112/2022

Helsingfors den 3 februari 2022

Statsrådets förordning om understöd som beviljas för utvecklande av elektrifierad tung trafik 2022–2025

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användningsändamål och bevillningsförfarande i enlighet med statsbudgeten för de anslag som i den plan för återhämtning och resiliens för Finland som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, nedan återhämtningsförordningen, och i statsbudgeten har anvisats för statsunderstöd för utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik. Förordningen tillämpas på vägtrafik. Understödet beviljas som specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).

Bestämmelser om understödet finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen. På understödet tillämpas de villkor som anges i kapitel I den förordningen och de särskilda villkor som anges i artiklarna 25 och 27 i den förordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) industriell forskning planerad forskning samt kritisk analys som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster,

2) experimentell utveckling att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster,

3) genomförbarhetsstudie sådan utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och utsikterna för att projektet blir en framgång,

4) innovationskluster sådana strukturer eller organiserade grupperingar av oberoende parter som är avsedda att stimulera innovativ verksamhet genom att främja intensiv samverkan, gemensam användning av utrustning och kunskapsutbyte och genom att bidra effektivt till kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företagen och de andra organisationerna i klustret, och

5) fordon inom tung trafik i 20 § 2 mom. 4 punkten i fordonslagen (82/2021) avsedda fordon.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket är statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som beviljas med stöd av denna förordning.

4 §
Understödets ändamål

Understöd kan beviljas till

1) projekt vars understödda del helt och hållet utgörs av industriell forskning, experimentell utveckling eller genomförbarhetsstudier, samt

2) investeringar i eller drift av innovationskluster.

En förutsättning för beviljande av understöd är att det projekt eller stöd som avses i 1 mom. hänför sig till att

1) det utvecklas teknik, tjänster eller infrastruktur som tjänar elektrifieringen av fordon inom tung trafik, eller

2) det inrättas, utvecklas och utnyttjas försöksmiljöer för elektrifiering av fordon inom tung trafik.

5 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas företag som bedriver verksamhet och är registrerade i Finland samt till sådana sammanslutningar vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling eller sprida resultaten av sådan verksamhet genom utbildning, publikationer eller kunskapsöverföring.

Om inte något annat föreskrivs i den allmänna gruppundantagsförordningen, kan understöd beviljas sådana stödmottagare som avses i 1 mom. gemensamt, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Understöd för investeringar i eller drift av ett innovationskluster kan beviljas ett företag eller en sammanslutning som avses i 1 mom. och som driver ett innovationskluster. En förutsättning för beviljande av understöd är att flera användare har rätt att använda klustrets lokaler, anläggningar och verksamheter på ett transparent och icke-diskriminerande sätt och att avgifterna för att använda klustrets anläggningar och delta i klustrets verksamhet motsvarar marknadspriserna eller återspeglar kostnaderna för användning eller deltagande.

6 §
Ansökan om understöd

Understöd söks skriftligen hos Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning för att understöd ska beviljas är att det har sökts innan arbetena inleds på det sätt som avses i artikel 2.23 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

7 §
Innehållet i ansökan

Av ansökan ska framgå

1) företagets namn och storlek, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer och utredning om namnteckningsrätt,

2) en beskrivning av projektet, understödets användningsändamål samt projektets syfte, sättet att genomföra projektet, datum när projektet inleds och avslutas samt en beskrivning av rapporteringen under projektet,

3) en kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet,

4) det understödsbelopp som söks,

5) en bedömning av projektets konsekvenser för sektorns utveckling, klimat- och miljökonsekvenser och innovationseffekter,

6) en bedömning av understödets betydelse för genomförandet av projektet,

7) andra än i 1–6 punkten avsedda uppgifter som förutsätts av den som beviljar understödet och som behövs för att avgöra ärendet.

Ansökan ska dessutom innehålla en försäkran om att projektet inte orsakar sådan betydande skada som avses i artikel 2.6 i återhämtningsförordningen.

Om understöd ansöks för lönekostnader ska den som ansöker om understöd även lämna en redogörelse för att sökanden uppfyller de förutsättningar för beviljande av statsunderstöd som föreskrivs i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

8 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Beviljandet av understöd grundar sig på en helhetsbedömning och en bedömning av projektets inverkan på främjandet av elektrifieringen av den tunga trafiken, kostnadseffektiviteten, kvaliteten och genomförbarheten.

Understöd kan beviljas om sökanden på basis av företagets kreditupplysningar och fullgöranderapport samt annan motsvarande utredning bedöms ha förutsättningar för fortgående ekonomisk verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas till företag som inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen. Understöd kan inte heller beviljas om stödet har förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Understöd kan inte heller beviljas till företag som är i svårigheter enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

9 §
Godtagbara kostnader vid finansiering av industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier

Som kostnader för industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier kan godtas

1) personalkostnader för den personal som är direkt delaktig och den personal som biträder i projektet,

2) kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de används för forsknings- och utvecklingsprojektet; om instrumenten och utrustningen inte används i forsknings- och utvecklingsprojektet under hela sin livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forsknings- och utvecklingsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande,

3) kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för forsknings- och utvecklingsprojektet; när det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forsknings- och utvecklingsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, vara stödberättigande; för mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande,

4) kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på marknadsmässiga villkor, samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för projektet,

5) allmänna omkostnader som uppkommit som direkt följd av forsknings- och utvecklingsprojektet,

6) kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter, resekostnader samt andra kostnader som uppkommit som direkt följd av forsknings- och utvecklingsprojektet.

Om stödmottagaren är mervärdesskattskyldig, är den mervärdesskatt som ingår i de kostnader som avses i 1 mom. inte en godtagbar kostnad.

10 §
Godtagbara kostnader vid finansiering av investeringar i och driften av innovationskluster

Investeringsstöd kan beviljas för uppförande eller uppgradering av ett innovationskluster. Stödberättigande kostnader är kostnader för investeringar i immateriella och materiella tillgångar.

Innovationsklustret kan beviljas verksamhetsstöd för

1) främjande av klustrets verksamhet för att underlätta samarbete eller informationsutbyte och tillhandahållande eller kanalisering av specialiserade och kundanpassade stödtjänster för företag,

2) marknadsföring av klustret för att höja nya företags eller organisationers deltagande och för att förbättra synligheten,

3) förvaltning av klustrets infrastruktur samt organisering av utbildningsprogram, seminarier och konferenser för att stimulera kunskapsutbyte, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete.

Stödberättigande kostnader för driftstöd är personalkostnader för direkt delaktig och biträdande personal i den i 2 mom. avsedda driften av klustret samt administrativa kostnader, när tjänster har använts enbart för driften av klustret samt allmänna omkostnader som under projektet uppkommit som direkt följd av driften av klustret.

Om stödmottagaren är mervärdesskattskyldig, är den mervärdesskatt som ingår i de kostnader som avses i 1 och 2 mom. inte en godtagbar kostnad.

11 §
Understödets maximibelopp

Understödets maximibelopp är 50 procent av de godtagbara kostnaderna i fråga om industriell forskning, genomförbarhetsstudier och investerings- eller driftsstöd som beviljas innovationskluster och 25 procent av de godtagbara kostnaderna i fråga om experimentell utveckling.

12 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas på ansökan i efterskott enligt uppkomna, betalda och godtagbara kostnader i en post eller enligt understödsbeslutet i flera poster.

Till ansökan om utbetalning ska fogas de uppgifter som behövs för utbetalningen.

Investeringen ska vara helt genomförd innan den sista posten betalas ut, dock senast tre månader innan giltighetstiden för denna förordning går ut.

En förutsättning för utbetalning av den sista posten är att en av Transport- och kommunikationsverket godkänd slutrapport har utarbetats över projektets resultat och möjligheterna att dra nytta av resultaten samt användningen av medlen.

Understöd kan dock inte betalas till företag som inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen. Understöd kan inte heller betalas om stödet har förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2025.

Helsingfors den 3 februari 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Helinä Teittinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.