121/2022

Helsingfors den 11 februari 2022

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 3 § 4 punkten, rubriken för och det inledande stycket i 17 §, 30 och 31 §, 40 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten, 42 § 1 mom., 142 § 2 mom. 3 punkten, 190 § 4 mom., rubriken för 190 a § samt 190 a § 1 och 4 mom., 191 § 1 mom. 1 punkten, 196 § 2 mom., rubriken för 204 a § och 204 a § 1 mom.,

av dem den svenska språkdräkten i 3 § 4 punkten, rubriken för och det inledande stycket i 17 § samt 30 och 31 § sådana de lyder i lag 266/2011, 40 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 449/2012, 142 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1214/2013, 190 § 4 mom. och 191 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 132/2016, rubriken för 190 a § samt 190 a § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lag 850/2019, 196 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1022/2018 samt rubriken för 204 a § och 204 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 242/2019, samt

fogas till 3 §, sådan den finska språkdräkten lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006, 358/2007, 323/2009, 631/2011, 1338/2011, 668/2013, 1214/2013, 1218/2013, 332/2016, 501/2016 och 121/2018 och den svenska språkdräkten lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006, 358/2007, 323/2009, 266/2011, 631/2011, 1338/2011, 668/2013, 1214/2013, 1218/2013, 332/2016, 501/2016 och 121/2018, nya 4 a–4 c-punkter och till lagen nya 17 a–17 e, 28 a och 31 a § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) visum och visering ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas i Finland, om övriga villkor för inresa uppfylls,

4 a) viseringskodex Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar,

4 b) visering för kortare vistelse ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas i Finland i högst 90 dagar under en period på 180 dagar, om övriga villkor för inresa uppfylls,

4 c) visering för längre vistelse ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas i Finland i längre än 90 dagar men i högst ett år, om övriga villkor för inresa uppfylls,


17 §
Bestämmelser som tillämpas på viseringar för kortare vistelse

I stället för förvaltningslagen ska viseringskodexen tillämpas på viseringar för kortare vistelse som följer:


17 a §
Bestämmelser som tillämpas på visering för längre vistelse

I Schengenkonventionen finns det bestämmelser om de allmänna villkoren för utfärdande av visering för längre vistelse.

Bestämmelser om utformningen och egenskaperna för visering för längre vistelse finns i rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar. Bokstavskoden för en visering för längre vistelse är D.

17 b §
Ansökan om visering för längre vistelse

En visering för längre vistelse ska sökas utomlands före inresan till Finland. Ansökan ska lämnas in utomlands till en finsk beskickning.

Till ansökan ska fogas en ansiktsbild av sökanden samt ett i 13 § avsett giltigt resedokument.

Sökanden ska personligen infinna sig hos beskickningen för kontroll av identiteten. Identiteten fastställs genom ett i 2 mom. avsett giltigt resedokument.

17 c §
Utfärdande av visering för längre vistelse för specialsakkunniga och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar

En visering för längre vistelse utfärdas för påskyndad inresa på ansökan för en tredjelandsmedborgare som beviljats

1) ett uppehållstillstånd för sakkunniguppdrag som kräver specialkompetens med stöd av 77 § 1 mom. 1 punkten,

2) ett sådant EU-blåkort som avses i 81 § 1 mom.,

3) ett sådant uppehållstillstånd för tillväxtföretagare som avses i 47 h §,

4) ett uppehållstillstånd med stöd av 7 § i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) som en sådan specialist som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten i den lagen, eller

5) ett uppehållstillstånd på grund av familjeband för familjemedlemmar till en person som avses i 1–4 punkten.

17 d §
Giltigheten för visering för längre vistelse

En visering för längre vistelse som har utfärdats med stöd av 17 c § gäller i 100 dagar från den dag viseringen utfärdats.

17 e §
Återkallande av visering för längre vistelse

En visering för längre vistelse ska återkallas, om viseringens villkor inte längre uppfylls.

En visering för längre vistelse ska återkallas också om sökanden vid ansökan om visering har lämnat oriktiga upplysningar om sin identitet eller andra oriktiga upplysningar som har påverkat beslutet, eller om något som hade kunnat hindra en visering för längre vistelse har hemlighållits.

Ett återkallande av en visering för längre vistelse ska antecknas i viseringen.

28 a §
Extern tjänsteleverantör i uppgifter som gäller visering för längre vistelse

Utrikesministeriet kan under särskilda omständigheter eller av någon orsak som beror på lokala förhållanden ingå avtal med en extern tjänsteleverantör för viss tid eller tills vidare om skötsel av uppgifter som en finsk beskickning ska sköta i samband med behandlingen av visering för längre vistelse. Den externa tjänsteleverantören kan vara en extern tjänsteleverantör som sköter i 28 eller 69 c § avsedda uppgifter. Ett avtal kan omfatta en eller flera finska beskickningar.

En eller flera av följande uppgifter i samband med behandlingen av visering för längre vistelse kan överföras till en extern tjänsteleverantör:

1) att allmänt informera om ansökning om visering för längre vistelse,

2) att med stöd av en checklista informera sökande om de handlingar som krävs,

3) att ta emot uppgifter, ansökningar och viseringsavgifter och lämna dem till den finska beskickningen,

4) att kontrollera sökandes identitet,

5) att sköta tidsbeställningen för sökandens personliga besök vid den finska beskickningen eller hos den externa tjänsteleverantören,

6) att förmedla delgivningar av beslut.

Vid överföring av uppgifter som anknyter till visering för längre vistelse till en extern tjänsteleverantör, på den externa tjänsteleverantörens verksamhet och övervakningen av den samt i fråga om rätten att ta ut en serviceavgift ska 69 d–69 g § tillämpas. Som avgiftssänkande faktor ska dock beaktas eventuella överlappande uppgifter som avses i 69 c §.

Om det i samband med skötseln av de uppgifter som överförts till en extern tjänsteleverantör uppstår misstankar om sökandens identitet, tillförlitligheten hos den handling som styrker sökandens identitet eller trovärdigheten hos någon annan uppvisad handling, eller om den finska beskickningen eller Migrationsverket anser att utredningen av ärendet kräver att sökanden personligen besöker beskickningen, ska sökanden hänvisas till den finska beskickningen.

30 §
Behörighet att pröva och avgöra ansökan om visering för kortare vistelse och att förlänga visering för kortare vistelse

I artikel 4.1–4.4 i viseringskodexen föreskrivs vilka myndigheter i Schengenstaterna som ska pröva och fatta beslut om ansökningar om visering för kortare vistelse.

Beslut om förlängning av visering för kortare vistelse i enlighet med artikel 33 i viseringskodexen fattas av polisinrättningen.

31 §
Behörighet att upphäva och återkalla visering för kortare vistelse

En visering för kortare vistelse upphävs eller återkallas i enlighet med artikel 34 i viseringskodexen av en finsk beskickning, om utlänningen i fråga vistas utomlands.

I samband med gränskontroll upphävs eller återkallas en visering för kortare vistelse av gränskontrollmyndigheten.

Migrationsverket, polisinrättningen eller gränskontrollmyndigheten upphäver eller återkallar en visering för kortare vistelse, om utlänningen i fråga vistas på finskt territorium.

31 a §
Behörig myndighet i uppgifter som hänför sig till visering för längre vistelse

Den finska beskickningen i fråga tar emot viseringsansökan och fogar ett viseringsmärke till resedokumentet.

Migrationsverket utfärdar och återkallar visering för längre vistelse.

40 §
Uppehållsrätt

Laglig vistelse enligt denna lag är

1) vistelse med uppehållstillstånd eller visering för längre vistelse som beviljats av en finsk myndighet,


4) vistelse med visering för kortare vistelse i högst 90 dagar under en period av 180 dagar,

5) vistelse med visering för längre vistelse som utfärdats av en annan Schengenstat i högst 90 dagar under en period av 180 dagar,


42 §
Rätt till genomresa

Utlänningar får resa genom Finland till en annan Schengenstat, om de har sådant uppehållstillstånd eller sådan visering för längre vistelse som den staten beviljat.


142 §
Nekad inresa och avvisning

Med avvisning avses i denna lag


3) att en tredjelandsmedborgare hindras inresa vid en yttre gräns, när personen anländer med sådant av någon annan medlemsstat i Europeiska unionen beviljat uppehållstillstånd eller sådan av någon annan medlemsstat i Europeiska unionen beviljad visering för längre vistelse som ger personen rätt att vistas i Schengenområdet i mer än 90 dagar och personen inte har meddelats inreseförbud till Finland,


190 §
Besvär

Bestämmelser om ändringssökande i ärenden som gäller visering för kortare vistelse finns i 190 a §.

190 a §
Ändringssökande i ärenden som gäller visering för kortare vistelse

Omprövning av ett sådant beslut enligt viseringskodexen som har fattats av en finsk beskickning och som gäller avslag på ansökan om visering för kortare vistelse eller upphävande av visering för kortare vistelse eller sådant återkallande av visering för kortare vistelse som inte har fattats på begäran av viseringsinnehavaren får begäras hos utrikesministeriet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. I ett sådant beslut om avslag på ansökan om visering för kortare vistelse, upphävande av visering för kortare vistelse eller återkallande av visering för kortare vistelse som gäller en medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller därmed jämförbar familjemedlem, och som omfattas av bestämmelserna i 10 kap., får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om ändringssökande i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


I ett beslut som gränskontrollmyndigheten, polisen eller Migrationsverket har fattat enligt viseringskodexen och som gäller avslag på ansökan om visering för kortare vistelse eller upphävande av visering för kortare vistelse eller sådant återkallande av visering för kortare vistelse som inte har fattats på begäran av viseringsinnehavaren får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om ändringssökande i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

191 §
Besvärsförbud

I följande beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär:

1) beslut enligt viseringskodexen som gäller visering för kortare vistelse som hänför sig till skyldigheter i samband med inlämnande av ansökan om visering, en finsk beskicknings behörighet, upptagande av en ansökan till prövning, avbrytande av handläggning av ansökan, överlämnande av ansökan till myndigheterna i en representerad Schengenstat, förlängning av visering samt ett beslut genom vilket visering utfärdats,


196 §
Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

I sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller avslag på ansökan om visering för kortare vistelse, upphävande av visering för kortare vistelse eller återkallande av visering för kortare vistelse får ändring likväl inte sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.


204 a §
Delgivning som hänför sig till viseringar för kortare vistelse

Ett beslut om avslag på ansökan om eller upphävande eller återkallande av visering för kortare vistelse betraktas som delgivet den sjunde dagen efter datumanteckningen i standardformuläret enligt bilaga VI till viseringskodexen, om inte något annat visas.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 122/2021
FvUB 16/2021
RSv 209/2021

Helsingfors den 11 februari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.