. i allmänna kommunikationsnät tillhandahålla följande innehåll i textform utan att de ska ha samband med en publikation som innehåller bolagets rörliga bild eller ljud:

1) korta nyhetsinnehåll i textform som bolaget publicerar på basis av samarbetet med Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab eller någon annan motsvarande nationell nyhetsbyrå,

2) korta nyhetsinnehåll i textform om snabba nyhetshändelser eller om nyhetssituationer med snabbt förlopp,

3) de myndighetsmeddelanden i textform som bolaget förmedlar i enlighet med 2 mom. 7 punkten och det nödvändiga innehåll i textform som beredskapen inför undantagsförhållanden förutsätter,

4) nyhetsinnehåll i textform på samiska och romani samt på landets övriga minoritetsspråk,

5) innehåll i textform om kultur,

6) innehåll i textform om inlärning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 250/2020
MI 8/2021
KoUB 2/2022
RSv 15/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.