120/2022

Helsingfors den 10 februari 2022

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2022 innan beskattningen har slutförts

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. och 5 a § 3 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1129/2017 och 5 a § 3 mom. i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2022 hänförliga förskottsinnehållningar, förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalats innan beskattningen har slutförts tillämpas denna förordning.

2 §

Vid redovisning för skatteåret 2022 är den utdelning som avses 5 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998) följande:

Statliga skatter 30,41 %
Kommunalskatt 61,17 %
Kyrkoskatt 2,78 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 2,41 %
– dagpenningspremie 3,23 %
3 §

För redovisning för skatteåret 2022 beräknas de enskilda kommunernas utdelning så, att den debiterade kommunalskatten enligt den verkställda beskattningen för 2020 justeras så att den motsvarar inkomstskattesatsen för 2022. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatten justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2022 och den 1 januari 2021. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den på detta sätt uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på samma sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för respektive församling den 1 januari 2022 och den 1 januari 2021 och inkomstskatteprocenten för församlingen för 2022.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning för skatteåret 2022 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2022 Februari 2 509 000 000
Mars 2 559 000 000
April 2 689 000 000
Maj 2 722 000 000
Juni 2 629 000 000
Juli 3 002 000 000
Augusti 2 807 000 000
September 2 567 000 000
Oktober 2 636 000 000
November 2 653 000 000
December 2 688 000 000
2023 Januari 3 045 000 000

Minimibeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2022 Februari 99 345 000
Mars 103 741 000
April 106 719 000
Maj 107 530 000
Juni 108 580 000
Juli 131 209 000
Augusti 122 949 000
September 107 798 000
Oktober 107 932 000
November 106 044 000
December 106 522 000
2023 Januari 99 068 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2022.

Helsingfors den 10 februari 2022

Finansminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.