79/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 5 mom., 21 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådana de lyder i lag 1356/2014:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana produktionskopplade stöd som betalas för 2022 och som i enlighet med artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, nedan stödförordningen, kan beviljas aktiva jordbrukare som

1) bidrag för mjölkkor,

2) bidrag för nötkreatur,

3) bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar,

4) bidrag för jordbruksgrödor.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur tama nötkreatur och bison samt korsningar mellan dessa,

2) nötkreatursregistret ett register enligt artikel 109.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) och enligt 30 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021),

3) tjur ett minst 6 månader gammalt men under 20 månader gammalt nötkreatur av hankön som föds upp för köttproduktion,

4) stut en kastrerad tjur,

5) köttras raserna Aberdeen Angus, Belgian Blue, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Simmental, Piemontese, Dexter, Galloway och Texas Longhorn,

6) diko bison som har fått avkomma samt andra nötkreatur som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har registrerats som diko,

7) dikokviga bison som inte har fått avkomma samt andra nötkreatur av honkön som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som inte har fått avkomma, som är minst åtta månader men högst fyra år gammalt och som i nötkreatursregistret har antecknats som diko,

8) skärgårdskviga ett minst sex månader men högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som är av någon annan ras än köttras eller rasen Simmental, som finns i den yttre skärgården inom stödområde AB enligt bilaga 2 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015), som inte har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har registrerats för mjölkproduktion,

9) slaktkviga ett högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som inte har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har registrerats som något annat än diko,

10) stödberättigande dagar de dagar då ett djur på gården har omfattats av bidragssystemet,

11) mjölkko ett nötkreatur av rasen Ayrshire, Jersey, Brown Swiss, Guernsey, Holstein, Montbéliarde eller Simmental eller av östfinsk, västfinsk eller nordfinsk ras, som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har registrerats för mjölkproduktion,

12) att få avkomma att ett djur föder efter normal dräktighetstid, att ett nötkreatur kastar kalven efter en minst sju månader lång dräktighetstid eller att en get eller ett får kastar killingen eller lammet,

13) tacka ett över tolv månader gammalt får av honkön,

14) honget en över tolv månader gammal get av honkön, dock inte dvärgget,

15) killing en högst tolv månader gammal get, dock inte dvärgget, som inte har fått avkomma,

16) lamm ett högst tolv månader gammalt får som inte har fått avkomma,

17) får- och getregistret ett register enligt artikel 109.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) och enligt 30 § i lagen om identifiering och registrering av djur.

3 §
Stödområden

Produktionskopplat stöd enligt artikel 52 i stödförordningen kan inom stödområdena AB och C enligt 2 § i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård beviljas i enlighet med den områdesindelning som anges i bilaga 1 till den förordningen. En gårdsbruksenhet ligger inom det stödområde där dess driftscentrum finns. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, anses den ligga inom det stödområde där merparten av dess åkrar finns.

2 kap.

Bidrag för mjölkkor

4 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för mjölkkor

Bidrag för mjölkkor kan beviljas för mjölkkor som har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur samt lagen om identifiering och registrering av djur. En förutsättning för fullt bidrag är att gårdens alla stödberättigande och de enligt artikel 2.1 led 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen, potentiellt stödberättigande djur som under kalenderåret har omfattats av bidragssystemet har märkts och registrerats på ovannämnda sätt och att djuren finns på den angivna djurhållningsplatsen. En ytterligare förutsättning är att aktören har uppfyllt den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 3 § i lagen om identifiering och registrering av djur.

Vid bedömningen av om identifierings- och registreringskraven för mjölkkor uppfylls är det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen, nedan tillämpningsförordningen, den 31 mars 2022.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas aktiva jordbrukare som 2022 har ansökt om bidrag på en blankett som godkänts av Livsmedelsverket. För samma djur kan bidrag endast betalas till en (1) bidragssökande under stödåret. Bidraget för ett djur betalas till den sökande som är djurets senaste innehavare under stödåret.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas för mjölkkor

1) för vilka märknings- och registreringskraven uppfylls senast den 31 mars 2022,

2) för vilka registeruppgifter som anmälts för sent har antecknats i nötkreatursregistret senast den 30 mars 2022,

3) som är registrerade i nötkreatursregistret för någon som ansökt om bidrag för mjölkkor inom samma stödområde senast den 31 mars 2022,

4) som har fått avkomma under stödåret eller under de två föregående åren.

En ytterligare förutsättning för beviljande av bidrag för mjölkkor är att gårdar med mjölkkor levererar mjölk för försäljning eller förädlar mjölk och även i övrigt iakttar ett sedvanligt produktionssätt.

5 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för mjölkkor

Det genomsnittliga antal djur som bidraget för mjölkkor bestäms enligt beräknas enligt uppgifterna i nötkreatursregistret. Det genomsnittliga antalet djur bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de nötkreatur som enligt nötkreatursregistret har varit i den aktiva jordbrukarens besittning från och med den 1 april till och med den 31 december 2022 och som uppfyller villkoren för bidraget. Om ett djur under stödåret har haft flera innehavare, beaktas de stödberättigande dagarna för djuret när det genomsnittliga antalet djur räknas ut för den tid som djuret har varit i den senaste innehavarens besittning. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren räknas samman, summan divideras med talet 275 och resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp beviljas per djur i bidrag för mjölkkor inom följande stödområden:

område euro
Fasta Åland 720
stödområde AB, yttre skärgården 1 000
stödområde AB, övriga områden 635

Bidrag för mjölkkor kan beviljas till ett belopp av högst 32 miljoner euro. Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag:

område miljoner euro
Fasta Åland 1,14
stödområde AB, yttre skärgården 0,36
stödområde AB, övriga områden 30,50

Om bidragsbeloppet per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, minskas bidragsbeloppet per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller ökas bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet underskrids.

7 §
Betalning av bidrag för mjölkkor

Bidrag för mjölkkor betalas i två poster. Den första bidragsposten betalas utifrån antalet befintliga djur från och med den 1 april till och med den 15 september det år för vilket stödet bestäms. Den andra posten betalas utifrån antalet befintliga djur från och med den 1 april till och med den 31 december det år för vilket stödet bestäms. Den första bidragsposten dras av från den andra bidragsposten.

3 kap.

Bidrag för nötkreatur

8 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur kan beviljas för sådana tjurar, stutar, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor som har märkts och registrerats med iakttagande av bestämmelserna om märkning och registrering av mjölkkor i 4 §. En ytterligare förutsättning är att aktören har uppfyllt den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 3 § i lagen om identifiering och registrering av djur. Vid bedömningen av om identifierings- och registreringskraven för djur uppfylls är det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i tillämpningsförordningen den 31 mars 2022, utom i fråga om tjurar och stutar. En förutsättning för att bidrag för nötkreatur ska beviljas för tjurar och stutar är iakttagandet av en oavbruten djurhållningsperiod på minst 30 dagar från och med den 1 april till och med den 31 december det år för vilket stödet bestäms. Vid bedömningen av om identifierings- och registreringskraven för tjurar och stutar uppfylls är det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket a i tillämpningsförordningen dagen före djurhållningsperiodens början.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas för sådana slaktkvigor som har märkts och registrerats med iakttagande av bestämmelserna om märkning och registrering av mjölkkor i 4 § 1 mom. Vid bedömningen av om identifierings- och registreringskraven för slaktkvigor uppfylls är det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket a i tillämpningsförordningen den sista dagen före den besittningsperiod som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas aktiva jordbrukare som 2022 har ansökt om bidrag på en blankett som godkänts av Livsmedelsverket. För samma djur kan bidrag endast betalas till en (1) bidragssökande under stödåret. Bidraget för ett djur betalas till den sökande som är djurets senaste innehavare under stödåret.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas för dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor

1) för vilka registreringskraven uppfylls senast den 31 mars 2022,

2) för vilka registeruppgifter som anmälts för sent har antecknats i nötkreatursregistret senast den 30 mars 2022,

3) som är registrerade i nötkreatursregistret för någon som ansökt om bidrag för nötkreatur inom samma stödområde senast den 31 mars 2022.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas för dikor som har fått avkomma under stödåret eller under de två föregående åren. En ytterligare förutsättning är att en gård som har ansökt om bidrag för nötkreatur säljer nötkreaturen som livdjur eller till slakt och även i övrigt iakttar ett sedvanligt produktionssätt.

9 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för nötkreatur

Med undantag för de slaktkvigor som avses i 10 § beräknas det genomsnittliga antal djur enligt vilket bidraget för nötkreatur bestäms särskilt för varje djurgrupp utifrån uppgifterna i nötkreatursregistret och med iakttagande av bestämmelserna i 5 § om beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för mjölkkor.

10 §
Beviljande av bidrag för nötkreatur i fråga om slaktkvigor

Bidrag för nötkreatur kan beviljas utifrån uppgifterna i nötkreatursregistret i fråga om kvigor

1) som 2022 har slaktats i ett sådant renslakteri enligt 5 § 21 punkten i livsmedelslagen (297/2021) eller i ett sådant slakteri enligt 22 punkten i den paragrafen som har anmält sig till bidragssystemet i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar,

2) vars kroppar vid köttbesiktningen har konstaterats kunna användas som livsmedel, och

3) som har hållits på gården utan avbrott i minst 60 dygn under de 90 dygn som föregår slakten.

Bidrag beviljas inte för en kropp som har kasserats helt och hållet i samband med slaktningen. Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, kan bidrag beviljas för kroppen. Bidrag beviljas inte för ett djur som dör under transporten eller i slakteriets ladugård.

Bidrag för nötkreatur beviljas inte för slaktade kvigor för vilka det har betalats sådana bidrag som enligt 12 § ska betalas för dikokvigor eller skärgårdskvigor.

11 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur kan beviljas till ett belopp av högst 49,73 miljoner euro i hela landet. Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödområde AB, yttre skärgården miljoner euro Fasta Åland miljoner euro stödområde AB, övriga områden miljoner euro stödområde AB, med undantag för yttre skärgården miljoner euro stödområde C miljoner euro
dikor och dikokvigor 0,85 8,40 6,35
tjurar och stutar 0,50 0,60 13,70 18,18
skärgårdskvigor 0,15
slaktkvigor 1,00
12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per djur beviljas i bidrag för nötkreatur inom följande stödområden:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
dikor och dikokvigor 550 345 345 115
tjurar och stutar 1 300 550 550 150
slaktkvigor 200 200
skärgårdskvigor 580

Om bidragsbeloppet per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det maximibelopp per stödområde som anges i 11 § överskrids eller underskrids, minskas bidragsbeloppet per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller ökas bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet underskrids.

13 §
Betalning av bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur betalas i två poster med iakttagande av bestämmelserna om betalning av bidrag för mjölkkor i 7 §. När det gäller slaktkvigor betalas bidraget för nötkreatur dock i en post.

4 kap.

Bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

14 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för tackor och hongetter och bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas i fråga om sådana tackor, getter, lamm och killingar som har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur samt lagen om identifiering och registrering av djur. En förutsättning för fullt bidrag är att gårdens alla stödberättigande och i artikel 2.1 led 17 i administrationsförordningen avsedda potentiellt stödberättigande djur som under kalenderåret har omfattats av bidragssystemet har märkts och registrerats på ovannämnda sätt och att djuren finns på den angivna djurhållningsplatsen. En ytterligare förutsättning är att aktören har uppfyllt den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 3 § i lagen om identifiering och registrering av djur.

Vid bedömningen av om identifierings- och registreringskraven för tackor och hongetter uppfylls är det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i tillämpningsförordningen den 31mars 2022.

Vid bedömningen av om identifierings- och registreringskraven för slaktlamm och slaktkillingar uppfylls är det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket a i tillämpningsförordningen den sista dagen före den besittningsperiod som avses i 19 § 1 mom. 3 punkten.

Bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas aktiva jordbrukare som 2022 har ansökt om bidrag på en blankett som godkänts av Livsmedelsverket.

För samma djur kan bidrag för tackor och hongetter endast betalas till en (1) bidragssökande under stödåret. Om besittningen av ett djur under stödåret har överförts från en sökande till en annan, betalas bidraget för djuret till den sökande som är djurets senaste innehavare.

Bidrag för tackor och hongetter kan beviljas för tackor och hongetter

1) för vilka märkning- och registreringskraven uppfylls senast den 31 mars 2022,

2) för vilka registeruppgifter som anmälts för sent har antecknats i får- och getregistret senast den 30 mars 2022,

3) som är registrerade i får- och getregistret för någon som ansökt om bidrag för tackor och hongetter inom samma stödområde senast den 31 mars 2022.

15 §
Bidrag för tackor

Bidrag för tackor beviljas enligt det genomsnittliga antalet tackor så att det maximala antalet tackor som omfattas av bidraget kan vara högst det antal lamm som har fötts 2022. En ytterligare förutsättning är att fårgården säljer fåren som livdjur eller till slakt och även i övrigt iakttar ett sedvanligt produktionssätt.

Om en aktiv jordbrukare har börjat hålla tackor år 2022, begränsar antalet lamm inte det maximala antal tackor som berättigar till stöd. Sökanden anses ha börjat hålla tackor vid den tidpunkt sökanden blivit skyldig att anmäla uppgifter till det djurregister som avses i 30 § i lagen om identifiering och registrering av djur.

16 §
Bidrag för hongetter

Bidrag för hongetter beviljas enligt det genomsnittliga antal hongetter som motsvarar en genomsnittlig mjölkproduktion på 400 liter per honget från och med den 1 januari till och med den 31 december 2022. En ytterligare förutsättning är att getgården levererar getmjölk eller produkter framställda av getmjölk för försäljning och även i övrigt iakttar ett sedvanligt produktionssätt.

Vid beviljande av bidrag för hongetter beaktas den mjölkmängd som har

1) levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en i 11 § 2 mom. i livsmedelslagen avsedd livsmedelslokal,

2) sålts direkt från gården, 

3) använts för framställning av andra produkter avsedda för försäljning,

4) använts i bidragssökandens eget hushåll.

Den mjölkmängd som används som föda för djur eller vid testning av framställningen av produkter tillverkade av mjölk från hongetter räknas inte in i den mjölkmängd som avses i 2 mom. För det användningsändamål som avses i 2 mom. 4 punkten godkänns en liter mjölk per person och dag. Till det hushåll som ansöker om bidrag för hongetter anses höra alla de personer som enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) har samma bostad som sökanden.

17 §
Skyldighet att föra journal i samband med bidrag för hongetter

Hongetternas mjölkproduktion ska journalföras så att det i journalen i liter per månad antecknas

1) den mjölkmängd som levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en i 11 § 2 mom. i livsmedelslagen avsedd livsmedelslokal,

2) den mjölkmängd som sålts vid direktförsäljning, 

3) den mjölkmängd som använts för framställning av ost för försäljning och för användning i sökandens eget hushåll, och

4) den mjölkmängd som använts i sökandens hushåll.

Dessutom ska det över direktförsäljningen av mjölk föras en daglig förteckning som lämnas till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. Om det av mjölken från hongetter framställs andra produkter för försäljning än ost, ska det föras en separat, produktspecifik journal över mjölkanvändningen varje månad. I den ska dessutom antecknas den mängd produkter som har framställts för försäljning under respektive månad. Den mängd ost som har framställts under en månad ska uppges i kilogram enligt osttyp.

Den som ansöker om bidrag för hongetter ska till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ge in uppgifterna enligt 1 mom. om den mängd mjölk från hongetter som har producerats från och med den 1 januari till och med den 31 december 2022. Sökande som framställer andra produkter än ost ska till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ge in en separat, månadsvis och produktspecifik journal enligt 2 mom. för den ovannämnda perioden.

18 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för tackor och hongetter

Det genomsnittliga antal djur enligt vilket bidragen för tackor och hongetter bestäms beräknas enligt uppgifterna i får- och getregistret. Det genomsnittliga antalet djur bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de djur som enligt registret har varit i den aktiva jordbrukarens besittning från och med den 1 april till och med den 31 december 2022 och som uppfyller villkoren för bidraget. Om ett djur under stödåret har haft flera innehavare, beaktas de stödberättigande dagarna för djuret när det genomsnittliga antalet djur räknas ut för den tid som djuret har varit i den senaste innehavarens besittning. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren inom varje djurgrupp räknas samman, summan divideras med talet 275 och resultatet avrundas till två decimalers noggrannhet.

Anmälningar om avkommor till får- och getregistret ska göras senast den 31 januari 2023. Anmälningar som gjorts efter denna tidsfrist beaktas inte när det genomsnittliga antalet djur räknas ut.

19 §
Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas med stöd av uppgifterna i får- och getregistret i fråga om lamm och killingar

1) som 2022 har slaktats i ett sådant renslakteri enligt 5 § 21 punkten i livsmedelslagen eller i ett sådant slakteri enligt 22 punkten i den paragrafen som har anmält sig till bidragssystemet i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar,

2) vars kroppar vid köttbesiktningen har konstaterats kunna användas som livsmedel, och

3) som har hållits på gården utan avbrott i minst 30 dygn under de 50 dygn som föregår slakten.

Bidrag betalas inte för en kropp som har kasserats helt och hållet i samband med slaktningen. Om kroppen har kasserats på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, kan bidrag beviljas för kroppen. Bidrag beviljas inte för ett djur som dör under transporten eller i slakteriets djurstall.

Slaktanmälningar till får- och getregistret ska göras senast den 31 januari 2023. Anmälningar som gjorts efter denna tidsfrist beaktas inte när antalet djur räknas ut.

20 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas till ett belopp av högst 2,8 miljoner euro i hela landet. Av det beloppet kan bidraget för tackor stå för en andel om högst 1,5 miljoner euro och bidraget för hongetter för en andel om högst 0,2 miljoner euro inom stödområde AB. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas till ett belopp av högst 1,1 miljoner euro i hela landet.

Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag för tackor:

stödområde AB, yttre skärgården miljoner euro Fasta Åland miljoner euro stödområde AB, övriga områden miljoner euro stödområde C miljoner euro
0,2 0,3 1,0
21 §
Beloppet av bidrag för tackor och hongetter och bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp beviljas per djur i bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar inom följande stödområden:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 30 30 30 30
tackor 130 100 50
hongetter 70 70 70

Om bidragsbeloppet per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det maximibelopp per stödområde som anges i 20 § överskrids eller underskrids, minskas bidragsbeloppet per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller ökas bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet underskrids.

5 kap.

Bidrag för jordbruksgrödor

22 §
Växtarter som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor

Sådana växter inom gruppen proteingrödor som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor är åkerärt, bondböna, sötlupin, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra. I fråga om sötlupin krävs det dessutom att frön av godkänd sort används och att fröets ursprung kan påvisas. Av oljehampa berättigar endast de sorter till bidrag som avses i artikel 9 i tillämpningsförordningen.

Även råg under skördeåret, sockerbeta och stärkelsepotatis samt de i bilagan avsedda frilandsgrönsaker som används som människoföda berättigar till bidrag för jordbruksgrödor.

23 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för jordbruksgrödor

Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas för en växtart som berättigar till bidrag och som en aktiv jordbrukare har uppgett i bidragsansökan. En ytterligare förutsättning är att den aktiva jordbrukaren senast den 15 juni 2022 ingår ett odlingskontrakt med potatisstärkelseindustrin om odlingsarealen för stärkelsepotatis. Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas för sådan odlingsareal för stärkelsepotatis som anges i odlingskontraktet eller för odlingsarealen för någon annan växtart som berättigar till bidrag och som den aktiva jordbrukaren har uppgett i bidragsansökan. Om den areal som har uppgetts i bidragsansökan avviker från arealen enligt odlingskontraktet eller den areal som konstateras vid övervakningen, beviljas bidrag på basis av den minsta arealen.

Bidrag för jordbruksgrödor beviljas inte för areal för utsädesförökning av stärkelsepotatis. Bidrag för jordbruksgrödor beviljas inte för sådan odling där odlingsväxternas rötter inte kommer i kontakt med marken.

En aktiv jordbrukare ska senast den 15 juni 2022 ingå kontrakt med sockerindustrin om odling av sockerbetor.

Det minsta jordbruksskifte som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor är 0,05 hektar.

24 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för jordbruksgrödor

Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 16,9 miljoner euro i hela landet. Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 9,0 miljoner euro för proteingrödor, högst 1,5 miljoner euro för råg, högst 1,5 miljoner euro för sockerbeta samt högst 3,7 miljoner euro för stärkelsepotatis. För frilandsgrönsaker kan bidrag för jordbruksgrödor beviljas till ett belopp av högst 1,2 miljoner euro inom stödområde AB.

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor inom följande stödområden:

stödområde AB euro stödområde C euro
proteingrödor 110 110
råg 60 60
sockerbeta 125 125
stärkelsepotatis 570 570
frilandsgrönsaker 130

Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider maximibeloppet enligt 24 §, minskas bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller ökas bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet underskrids.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 27 januari 2022

Jord– och skogsbruksminister
Jari Leppä

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Bilaga

Frilandsgrönsaker

trädgårdsärt (inkluderar sprit-, spritmärg-, socker- och brytärt som skördas som omogna) buskböna

vitkål (huvudkål)

kinakål

blomkål

morot

kålrot

rova

rotselleri

palsternacka

purjo

frilandsgurka

pumpa

spenat

rabarber

rödbeta

gulbeta

matlök (inkluderar rödlök och jättelök, dock inte sticklök)

rödkål

savojkål (kruskål)

brysselkål

broccoli

kålrabbi

bladselleri

nyzeeländsk spenat

rädisa

sallat (släktet Lactuca)

cicoria (släktet Cichorium)

fänkål

zucchini

grönkål

vitlök

pepparrot

jordärtskocka

melon

mangold

kronärtskocka

sparris

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.