117/2022

Helsingfors den 11 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (1223/2021) 4 och 6 §, sådana de lyder i förordning 83/2022 som följer:

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i och utomhus eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i något av landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021) får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av en annan än en ovan avsedd förplägnadsrörelse som är belägen i något av de landskap som nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland och Åland ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 23 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 24.

Bestämmelser om förtäring av alkoholdrycker som sålts till kunderna innan serveringen upphört finns i 43 § 2 mom. i alkohollagen och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland.

6 §
Tillämpning av begränsningar oberoende av uppvisande av covidintyg

De begränsningar som anges i 4 § tillämpas till och med den 28 februari 2022 med avvikelse från vad som föreskrivs i 58 i § 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av om utövaren av förplägnadsverksamhet förutsätter uppvisande av EU:s digitala covidintyg enligt 1 mom. i den paragrafen.


Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2022.

Helsingfors den 11 februari 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.