119/2022

Helsingfors den 10 februari 2022

Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om den nationella beredningen, samordningen, förvaltningen och övervakningen av program och genomförandeplaner för Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor som avses i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021), nedan fondlagen, om understöd som beviljas av medel i dessa fonder samt om förvaltningen av de anslag som avses i 28 § i den lagen.

2 §
Partnerskap

Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att partnerskapet iakttas vid beredning, ändring, genomförande, uppföljning och utvärdering av programmen och genomförandeplanerna för fonderna inom området för inrikes frågor.

Vid utarbetandet av programmen och genomförandeplanerna för dem ska den förvaltande myndigheten samråda med de ministerier, ämbetsverk, regionala och lokala myndigheter och arbetsmarknadsparter som är viktiga med tanke på respektive fonds mål samt med sådana centralorganisationer och andra organisationer som i betydande grad påverkas av genomförandet av fonderna. I samband med beredningen ska särskild hänsyn tas till de utsatta grupper som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, nedan förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1149 om inrättande av Fonden för inre säkerhet, nedan förordningen om Fonden för inre säkerhet, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, nedan förordningen om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, om detta är väsentligt med tanke på fondens mål.

2 kap

Genomförandeplaner och förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor

3 §
Beredning och ändring av samt innehållet i en genomförandeplan

Den förvaltande myndigheten granskar årligen behovet att ändra genomförandeplanen och samråder med övervakningskommittén kring detta.

Genomförandeplanen ska utöver det som föreskrivs i 5 § i fondlagen åtminstone innehålla en beskrivning av

1) genomförandeplanens beredningsskeden och de aktörer som deltagit i beredningen,

2) samordningen av åtgärder som finansieras från fonden inom området för inrikes frågor och från Europeiska unionens övriga finansieringsinstrument och finansieringsprogram som är av betydelse med tanke på fondens mål.

4 §
Den förvaltande myndighetens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i fondlagen svarar den förvaltande myndigheten för

1) att program och förslag till ändring av program lämnas till Europeiska kommissionen,

2) att ansökningar om särskilda åtgärder och bistånd i nödsituationer lämnas till Europeiska kommissionen,

3) utarbetandet av utvärderingsplaner för program, för genomförandet av utvärderingar och för framläggandet av utvärderingsrapporter till Europeiska kommissionen,

4) beredandet av en årlig prestationsöversyn av programmet och för utarbetandet av en slutlig prestationsrapport till Europeiska kommissionen,

5) publicerandet av övervakningskommitténs arbetsordning och av uppgifter som lämnats till övervakningskommittén på den förvaltande myndighetens webbplats,

6) samråd med kommissionen enligt artikel 16.11 i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

5 §
Organisering revisionsmyndighetens uppgifter

Finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet svarar för skötseln av uppgiften som revisionsmyndighet.

6 §
Övervakningskommitténs uppgifter

Övervakningskommittén samarbetar med den förvaltande myndigheten. För skötseln av de uppgifter som anges i 8 § i fondlagen ska övervakningskommittén

1) stödja samordningen av programmen med andra relevanta program och strategier,

2) kalenderårsvis behandla den plan för användning av tekniskt bistånd och den rapport om användningen av tekniskt bistånd som avses i 27 § i fondlagen.

7 §
Övervakningskommitténs sammansättning

I övervakningskommittén för programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden ingår representanter för inrikesministeriet samt en representant var från

1) utrikesministeriet,

2) justitieministeriet,

3) finansministeriet,

4) undervisnings- och kulturministeriet,

5) arbets- och näringsministeriet,

6) social- och hälsovårdsministeriet,

7) Polisstyrelsen,

8) skyddspolisen,

9) Migrationsverket,

10) delegationen för etniska relationer,

11) delegationen för jämlikhetsärenden,

12) Ålands landskapsregering,

13) Finlands Kommunförbund rf,

14) Finlands Röda Kors,

15) förläggningarna för asylsökande.

I övervakningskommittén ingår också representanter för närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbetsmarknads- och näringsorganisationerna samt representanter från de föreningar och organisationer som tillhandahåller olika tjänster och stöd för invandrare och som är centrala med tanke på målen för fonden.

I övervakningskommittén för programmet för Fonden för inre säkerhet ingår representanter för inrikesministeriet och finansministeriet samt en representant var från

1) justitieministeriet,

2) Polisstyrelsen,

3) skyddspolisen,

4) Migrationsverket,

5) Gränsbevakningsväsendet,

6) Tullen,

7) Ålands landskapsregering,

8) Finlands Kommunförbund rf,

9) Cybersäkerhetscentret,

10) räddningsverken.

I övervakningskommittén ingår dessutom en representant var från centrala organisationer som stöder brottsoffer, organisationer för förebyggande av konflikter och organisationer inom räddningsbranschen.

I övervakningskommittén för programmet för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik ingår representanter för inrikesministeriet och finansministeriet samt en representant var från

1) utrikesministeriet,

2) Tullen,

3) Gränsbevakningsväsendet,

4) Polisstyrelsen,

5) Migrationsverket.

De som utses till medlemmar av övervakningskommittén ska ha en sådan ställning att de på ett heltäckande sätt representerar den sektor som deras egen organisation hör till. Övervakningskommitténs ordförande, vice ordförande och sekretariat är anställda vid den förvaltande myndigheten. Övervakningskommittén kan kalla in behövliga experter och höra andra aktörer som är relevanta med tanke på programmet.

3 kap

Förutsättningar för beviljande av understöd, användningen av understödet, understödets maximibelopp, understödsformer och förutsättningar för att kostnader ska berättiga till understöd

8 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Utöver de förutsättningar som anges i 11 och 14 § i fondlagen förutsätts det vid beviljande av understöd för projekt eller verksamheter att

1) den del av ett projekt eller en verksamhet som finansieras inte har beviljats något annat stöd ur Europeiska unionens budget, och

2) projektet eller verksamheten genomförs inom den tid som anges i understödsbeslutet (tid för genomförande av projektet eller verksamheten) och i enlighet med den kostnadskalkyl och finansieringsplan samt den projekt- eller verksamhetsplan som har godkänts genom understödsbeslutet.

9 §
Användningen av understödet

Om ägande- eller besittningsrätten till egendom som understöds överlåts till någon annan innan den i understödsbeslutet angivna tidsfristen har löpt ut, ska understödstagaren före överlåtelsen få tillstånd till detta av den förvaltande myndigheten. En förutsättning för beviljande av tillståndet är att mottagaren av överlåtelsen uppfyller villkoren för beviljande av understöd och att understödets användningsändamål inte förändras väsentligt.

Understödstagaren ska ha separat bokföring över intäkterna från projektet och andra finansieringsandelar än de som gäller understödstagarens självfinansiering. Understödstagaren ska ha separat bokföring över projektkostnaderna till den del understödet har beviljats på basis av faktiska och betalda understödsberättigande kostnader. Om projektets eller verksamhetens bokföring ingår i understödstagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) eller 2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988), ska understödstagaren ha en separat bokföring i enlighet med god bokföringssed för projektet eller verksamheten så att projektets eller verksamhetens bokföring utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

10 §
Finansiering och intäkter av projekt och verksamhet

Projekt eller verksamheter som understöds får inte generera vinst.

Den som ansöker om understöd ska i sin ansökan uppge finansieringen av projektet eller verksamheten samt de intäkter som uppstår av projektet eller verksamheten under tiden för genomförandet eller en uppskattning av dessa.

Understödstagaren ska i sin ansökan om utbetalning uppge den finansiering som projektet eller verksamheten får och de intäkter som har uppstått under tiden för genomförandet. Finansieringen beaktas i samband med utbetalningen av understödet. Intäkter som har uppkommit under tiden för genomförandet av projektet eller verksamheten dras av från de godtagbara kostnaderna senast i samband med utbetalningen av den sista understödsposten. Självfinansiering som understödstagaren eller överföringsmottagaren har anvisat för projektet eller verksamheten anses inte utgöra sådan annan offentlig eller privat finansiering som inverkar på det understödsbelopp som betalas ut och som avses i 20 § 1 mom. i fondlagen.

Finansieringen av projektet eller verksamheten får inte bestå av frivilligarbete, naturaprestationer eller av annan kalkylerad finansiering.

11 §
Överföring av understöd

Om avsikten är att överföra understöd i enlighet med 12 § i fondlagen, ska det avtal som ingås mellan understödstagaren och överföringsmottagaren innehålla uppgifter om avtalsparterna, om deras andelar av åtgärderna och kostnaderna för genomförandet av projektet eller verksamheten och om beloppet av det understöd som ska överföras samt om hur överföringsmottagaren ska delta i täckandet av kostnaderna för projektet om understödet inte täcker projektets eller verksamhetens alla godtagbara kostnader. I avtalet ska dessutom ingå en beskrivning av förfarandena för offentlig upphandling och bokföring samt för övervakning och rapportering av användningen av understödet. Dessutom ska i avtalet antecknas övriga behövliga förfaranden med vilka understödstagaren kan säkerställa att projektet eller verksamheten genomförs i enlighet med understödsbeslutet. Avtalet ska innehålla en redogörelse för överföringsmottagarens namnteckningsrätt.

Om det sker ändringar i projektets eller verksamhetens överföringsmottagare efter det att beslut om att understöda projektet eller verksamheten fattats, ska understödstagaren omedelbart sända en ansökan om ändring av understödsbeslutet till den förvaltande myndigheten.

12 §
Understödets maximibelopp

I projekt utgör understödsbeloppet högst 75 procent av projektets godtagbara totala kostnader.

För projekt som avses i artikel 15.2 och 15.3 i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden, artikel 12.2 och 12.3 i förordningen om Fonden för inre säkerhet och artikel 12.2 och 12.3 i förordningen om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik kan understöd dock beviljas till högst 90 procent av projektets godtagbara totala kostnader.

Driftsstöd, bistånd i nödsituationer och annat understöd som kan beviljas till fullt belopp med medel ur Europeiska unionens budget får täcka alla godtagbara kostnader för projektet eller verksamheten.

13 §
Understödsformer

Beslut om understödsformen för ett projekt eller en verksamhet fattas av den förvaltande myndigheten. Den förvaltande myndigheten får besluta om ansökningsspecifika begränsningar för användningen av understödsformerna. Beslutet fattas för hela den tid projektet eller verksamheten genomförs. Kostnader kan ersättas

1) på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader,

2) som enhetskostnader,

3) som finansiering till schablonsatser,

4) som engångsersättning, eller

5) som en kombination av understödsformerna i 1–4 punkten, om var och en av dem täcker olika kostnadsslag.

I ett projekt ska understödsformer enligt 1 mom. 2–4 punkten användas för ersättande av projektets kostnader antingen helt eller delvis.

Direkta kostnader som uppstår inom ett projekt som i sin helhet genomförs som offentlig upphandling kan endast ersättas på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader.

Kostnaderna för verksamhet som understöds med driftsstöd kan ersättas på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader. Lönekostnader kan emellertid också ersättas som enhetskostnader enligt 22 §. Om kostnaderna för den verksamhet som understöds understiger 200  000 euro, får i kostnaderna för verksamhet ingå endast lönekostnader som ersätts som enhetskostnader för lönekostnader enligt 22 §.

14 §
Understödsformer på unionsnivå som den förvaltande myndigheten tagit i bruk

Den förvaltande myndigheten kan fastställa sådana understödsformer på unionsnivå som fastställs genom kommissionens delegerade akt och tas i bruk separat och som avses i artikel 94.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, nedan den allmänna förordningen, samt understödsformernas belopp. Understödsformerna på unionsnivå gäller i den form som de har fastställts i vid respektive tidpunkt och de tillämpas på projekt som inleds efter att understödsformerna fastställts.

15 §
Förutsättningar för understödsberättigande

En sådan utgift eller en del av en utgift för ett understött projekt eller en understödd verksamhet som är nödvändig för genomförandet och som är rimlig till sitt belopp berättigar till understöd om den

1) är motiverad med tanke på programmets och genomförandeplanens mål och verkningsfullhet,

2) är förenlig med det understödsbeslut som gäller projektet eller verksamheten, och

3) har uppstått under den tid för genomförande av projektet eller verksamheten som anges i understödsbeslutet, med undantag för kostnader för sådan revision av projektet eller verksamheten som förutsätts i understödsbeslutet.

Om kostnaderna ersätts på det sätt som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten på basis av faktiska och betalda understödsberättigande kostnader, är förutsättningen för att kostnaderna ska vara understödsberättigande dessutom att de före inlämnandet av ansökan om utbetalning av understöd faktiskt har betalats av understödstagaren eller överföringsmottagaren, att de kan styrkas med verifikat från den projekt- eller verksamhetsvisa bokföringen och att de kostnader som uppgetts motsvarar det bokföringsmaterial och de verifikat som understödstagaren har i sin besittning.

Bestämmelser om understödstagarens skyldighet att sörja för informationen och kommunikationen om projektet eller verksamheten finns i artiklarna 47 och 50 i den allmänna förordningen.

Den förvaltande myndigheten kan bevilja understöd för sådana understödsberättigande kostnader som har uppstått innan beslutet om understöd fattats men efter det att ansökan om understöd har blivit anhängig, om ett ändamålsenligt genomförande av projektet eller verksamheten har krävt att det inleds innan understödsbeslutet fattats.

16 §
Understödsberättigande kostnader för projekt och verksamheter

Den förvaltande myndigheten kan bevilja understöd för följande understödsberättigande direkta kostnader (kostnadsslag):

1) lönekostnader och anknytande kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal,

2) resekostnader,

3) kostnader för anskaffning av köpta tjänster,

4) kostnader för anläggningstillgångar och fast egendom,

5) andra specificerade kostnader som direkt följer av genomförandet av projektet eller verksamheten än de som anges i 1–4 punkten.

Den förvaltande myndigheten kan dessutom bevilja understöd för understödsberättigande indirekta kostnader. Indirekta kostnader kan ersättas som en del av den finansiering till schablonsatser som fastställts enligt 18 § eller i enlighet med 19 och 20 § endast med finansiering till schablonsatser av projektets direkta kostnader.

Den förvaltande myndigheten kan dessutom bevilja driftsstöd för kostnader som avses i bilaga VII till förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden, bilaga VII till förordningen om Fonden för inre säkerhet samt bilaga VII till förordningen om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Om en kostnad som grundar sig på ett och samma verifikat fördelas som kostnader för fler än ett projekt eller fler än en verksamhet som understöds, får de understödda andelarna tillsammans inte överskrida hela kostnaden.

4 kap

Engångsersättning, kostnader som ersätts enligt ett procenttal och enhetskostnader

17 §
Engångsersättning

Den förvaltande myndigheten kan besluta att understöd för ett projekt beviljas som engångsersättning. En förutsättning för beviljande av understöd som engångsersättning är att det för projektet kan fastställas klara resultat som ligger till grund för utbetalningen av understödet. En förutsättning för utbetalning av understödet är att understödstagaren har verifierat att resultaten inom projektet är förenliga med understödsbeslutet. För projekt som i sin helhet genomförs som offentlig upphandling beviljas understöd inte i form av engångsersättning.

Genomförandet av ett projekt som får engångsersättning och utbetalningen av understödet kan delas upp i delar, om det är ändamålsenligt med tanke på det innehållsmässiga genomförandet av projektet och om det för varje del kan fastställas ett klart resultat som ligger till grund för utbetalningen av understödet.

De totala kostnaderna för ett projekt som ersätts med engångsersättning får uppgå till högst 200  000 euro.

Vid ansökan om engångsersättning ska den som ansöker om understöd för fastställande av understödets storlek lämna in en detaljerad kostnadskalkyl för projektet som ska göras upp i enlighet med 19 §, samt en finansieringsplan jämte motivering och en uppskattning av de anskaffningar som ska göras av utomstående. Om genomförandet av ett projekt delas upp i delar, ska av kostnadskalkylen framgå en separat kostnadskalkyl för varje åtgärd inom projektet som ligger till grund för utbetalningen av understödet. Vid bedömning av engångsersättningens belopp ska den verkliga prisnivån beaktas.

I understödsbeslut som gäller engångsersättning ska de resultat som ska nås i projektet och det understöd som betalas på basis av resultaten preciseras. I understödbeslutet ska också preciseras de åtgärder som förutsätts bli vidtagna och de handlingar som behövs för att verifiera att resultatet uppnåtts så, att det är möjligt att innan understödet betalas försäkra sig om att projektet har genomförts i enlighet med understödsbeslutet.

Projekt som understöds med engångsersättning får ändras endast i fråga om tidsfristen för genomförandet.

18 §
Ersättning enligt procenttal av andra kostnader än lönekostnader

Den förvaltande myndigheten kan besluta att understöd beviljas för alla andra kostnader för projektet än lönekostnaderna för projektpersonalen till ett belopp som utgör 40 procent av de faktiska godtagbara lönekostnaderna enligt 23 § eller av de godtagbara enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 22 §. En förutsättning för användning av understödsformen är att ingen anskaffning inom projektet överstiger det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagstiftningen.

19 §
Indirekta kostnader som ersätts enligt ett procenttal

Den förvaltande myndigheten kan besluta att i projekt godkänns som procentuell ersättning sju procent av projektets i 2 mom. avsedda godtagbara direkta kostnader. På projekt som endast innehåller anskaffningar tillämpas 20 §.

Som direkta kostnader för projekt kan ersättas

1) lönekostnader för personalen enligt 22 eller 23 §,

2) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

3) kostnader för sådan information och kommunikation som förutsätts i artiklarna 47 och 50 i den allmänna förordningen,

4) resekostnader för projektet,

5) kostnader som orsakas av revision av projektets räkenskaper,

6) kostnader för anskaffning och hyra av maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet, om anskaffningen är nödvändig för att projektets mål ska nås,

7) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader, konstruktioner och markområden som hör till det innehållsmässiga genomförandet,

8) hyreskostnader för lokaler som används för det innehållsmässiga genomförandet,

9) material, förnödenheter och andra kostnader som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet.

Andra kostnader för projekt än kostnader enligt 2 mom. ersätts med en procentuell ersättning. De kostnader som kan ersättas med en procentuell ersättning omfattar åtminstone

1) kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen,

2) kostnader för lokaler, maskiner, anordningar och utrustning som ställts till förfogande för projektpersonalen,

3) kostnader för ekonomiförvaltning, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

4) deltagaravgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier,

5) kostnader för styrgruppen för projektet.

20 §
Indirekta kostnader som ersätts enligt ett procenttal i projekt som endast innehåller anskaffningar

Om ett projekt endast består av upphandlingar, kan den förvaltande myndigheten besluta att i projektet godkänns som procentuell ersättning en procent av projektets i 2 mom. avsedda godtagbara direkta kostnader.

Som direkta kostnader för projekt kan ersättas

1) kostnader för anskaffning och hyra av maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet, om anskaffningen är nödvändig för att projektets mål ska nås,

2) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader, konstruktioner och markområden som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

3) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

4) kostnader för sådan information och kommunikation som förutsätts i artiklarna 47 och 50 i den allmänna förordningen,

5) kostnader som orsakas av den revision av projektets räkenskaper som förutsätts i understödsbeslutet.

Andra kostnader för projektet än kostnader enligt 2 mom. ersätts med en procentuell ersättning. De kostnader som kan ersättas med en procentuell ersättning omfattar åtminstone

1) löne- och resekostnader som uppstår från förvaltningen av de upphandlingar som genomförs inom ramen för projektet,

2) kostnader för ekonomiförvaltning, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader samt kostnader för lokaler som reserverats för förvaltningen av projektet,

3) kostnader för styrgruppen för projektet.

21 §
Enhetskostnader

Den förvaltande myndigheten kan besluta att i form av enhetskostnader bevilja understöd för åtgärder som avses i artikel 3.2 c i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden och som gäller bidrag och ersättning för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).

Den förvaltande myndigheten fastställer genom ett separat beslut beloppen av den enhetskostnad som avses i 1 mom.

22 §
Enhetskostnader för lönekostnader

Den förvaltande myndigheten kan besluta att lönekostnader för ett projekt eller en verksamhet ersätts timbaserat. Alla lönekostnader för projektet eller verksamheten inkluderas då i kostnadskalkylen som timbaserade enhetskostnader. Den enhetskostnad som tillämpas för fastställande av lönekostnaderna beräknas genom att de årliga bruttopersonalkostnaderna divideras med 1 720 timmar eller med det timantal som motsvarar procentandelen av deltidsanställningen beräknad från 1 720 timmar om det är fråga om personer som arbetar på deltid med projektet eller verksamheten. I fråga om arbetstidsandelen för deltidsanställda tillämpas 23 § 3 mom.

Den som ansöker om understöd ska visa den senaste årliga bruttopersonalkostnaden som en del av ansökan om understöd. I den årliga bruttopersonalkostnaden räknas in också semesterlön och lön för lediga perioder. Som bruttopersonalkostnader betraktas lönekostnaderna för arbete samt kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. Lönerna är understödsberättigande endast till den del de inte överskrider den lön som understödstagaren eller överföringsmottagaren i allmänhet betalar för motsvarande uppgifter. Resultatpremier, naturaförmåner, bonusar och andra därmed jämförbara poster som arbetsgivaren frivilligt betalar eller som inte hänför sig till projektet eller verksamheten hör inte till bruttopersonalkostnaderna. Som bruttopersonalkostnader betraktas inte heller ersättningar inom utrikesrepresentationen eller motsvarande ersättningar som ersätts enligt de faktiska kostnaderna.

Understödstagaren och överföringsmottagaren ska genom ett skriftligt beslut utse de personer som ska genomföra det projekt eller den verksamhet som understöds. Understödstagaren och överföringsmottagaren ska i fråga om dem som arbetar med projektet eller verksamheten föra arbetstidsbokföring, av vilken framkommer det arbete i timmar som har utförts för projektet eller verksamheten. Arbetstidsbokföringen ska vara godkänd av arbetstagaren och arbetsgivaren.

Antalet godtagbara arbetstimmar får inte under något verksamhetsår för projektet eller verksamheten överstiga det antal timmar som använts vid fastställandet av enhetskostnaden i fråga. Vid beräkningen av de understödsberättigande lönekostnaderna ska endast arbetade timmar användas. Vid beräkningen av de understödsberättigande lönekostnaderna kan dessutom timmar under sjukledighet och familjeledighet användas till den del timmarna har orsakat kostnader för understödstagaren och understödstagaren inte har fått och inte har rätt att få ersättning för dem från annat håll.

Den förvaltande myndigheten kan ändra beloppet av lönekostnaderna efter skriftlig ansökan av understödstagaren och av en grundad anledning som denne anfört, om förändringen i de årliga bruttopersonalkostnaderna som utgör grunden för enhetskostnaden är mer än tio procent av det belopp som fastställts i understödsbeslutet.

5 kap

Faktiska kostnader och understödsberättigande i fråga om vissa kostnader

23 §
Lönekostnader

Den förvaltande myndigheten kan besluta att lönekostnaderna för ett projekt eller en verksamhet ersätts på basis av faktiska och betalda understödsberättigande kostnader. Alla lönekostnader för projektet eller verksamheten inkluderas då i kostnadskalkylen som faktiska kostnader. Som lönekostnader som ska understödas kan sådana lönekostnader godkännas som föranletts av arbete som krävs för att ett projekt eller en verksamhet ska kunna genomföras samt kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. Lönerna är understödsberättigande endast till den del de inte överskrider den lön som understödstagaren eller överföringsmottagaren i allmänhet betalar för motsvarande uppgifter. Resultatpremier, naturaförmåner, bonusar och andra därmed jämförbara poster som arbetsgivaren frivilligt betalar eller som inte hänför sig till projektet eller verksamheten är inte understödsberättigande.

Lönekostnader för semester och lediga perioder är understödsberättigande till den del lönerna har intjänats under den tid för genomförande av projektet eller verksamheten som anges i understödsbeslutet och faktiskt har betalats till arbetstagaren före inlämnandet av ansökan om utbetalning av den sista posten av understödet. Löner som betalats under sjukledighet och familjeledighet är understödsberättigande till den del understödstagaren eller överföringsmottagaren inte har fått och inte har rätt att få ersättning för dem från annat håll.

Om det arbete som utförs för genomförande av projektet eller verksamheten upptar endast en del av personens arbetstid eller om personen arbetar kortvarigt inom projektet eller verksamheten, är en förutsättning för att lönekostnader ska ersättas som understödsberättigande kostnader att den arbetstidsandel för projektet eller verksamheten som har godkänts i understödsbeslutet utgör minst 20 procent av den årliga arbetstid som motsvarar en arbetstidsandel på 100 procent. Av grundad anledning kan den förvaltande myndigheten i understödsbeslutet godkänna en procentuellt mindre arbetstidsandel som dock inte får vara mindre än 10 procent av den årliga arbetstid som motsvarar en arbetstidsandel på 100 procent.

Lönekostnaderna för dem som arbetar inom projektet eller verksamheten på deltid beräknas på det sätt som avses i artikel 55.5 i den allmänna förordningen som en procentandel av de understödsberättigande lönekostnaderna på basis av den fasta andel av arbetstiden som månatligen används för projektet eller verksamheten. Den som ansöker om understöd ska fastställa den fasta procentandelen per arbetstagare som en del av sin ansökan om understöd. Den förvaltande myndigheten godkänner den fasta andelen av arbetstiden i understödsbeslutet och lönekostnaderna ersätts i enlighet med den.

Understödstagaren och överföringsmottagaren ska genom ett skriftligt beslut utse de personer som ska genomföra det projekt eller den verksamhet som understöds. Understödstagaren och överföringsmottagaren är inte skyldiga att ta i bruk separat arbetstidsbokföring för projektet eller verksamheten.

24 §
Resekostnader

Resekostnader som orsakas av ett projekt eller en verksamhet är understödsberättigande till den del de inte överskrider det belopp av reseersättningar som ska betalas enligt det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på understödstagaren eller överföringsmottagaren.

Om det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på understödstagaren eller överföringsmottagaren inte innehåller bestämmelser om ersättning av resekostnader eller om inget tjänste- eller kollektivavtal tillämpas på understödstagaren eller överföringsmottagaren, är resekostnaderna understödsberättigande enligt statens gällande resereglemente, som ingår i statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

25 §
Upphandlingar

Om den förvaltande myndigheten kräver det, ska understödstagaren visa att kostnaderna för upphandlingen är skäliga.

Vid upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärde som anges i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) ska upphandlingarnas öppenhet och proportionalitet, en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare samt marknadens funktion säkerställas. I fråga om upphandlingar som understiger det nationella tröskelvärde som anges i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) ska de upphandlande enheterna följa sina egna interna upphandlingsregler och upphandlingsanvisningar.

Vid upphandlingar vars värde är 10 000 euro eller högre och som understiger det nationella tröskelvärdet, ska understödstagaren på ett ändamålsenligt sätt begära ett tillräckligt antal anbud för att bedöma kostnadernas skälighet.

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder eller upphandlingar annars kombineras på ett konstgjort sätt i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling.

Kostnaderna för upphandlingar som har gjorts hos understödstagaren, överföringsmottagaren, hos en familjemedlem till en person i ansvarsställning hos dessa, hos ett företag som understödstagaren, överföringsmottagaren eller en familjemedlem till en person i ansvarsställning hos dessa har bestämmande inflytande över eller hos en person i ledande ställning hos understödstagaren eller överföringsmottagaren, är inte understödsberättigande om det inte har begärts tillräckligt med anbud för upphandlingen från andra lämpliga aktörer.

26 §
Understödsberättigande i fråga om kostnader för förvärv av markområden, byggnader och konstruktioner

I projekt är kostnaderna för förvärv av markområden understödsberättigande i enlighet med artikel 64.1 b i den allmänna förordningen till den del som kostnaderna inte

1) i fråga om impediment och övergivna industriområden med byggnader överstiger 15 procent av de totala understödsberättigande kostnaderna för projektet,

2) i fråga om andra markområden än de som avses i 1 punkten överstiger 10 procent av de totala understödsberättigande kostnaderna för projektet.

Markområden, byggnader och konstruktioner ska till sina tekniska egenskaper vara lämpliga för den planerade användningen.

När den förvaltande myndigheten kräver det, ska den som ansöker om understöd inhämta en oberoende experts utlåtande om att kostnaderna för anskaffning av markområdet, byggnaden eller konstruktionen inte överskrider dess verkliga värde.

27 §
Understödsberättigande i fråga om kostnader för maskiner och anordningar

Maskiner och anordningar ska till sina tekniska egenskaper vara lämpliga för den planerade användningen.

När en maskin eller anordning anskaffas under tiden för genomförande av projektet eller verksamheten, är endast den del av anskaffningskostnaderna för maskinen eller anordningen understödsberättigande, som motsvarar maskinens eller anordningens användningsgrad och användningstid i projektet eller verksamheten.

När syftet med ett projekt endast är att anskaffa maskiner eller anordningar, ska de maskiner och anordningar som anskaffats inom projektet användas endast för sådana ändamål som är förenliga med programmets mål. Endast den del av anskaffningskostnaderna för maskinen eller anordningen är understödsberättigande, som motsvarar det ändamål som anges i programmets mål.

I projekt som finansieras genom instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik är kostnaderna för anskaffning av anordningar och IKT-system dock helt och hållet understödsberättigande, även om de också används för andra ändamål som anges i artikel 13.14 c i förordningen om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. På motsvarande sätt kan anordningar och IKT-system som skaffats i projekt som understöds genom Fonden för inre säkerhet också användas för andra ändamål som anges i artikel 5.4 i förordningen om Fonden för inre säkerhet.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens verkliga värde. Maskinens eller anordningens återstående livslängd ska vara tillräcklig med tanke på projektets mål.

Anskaffningskostnaderna är inte understödsberättigande, om maskinen eller anordningen har anskaffats tidigare med offentligt understöd.

I stället för anskaffning av maskiner och anordningar kan de hyras för tiden för genomförande av projektet eller verksamheten. Förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- och underhållskostnader som orsakas av hyrning samt andra motsvarande kostnader ersätts inte som understödsberättigande kostnader. Understödstagaren ska i ansökan om utbetalning av understöd visa den förvaltande myndigheten att sådana kostnader inte ingår i kostnaderna.

28 §
Avskrivningar på anläggningstillgångar och fast egendom

Om kostnaderna för förvärv av anläggningstillgångar eller fast egendom antecknas som avskrivningar i kostnadskalkylen för projektet eller verksamheten, ska den andelen av avskrivningarna som motsvarar anläggningstillgångarnas eller den fasta egendomens användningstid och användning inom projektet eller verksamheten antecknas i kostnadskalkylen.

Om anläggningstillgångar eller fast egendom köps innan genomförandet av projektet eller verksamheten inleds, men används för projektet eller verksamheten, är anskaffningskostnaderna understödsberättigande enbart på basis av avskrivningarna.

Avskrivningar på anläggningstillgångar och fast egendom är inte understödsberättigande kostnader om den egendom som är föremål för avskrivningarna har anskaffats tidigare med offentligt understöd.

Avskrivningarna beräknas enligt gällande bokföringsbestämmelser och bokföringsföreskrifter. Avskrivningsbeloppet ska kunna styrkas med verifikat vars tillförlitlighet motsvarar fakturor.

29 §
Kostnader som inte omfattas av understödet

Understöd beviljas inte

1) för räntekostnader och kostnader för förvärv av mark enligt artikel 64.1 a och b i den allmänna förordningen,

2) för åtgärder och andra ändamål som avses i artikel 5.5 i förordningen om Fonden för inre säkerhet, med undantag för de undantag som anges i den artikeln,

3) för åtgärder som avses i artikel 5.4 i förordningen om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, med undantag för de undantag som anges i den artikeln,

4) för kostnader som orsakas enbart av representation,

5) för frivilligarbete, naturaprestationer eller andra kalkylmässiga kostnader med undantag för enhetskostnader som avses i 21 och 22 §,

6) för eventuella dröjsmålsräntor och andra räntekostnader, serviceavgifter för kontotransaktioner, valutaväxlingsavgifter, kursförluster eller andra finansieringskostnader som orsakats av projektet eller verksamheten,

7) för böter, felparkeringsavgifter, ordningsavgifter eller andra ekonomiska påföljder som baserar sig på lag eller rättegångskostnader,

8) för kostnader för vilka understödstagaren eller överföringsmottagaren har fått eller har rätt att få ersättning någon annanstans,

9) för kostnader för upprätthållande av basverksamheten, med undantag för de kostnader för vilka driftsstöd beviljas.

30 §
Understödsberättigande i fråga om mervärdesskatt

Mervärdesskatt som föranletts av de understödsberättigande kostnaderna för ett projekt eller en verksamhet är en understödsberättigande kostnad om understödstagaren eller överföringsmottagaren har betalat mervärdesskatten och visat att det inte finns avdragsrätt i fråga om den och att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten.

Understödstagaren ska visa för den förvaltande myndigheten genom en utredning från Skatteförvaltningen att det inte finns avdragsrätt i fråga om mervärdesskatten och att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten. Den förvaltande myndigheten kan dock godkänna någon annan tillräcklig och motiverad utredning som understödstagaren lägger fram och som baserar sig på relevanta fakta, om det är uppenbart onödigt att begära en separat utredning av Skatteförvaltningen.

Mervärdesskatt som ett projekt eller en verksamhet orsakat en kommun eller en samkommun är inte en understödsberättigande kostnad.

6 kap

Ansökan om samt beviljande och utbetalning av understöd

31 §
Ansökan om understöd

Understöd kan beviljas för ett projekt eller en verksamhet för vilken en ändamålsenlig kostnadskalkyl och finansieringsplan samt en projekt- eller verksamhetsplan har utarbetats. I ansökan ska ingå

1) uppgifter om den som ansöker om understöd, om sökandens organisation och om projektets eller verksamhetens kontaktpersoner samt, med undantag av offentligrättsliga samfund, uppgifter om sökandens ekonomiska ställning,

2) projektets eller verksamhetens namn och tiden för genomförande av projektet eller verksamheten,

3) uppgifter om hur en eventuell överföring av understöd enligt 12 § i fondlagen påverkar genomförandet av projektet eller verksamheten, vilka aktörer som deltar i genomförandet av projektet eller verksamheten, hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer vid genomförandet och finansieringen av projektet eller verksamheten samt eventuella avtalsarrangemang,

4) den understödstyp som söks,

5) en projekt- eller verksamhetsplan samt en kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet eller verksamheten som innehåller en specifikation av finansieringen av projektet eller verksamheten med undantag för driftsstöd, bistånd i nödsituationer eller annat understöd som beviljas till fullt belopp ur Europeiska unionens budget samt en uppskattning av eventuella intäkter,

6) beloppet av och understödsformen för det understöd som söks från fonderna inom området för inrikes frågor,

7) information om projektets eller verksamhetens mål, åtgärder, tidtabell, resultatmål och verkningar,

8) en beskrivning av projektets eller verksamhetens planerade framskridande, av utnyttjandet av resultaten och av kommunikationen,

9) en redogörelse för hur den verksamhet som ansökan gäller kommer att fortsätta efter det att understödet för projektet eller verksamheten har upphört, om inte detta på grund av verksamhetens art är onödigt, samt en redogörelse för hur resultaten från tidigare understödda projekt eller verksamheter som är av betydelse för projektet eller verksamheten har beaktats vid beredningen,

10) en anmälan om annan finansiering som har erhållits eller sökts för projektet eller verksamheten och som beviljas ur Europeiska unionens budget,

11) förslag till de aktörer som ska kallas till projektets styrgrupp,

12) handlingar som hänför sig till eventuella upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet och som avses i lagstiftningen om offentlig upphandling till den del upphandlingsförfarandet har inletts,

13) övriga sådana behövliga uppgifter för ansökan om understöd som förvaltningsmyndigheten förutsätter än de som avses i 1–12 punkten.

32 §
Understödsbeslut

I understödsbeslutet ska nämnas

1) understödstagaren,

2) det projekt eller den verksamhet som beviljas understöd,

3) tiden för genomförande av projektet eller verksamheten,

4) användningstiden för den egendom som anskaffas,

5) understödets maximibelopp både i procent och i euro,

6) understödsformen och understödstypen,

7) de godtagbara kostnaderna och vid behov deras fördelning på kostnadsslag, med undantag för engångsersättning,

8) tidpunkten för utbetalningen av understödet, villkoren och förfarandet vid utbetalningen,

9) de grunder för återkrav av understöd som anges i statsunderstödslagen (688/2001),

10) de grunder för finansiella korrigeringar som tillämpas på understödet,

11) ett villkor om att revision ska utföras, om lönekostnaderna för projektet eller verksamheten ersätts i enlighet med 23 §, om kostnaderna för projektet ersätts i enlighet med 19 § eller om den förvaltande myndigheten annars förutsätter det,

12) de övriga villkoren för understödet.

I understödsbeslutet ska tas in ett villkor om understödstagarens skyldighet att underrätta den förvaltande myndigheten om annan offentlig och privat finansiering och om intäkterna av projektet eller verksamheten, samt ett villkor om understödstagarens skyldighet att förvara handlingar och annat eventuellt material som gäller projektet eller verksamheten samt ett villkor om förvaringstiden för dem.

Understöd kan beviljas för högst tre år i sänder. Understöd för särskilda åtgärder och bistånd i nödsituationer kan dock beviljas högst för den i artikel 63.2 i den allmänna förordningen angivna tiden för kostnaders understödsberättigande.

Giltighetstiden för ett understödsbeslut kan förlängas på ansökan om det finns särskilda skäl för en förlängning. Ansökan ska göras senast en månad innan tiden för genomförande av projektet eller verksamheten löper ut. Giltighetstiden får, med undantag av det understöd som beviljas för särskilda åtgärder och bistånd i nödsituationer, inte förlängas så att den överstiger tre år.

33 §
Ansökan om utbetalning

Utbetalning av understöd ska sökas inom den tid som anges i understödsbeslutet.

Till den del kostnaderna ersätts på basis av faktiska och betalda kostnader, enligt ett procenttal eller som enhetskostnader, ska det till ansökan om utbetalning fogas en utredning av hur projektet eller verksamheten framskrider, av de kostnader som projektet eller verksamheten föranlett samt av finansieringen och intäkterna av projektet eller verksamheten. Om kostnaderna ersätts på basis av faktiska och betalda kostnader, ska kostnadernas samband med bokföringen framgå av utredningen. Till ansökan om utbetalning ska då fogas ett utdrag ur bokföringen som grundar sig på projektets eller verksamhetens bokföringsuppgifter eller någon annan tillförlitlig rapport från ekonomiförvaltningen samt annat behövligt material för granskning av projektets eller verksamhetens utgifter och finansiering.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. ska det till en ansökan som gäller utbetalning av understöd som betalas som engångsersättning fogas en utredning av hur projektet har genomförts och av dess resultat och av de åtgärder som vidtagits samt av projektets genomförda finansiering och eventuella intäkter. Dessutom ska sådana övriga handlingar lämnas in som behövs för att verifiera resultaten av projektet och genomförandet av åtgärderna.

34 §
Utbetalning av understöd

En förutsättning för utbetalning av understöd, med undantag av förskott, är att en godtagbar utredning av genomförandet av projektet eller verksamheten, de uppnådda resultaten, annan offentlig eller privat finansiering av projektet eller verksamheten samt av intäkterna har lämnats till den förvaltande myndigheten. En ytterligare förutsättning för utbetalning av den sista posten är, att till den förvaltande myndigheten har lämnats en utredning om en sådan revision som förutsatts i understödsbeslutet och som utförts för tiden för genomförandet av projektet eller verksamheten.

En förutsättning för utbetalning av understöd för faktiska och betalda understödsberättigande kostnader, med undantag för förskott, är att det lämnas en specificerad verifikation över de godtagbara kostnaderna eller en handling som uppfyller motsvarande förutsättningar. En förutsättning för utbetalning av understöd är dessutom att den understödsberättigande kostnaden är faktisk och kan verifieras. Understöd betalas inte förrän kostnaden har antecknats i understödstagarens eller överföringsmottagarens bokföring som en kostnad för projektet eller verksamheten och kostnaden är slutlig. En kostnad är slutlig, om understödstagaren eller överföringsmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den. Innan ansökan om utbetalning av den sista understödsposten görs ska alla de godtagbara kostnader som projektet eller verksamheten föranlett vara betalda.

En förutsättning för utbetalning av understöd i fråga om enhetskostnader är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. att villkoren för beviljande av ersättning har uppfyllts och kan verifieras.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1–3 mom. är en förutsättning för utbetalning av understöd i fråga om understöd som betalas som engångsersättning, med undantag av förskott, att de resultat som ligger till grund för understödet har förverkligats som helheter enligt understödsbeslutet och att de kan verifieras samt att en godtagbar utredning av genomförandet av projektet, av de uppnådda resultaten och av projektets övriga offentliga eller privata finansiering och av intäkterna har lämnats till den förvaltande myndigheten.

Med undantag för förskott betalas understöd högst till en andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar understödsprocenten. Det totala beloppet av det understöd som betalas ut beräknas i enlighet med 20 § 1 mom. i fondlagen.

35 §
Förskott och utbetalning av förskott

För projekt eller verksamheter kan förskott betalas i enlighet med de villkor som anges i 19 § i fondlagen.

Förskott ska sökas separat och behovet av det ska motiveras. Som förskott betalas den första understödsposten. Förskott kan betalas endast en gång. Den förvaltande myndigheten ska kvitta det betalda förskottet i samband med utbetalningen av understödet, dock senast genom det sista beslutet om utbetalning av understöd.

36 §
Ändring av beslut om understöd

Om en kostnadskalkyl, finansieringsplan eller en projekt- eller verksamhetsplan för ett projekt eller en verksamhet som godkänts genom ett understödsbeslut behöver ändras, ska understödstagaren lämna en ansökan om ändring till den förvaltande myndigheten innan ändringen genomförs eller innan den medför kostnader. Ansökan ska dock lämnas till den förvaltande myndigheten senast en månad innan tiden för genomförande av projektet eller verksamheten går ut. I ansökan ska motiveringarna till ändringen anges.

Den förvaltande myndigheten kan på ansökan ändra en godkänd kostnadskalkyl, finansieringsplan eller projekt- eller verksamhetsplan, om förutsättningarna för beviljande av understöd fortfarande uppfylls och ett ändamålsenligt genomförande av projektet eller verksamheten förutsätter ändringen. De kostnader som föranleds av ändringen kan godkännas tidigast från det att ändringsansökan blivit anhängig. På basis av de godkända ändringarna kan den förvaltande myndigheten besluta om eventuella ändringar i tidtabellen för ansökningarna om utbetalning.

Ändringar som inte i betydande grad ändrar kostnadskalkylen för projektet eller verksamheten eller projekt- eller verksamhetsplanen och som kan anses ingå i de kostnader eller mål och funktioner som godkänts genom understödsbeslutet, förutsätter inte någon ansökan om ändring.

7 kap

Särskilda bestämmelser

37 §
Styrgrupp

Projekt ska ha en styrgrupp. I styrgruppen ska det finnas ett tillräckligt antal experter i förhållande till projektets omfattning och natur. Den förvaltande myndigheten godkänner genom understödsbeslutet understödssökandens förslag till styrgrupp. När driftsstöd beviljas behöver ingen styrgrupp utses.

Styrgruppens uppgift är att i enlighet med den godkända planen och tiden för genomförandet av projektet styra och följa det innehållsmässiga genomförandet av projektet samt att styra och följa finansieringen och kostnaderna samt ändringar av planen. Styrgruppen ska behandla ansökningar om ändring av understödsbeslut och ansökningar om utbetalning av den sista understödsposten.

En representant för den förvaltande myndigheten har rätt att närvara och yttra sig i styrgruppen när ett ärende som gäller projektet behandlas.

Protokoll ska föras över styrgruppens möten. Protokollen ska lämnas för kännedom till den förvaltande myndigheten efter varje styrgruppsmöte, dock senast i samband med följande ansökan om utbetalning.

38 §
Användningsändamålen för och rapportering om anslag enligt artikel 19 i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Anslag enligt artikel 19 i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden får i enlighet med 28 § 1 mom. i fondlagen användas till

1) kostnader för förfarandet för val av personer som ska vidarebosättas och personer som anländer via det humanitära mottagandet samt för arrangemang i anslutning till den egentliga vidarebosättningen och det egentliga humanitära mottagandet,

2) kostnader för introduktion och förberedelse före avresan för personer som ska vidarebosättas eller som anländer via det humanitära mottagandet,

3) kostnader för utveckling av informationssystemen i anslutning till förfarandet för vidarebosättning, det humanitära mottagandet och placeringen av flyktingar i kommunen samt för anskaffning av utrustning som behövs vid förfarandet,

4) ersättningar som betalas till kommunerna som tillägg till ersättningarna enligt lagen om främjande av integration (1386/2010), samt

5) kostnader som föranleds av utvecklandet av placeringen av flyktingar i kommunen.

Användningen av anslaget ska rapporteras till inrikesministeriet årligen före utgången av februari. I rapporten lämnas uppgifter om anslagets användningsändamål och om hur användningen av anslaget framskrider under rapporteringsperioden.

39 §
Användningsändamålen för och rapportering om anslag enligt artikel 20 i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Anslag som avses i artikel 20 i förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden får i enlighet med 28 § 1 mom. i fondlagen användas till

1) kostnader för registrering av personer som sökt internationellt skydd, för utveckling av informationssystemen i anslutning till registreringen och för anskaffning av utrustning i anslutning till registreringen,

2) kostnader för utvecklande av informationssystem som föranleds av genomförandet av Europeiska unionens lagstiftning som gäller asylförfarandet och förutsättningarna för mottagande, samt

3) kostnader som föranleds av asylutredningen, förläggningstjänsterna och utvecklandet av dem.

Användningen av anslaget ska rapporteras till inrikesministeriet årligen före utgången av februari. I rapporten lämnas uppgifter om anslagets användningsändamål och om hur användningen av anslaget framskrider under rapporteringsperioden.

40 §
Plan för användning av tekniskt bistånd, fastställande och ändring av planen

Den förvaltande myndigheten bereder och fastställer en plan för användningen av tekniskt bistånd före utgången av det kalenderår som föregår det kalenderår som planen gäller.

Den förvaltande myndigheten kan ändra den fastställda planen före utgången av det kalenderår som planen gäller.

41 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2022.

Helsingfors den 10 februari 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Nina Routti-Hietala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.