134/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Lag om ändring av 70 b och 72 i § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 70 b § 3 mom. och 72 i § 2 mom., sådana de lyder, 70 b § 3 mom. i lag 305/2016 och 72 i § 2 mom. i lag 505/2014, som följer:

70 b §

Skatt betalas inte på försäljning av varor för att medföras som personligt bagage i ett på en flygplats beläget tullager enligt artikel 240 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen) eller lager enligt 72 j §, om köparen reser till en plats utanför gemenskapen. Till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas i Norge får dock skattefritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.

72 i §

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på andra varor, om varorna är avsedda för en näringsidkare att säljas enligt 70 § 1 mom. 6 punkten för utrustning av ett luftfartyg, att säljas enligt 70 § 1 mom. 7 och 8 punkten och 2 mom. eller 70 b § 3 mom. eller att på en plats som avses i 70 b § 3 mom. säljas för att medföras som bagage till resande till en annan medlemsstat, till resande i Finland eller till resande som återvänder till Finland.


Denna lag träder i kraft den 25 februari 2022.

Denna lag tillämpas när skyldighet att betala skatt har uppkommit den dag lagen träder i kraft eller därefter. Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 5/2022
FiUB 1/2022
RSv 3/2022

Helsingfors den 25 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.