157/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) 5 a och 5 e § samt bilagan, sådana de lyder, 5 a § i lag 280/2021 samt 5 e § och bilagan i lag 1062/2021, som följer:

5 a §
Ersättning för stängning

Till sådana företag som avses i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och vars lokaler med stöd av en författning eller ett myndighetsföreläggande i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin har hållits helt eller delvis stängda för kunder från och med den 21 december 2021 till och med den 28 februari 2022 kan beviljas ersättning enligt denna paragraf (ersättning för stängning).

Ersättning för stängning kan också beviljas företag vars planerade offentliga tillställning har förbjudits. Om företaget har ordnat flera offentliga tillställningar som har blivit förbjudna, ska ersättning för dem sökas med en enda ansökan. Med förbud jämställs att ordnandet av en offentlig tillställning begränsas på ett sätt som gör det uppenbart omöjligt att ordna tillställningen. Ersättning beviljas inte för en tillställning som har senarelagts till en annan tidpunkt.

En förutsättning för beviljande av ersättning för stängning är att det inte är möjligt att avvika från begränsningen genom att förutsätta EU:s digitala covidintyg som avses i 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Ersättningens maximibelopp per företag och per koncern är 2,3 miljoner euro.

Ersättningen för stängning är en kalkylerad ersättning som bestäms på grundval av följande uppgifter för jämförelseperioden för ersättning för stängning den 1 januari 2022 till och med den 28 februari 2022:

1) företagets lönekostnader för anställda som betalats enligt uppgifterna i inkomstregistret, arbetsgivarens lönebikostnader som ersätts enligt ett procenttal och som godkänns till ett belopp av 20 procent av lönekostnaderna enligt inkomstregistret, lönekostnaderna under jämförelseperioden för ersättningen för stängning för en enskild näringsidkare eller ett personbolags ansvariga bolagsman enligt den arbetsinkomst som fastställts enligt 112 och 113 § i lagen om pension för företagare och som gällde den första dagen av jämförelseperioden för ersättningen för stängning och en företagares pensionsförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgift under jämförelseperioden för ersättningen för stängning enligt företagets egen anmälan, och

2) sådana av företagets oflexibla kostnader i affärsverksamheten som hänför sig till jämförelseperioden för ersättningen för stängning och som uppges i företagets ansökan och till vilka räknas hyreskostnader och andra kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, sådana tillstånds-, medlems- och försäkringsavgifter och långvariga avtal som är nödvändiga för bedrivandet av affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, dispositionsrättsersättningar och licensavgifter, nödvändiga kostnader för inhyrd arbetskraft samt förskottsbetalningar som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare.

Företaget ska i sin ansökan ange den andel av sin omsättning i november 2021 som hänför sig till den affärsverksamhet som berörs av stängningen. Vid beräkningen av ersättningen för stängning beaktas företagets lönekostnader multiplicerat med den av företaget angivna andel av affärsverksamheten som berörs av stängningen. De övriga kostnaderna beaktas multiplicerat med den andel av affärsverksamheten som berörs av stängningen och talet 0,7. Den sammanlagda summan av dessa tal divideras med antalet kalenderdagar under jämförelseperioden och multipliceras med antalet kalenderdagar under stängningsperioden. Från ersättningen för stängning avdras betalda försäkringsersättningar och eventuella stöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat för samma kostnader. Om beloppet av ersättningen för stängning efter avdraget blir mindre än 2 000 euro, betalas ersättningen inte ut.

De direkta, faktiska och slutliga kostnader för förbjudna offentliga tillställningar som orsakats från och med den 1 oktober 2021 ersätts enligt företagets anmälan på så sätt att lönekostnaderna för ett evenemang ersätts fullt ut och de övriga kostnaderna multiplicerat med talet 0,7. Ersättningen för återkommande offentliga tillställningar beräknas dock med iakttagande av vad som föreskrivs i 5 mom.

Ersättning enligt denna paragraf ska sökas hos Statskontoret senast den 20 april 2022 före klockan 16.15.

På ersättning för stängning tillämpas inte 2–5 § och inte heller 7 § 1 mom.

5 e §
Företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen samt företag som omfattats av begränsningar i affärsverksamheten

Ett företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen kan beviljas kostnadsstöd för den stödperiod som omfattar tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 28 februari 2022, om företagets huvudsakliga verksamhetsområde, som meddelats Skatteförvaltningen, den första dagen av stödperioden ingick i något av de verksamhetsområden enligt Näringsgrensindelningen 2008 som nämns i bilagan och om företaget i sin ansökan visar att dess omsättning för stödperioden har minskat med mer än 25 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.

Även om ett företag inte har varit verksamt inom något av de verksamhetsområden som nämns i bilagan kan företaget beviljas kostnadsstöd, om företaget i sin ansökan visar att dess affärsverksamhet har drabbats av en i en författning eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin fastställd begränsning som gällt företaget och som infallit under den stödperiod som avses i 1 mom. och att företagets omsättning för stödperioden har minskat med mer än 25 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.

Även om ett företag inte har varit verksamt inom något av de verksamhetsområden som nämns i bilagan kan företaget beviljas kostnadsstöd, om företaget i sin ansökan visar att dess affärsverksamhet har drabbats av en sådan offentligrättslig begränsning för att bekämpa covid-19-pandemin som gällt en för företaget viktig kundgrupp och som infallit under den stödperiod som avses i 1 mom. och att företagets omsättning för stödperioden har minskat med mer än 25 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.

Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas av de kostnader som avses i 4 § 3 och 4 punkten högst ett belopp som motsvarar tre gånger företagets månatliga omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden. Från stödet avdras andra sådana stöd enligt denna lag som beviljats företaget för den stödperiod som avses i 1 mom. samt stöd som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat för samma kostnader. Om stödbeloppet efter avdraget blir mindre än 2 000 euro, betalas stödet inte ut. Stödet kan sökas från april 2022. Ansökningstiden för stöd går ut den 31 maj 2022. Stödets maximibelopp per företag är en miljon euro och maximibeloppet per koncern är 2,3 miljoner euro.

Ett företag som avses i 1–3 mom. kan beviljas kostnadsstöd för den stödperiod som avses i 1 mom. i enlighet med den formel som anges i 6 mom. utifrån följande faktorer:

1) företagets omsättning under den stödperiod som avses i 1 mom., som definieras som

a) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 december 2021 till och med den 28 februari 2022 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen månatligen, eller enligt företagets egen anmälan, om företaget inte har lämnat in mervärdesskattedeklarationer till Skatteförvaltningen,

b) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2022 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kvartalsvis,

c) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kalenderårsvis,

d) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2022 till och med den 28 februari 2022 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan, om företaget är grundat i början av den anmälningsperiod för mervärdesskatt som med stöd av 2 punkten underpunkterna a–c är tillämplig eller därefter,

2) företagets omsättning under jämförelseperioden, som definieras som

a) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 december 2019 till och med den 29 februari 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen månatligen, eller enligt företagets egen anmälan, om företaget inte har lämnat in mervärdesskattedeklarationer till Skatteförvaltningen,

b) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 mars 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kvartalsvis,

c) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kalenderårsvis,

d) företagets omsättning i november 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan, om företaget är grundat i början av den anmälningsperiod för mervärdesskatt som med stöd av underpunkterna a–c är tillämplig eller därefter.

Stödet beräknas enligt följande formel: [(omsättning under jämförelsetidpunkten – omsättning under stödperioden): omsättningen under jämförelseperioden – 0,25] x (fasta kostnader under stödperioden + lönekostnader under stödperioden).

På stöd enligt denna paragraf tillämpas inte 2 § 1 och 2 punkten, 3 §, 4 § 1 och 2 punkten, 5 § 1–3 mom. och 7 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2022.

RP 9/2022
EkUB 5/2022
RSv 12/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Bilaga

Verksamhetsområden, inom vilka verksamma företag kan beviljas kostnadsstöd enligt 5 e §
49310 Kollektivtrafik
49320 Taxitrafik
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
55201 Vandrarhem
55209 Semesterbyar och liknande inkvartering
55300 Campingplatsverksamhet
55901 Internat och pensionat
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
55903 Uthyrning av semesterstugor
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll
56101 Restauranger
56102 Café-restauranger
56103 Matkiosker
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
56301 Öl- och drinkbarer
56302 Caféer och kaffebarer
59140 Filmvisning
74901 Programbyråer och managertjänster
79110 Resebyråverksamhet
79120 Researrangemang
79900 Turist- och bokningsservice
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
90010 Artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90030 Litterärt och konstnärligt skapande
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
91010 Biblioteks- och arkivverksamhet
91020 Museiverksamhet
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
93110 Drift av sportanläggningar
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93130 Drift av gymanläggningar
93190 Annan sportverksamhet
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
93291 Skid- och slalomanläggningar
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet
96040 Badinrättningar, bastur, solarier o.d.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.