108/2022

Helsingfors 2.2.2022

Riksdagens beslut om temporär ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras temporärt i riksdagens arbetsordning (40/2000) 44 § och 61 § 1 mom., av dem 44 § sådan den lyder i riksdagens beslut 10/2006, samt

fogas temporärt till 1 § ett nytt 3 mom. och till riksdagens arbetsordning temporärt ett nytt 8 a kap. som följer:

1 §
Sammanträde till riksmöte

Bestämmelser om riksdagens distansarbete under exceptionella förhållanden finns i 8 a kap.

44 §
Stora utskottet

Om inte något annat följer av stora utskottets arbetsordning, tillämpas vid behandlingen av ärendena i stora utskottet 34, 35, 37, 39-43 och 43 a § samt bestämmelserna om utskottssammanträde på distans i 8 a kap.

61 §
Omröstningssätt

Omröstning verkställs med omröstningsapparat, genom uppresning, genom öppen omröstning med sedlar eller genom omröstning på distans enligt 8 a kap. Talmannen meddelar på vilket sätt omröstningen verkställs. Debatt om omröstningssättet tillåts inte.


8 a kap

Distansarbete under exceptionella förhållanden

80 a §
Beslut om tillämpning av bestämmelserna i kapitlet

Om det är nödvändigt för att garantera att riksdagen kan fungera under en pandemi med synnerligen allvarliga verkningar, får riksdagen på ett förslag av talmanskonferensen som har understötts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och efter att ha inhämtat grundlagsutskottets ställningstagande, åt gången besluta om en period på högst tre månader under vilken detta kapitel ska tillämpas på riksdagsarbetet.

80 b §
Utskottssammanträde på distans

Ett utskott får besluta att det är tillåtet att delta i eller vara närvarande vid ett utskottssammanträde med hjälp av it-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt (utskottssammanträde på distans). Utskottets ordförande får dock besluta om ett sammanträde på distans för att fatta beslut om att sammanträden ska hållas på distans.

En förutsättning för utskottssammanträde på distans är att de som har rätt att delta och att vara närvarande har informationssäker förbindelse (distanskontakt) med varandra.

Arrangemangen för ett utskottssammanträde på distans ska vara sådana att diskussionerna under sammanträdet kan ske konfidentiellt och att utomstående inte får veta något om de behandlade ärendena eller handlingarna innan de blir offentliga. En ledamot som deltar i ett sammanträde med distanskontakt ska se till att inga utomstående befinner sig i samma utrymme medan sammanträdet pågår.

När utskottet sammanträder på distans får varken sekretessbelagda handlingar eller ärenden som omfattas av sekretess behandlas.

Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande finns i 43 c §.

80 c §
Omröstning på distans i plenum

Omröstning i plenum kan verkställas med ett informationssäkert it-system som alla ledamöter har tillgång till och som talmanskonferensen har godkänt (omröstning på distans). Val verkställs inte genom sådan omröstning.

Talmannen meddelar i god tid före omröstningen när omröstning på distans ska verkställas. Ledamöterna ska anmäla sig för omröstning på distans på förhand inom den tid som talmannen satt ut. Ledamöterna avger sin röst i distansröstningssystemet efter tillförlitlig autentisering.

Talmannen beslutar om när omröstningen ska hållas på distans och när omröstningen börjar och när den avslutas.

Om omröstningen enligt talmannens mening inte har gett ett tillförlitligt svar eller om rösterna fallit lika kan talmannen bestämma att ny omröstning ska verkställas.

Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om hur omröstning på distans ska verkställas.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 7 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Trots vad som föreskrivs i 80 a § tillämpas till och med den 28 februari 2022 bestämmelserna i 80 b § om utskottssammanträde på distans. It-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt är då it-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt och som avses i 37 a § 1 mom.

TKF 4/2021 rd
GrUB 17/2021 rd
RSk 1/2022 rd

Helsingfors 2.2.2022

På riksdagens vägnar
talman Matti Vanhanen

generalsekreterare
Maija-Leena Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.