137/2022

Helsingfors den 23 februari 2022

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens och dess friståendes enheters avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens och dess fristående enheters avgiftsbelagda prestationer (1371/2021) 1 § 1 mom. 5, 6 och 13 punkten samt 2 § 1 mom. 2–4 punkten som följer:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen tar ut en fast avgift är


5) beslut om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 350 euro i avgift,

6) beslut om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har genomfört tillräckliga studier, 350 euro i avgift,


13) behandlingsavgift för en ansökan som avses i 5 eller 6 punkten eller i 2 § 1 mom. 2–4 punkten, 70 euro i avgift,


2 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen tar ut en fast avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet på grund av utbildningsverksamhet och rättsvård är:


2) ett i 2 § 1 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför avsett beslut om att jämställa nivån på examen, 209 euro i avgift, ett i 2 § 2 mom. i den lagen avsett beslut om att jämställa den tjänstebehörighet som högskolestudier som har bedrivits utomlands medför med en viss examen eller med vissa studier, 350 euro i avgift; om sökanden i ett beslut som avses i det sistnämnda momentet ges behörighet för fler än en uppgift höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro; för ett sådant slutgiltigt beslut om jämställande som avses i 6 § 4 mom. i den lagen tas ingen separat beslutsavgift ut, om den behandlingsavgift som tas ut för beslutet har betalats,

3) ett sådant beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 350 euro i avgift; om sökanden i ett beslut som avses i det momentet ges behörighet för fler än en uppgift höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro; för ett sådant slutgiltigt beslut om jämställande som avses i 13 § 2 mom. i den lagen tas ingen separat beslutsavgift ut, om den behandlingsavgift som tas ut för beslutet har betalats,

4) nya beslut för dem som fått ett beslut av Utbildningsstyrelsen enligt lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför eller lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer i situationer där det nya beslutet grundar sig på samma utbildning som Utbildningsstyrelsen tidigare har fattat beslut om, 80 euro i avgift; om sökanden i ett beslut som avses i denna punkt ges behörighet för fler än en uppgift, höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 23 februari 2022

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Regeringssekreterare
Henna Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.