139/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 15 kap. 4 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1228/2016, och

fogas till 8 kap. 1 a §, sådan den lyder i lagarna 1228/2016 och 535/2019, temporärt nya 4 och 5 mom. och till 11 kap. 15 §, sådan den lyder i lag 535/2019, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:

8 kap.

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

1 a §
Dagpenning vid smittsam sjukdom

Med avvikelse från 1 mom. betalas dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall, om den försäkrade på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att den försäkrade deltar i förvärvsarbete. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas också till vårdnadshavare när ett barn under 16 år på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet går till småbarnspedagogiken eller läroanstalten och vårdnadshavaren därmed är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del arbetstagaren på grundval av anställningen har rätt till lön eller motsvarande ersättning för den tid som han eller hon är borta från sitt förvärvsarbete.

Vad som i denna lag föreskrivs om dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar tillämpas också på dagpenning vid smittsam sjukdom enligt 4 mom.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

15 §
Beloppet av dagpenning vid smittsam sjukdom

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. tillämpas också på dagpenning vid smittsam sjukdom enligt 8 kap. 1 a § 4 mom.

15 kap.

Verkställighet

4 §
Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner

Dagpenningsförmåner ska sökas som följer:

1) sjukdagpenning inom två månader från arbetsoförmågans början samt partiell sjukdagpenning och donationsdagpenning inom två månader och dagpenning vid smittsam sjukdom inom sex månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Lagen tillämpas om den försäkrades frånvaro från förvärvsarbetet på grund av smitta har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.

RP 242/2021
ShUB 1/2022
RSv 2/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.