68/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) innehavare av hund fysisk eller juridisk person som äger hunden eller i vars besittning hunden är. Innehavare av en hund kan också vara flera fysiska eller juridiska personer med gemensamt ansvar,

2) mikrochipp en elektronisk identifikation med radiofrekvensidentifiering,

3) behörig att implantera mikrochipp en person som har den behörighet som avses i djurskyddslagen (274/1996) för implantering av mikrochipp i hund.

3 §
Tidsfrist för anmälan av märkning och registrering

Varje hund som är född i Finland efter den 1 januari 2023 ska märkas med ett mikrochipp och anmälas till ett register

– senast 3 månader efter födseln eller

– innan den överlåts till en ny innehavare, om den överlåts före 3 månaders ålder.

Hundar födda före den 1 januari 2023 ska märkas och anmälas till registret senast den 31 december 2023.

Varje hund som anländer till Finland från en annan stat för att stanna permanent ska vara märkt med ett mikrochipp och i Finland anmälas till ett register inom fyra veckor från ankomsten eller innan den överlåts till en ny innehavare, om överlåtandet sker före tidsfristen på fyra veckor. Även hundar som tillfälligt vistas i Finlasakkunningnd i mer än tre månader ska anmälas till registret inom motsvarande tidsfrist.

4 §
Märkning

Innehavaren av hunden ansvarar för att djuret märks med ett mikrochipp som innehåller en unik identifieringskod. Mikrochipp placeras i första hand mellan skulderbladen eller i andra hand på hals- eller nackområdet.

Mikrochipp implanteras av en veterinär eller av en annan behörig person. De som implanterar mikrochipp ska föra en förteckning över alla mikrochipp de har implanterat och datum för implanteringen samt över de identifieringsintyg som de har beviljat.

Bestämmelser om krav som gäller mikrochipp (transpondrar) finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003.

5 §
Identifieringsintyg

När hunden har märkts med ett mikrochipp ska den som implanterat chippet ge innehavaren av hunden ett identifieringsintyg.

Identifieringsintyget ska innehålla följande uppgifter:

1) kontaktuppgifter till innehavaren av hunden (innehavarens namn, personbeteckning, näraress, e-postadress och telefonnummer),

2) identifieringskoden till hundens implanterade mikrochipp,

3) hundens födelsetid eller en uppskattning av födelsetiden om en exakt tid saknas,

4) hundens ras eller om ras saknas en beskrivning av hundens yttre kännetecken samt hundens kön och färg,

5) hundens namn så som innehavaren av hunden har uppgett det,

6) hundens födelseland om annat än Finland,

7) namn på och adress till den som implanterat mikrochippet,

8) datum för implanteringen av mikrochippet.

6 §
Registrering

Innehavaren av hunden ska anmäla uppgifterna som finns i identifieringsintyget för anteckning i ett register.

Anmälan till registret görs genom att uppgifterna lämnas

1) i en e-tjänst som kräver stark elektronisk autentisering eller

2) på en blankett som fastställts av Livsmedelsverket (per post eller elektroniskt).

Anmälan för anteckning i registret görs till Livsmedelsverket eller till en av Livsmedelsverket befullmäktigad aktör.

7 §
Anmälan av ändring i uppgifter

Innehavaren av hunden ska inom en månad anmäla en ändring av de till registret anmälda uppgifterna. Anmälan behöver inte göras om en tillfällig ändring som varar kortare än tre månader. Vid byte av innehavare ska både den nya och den tidigare innehavaren göra en anmälan inom den ovannämnda tidsfristen.

Då hunden dör, avlivas eller försvinner ska hundens innehavare anmäla detta till registret senast inom en månad från händelsen.

8 §
Förteckning över personer som är behöriga att implantera mikrochipp

Livsmedelsverket eller en av Livsmedelsverket befullmäktigad aktör ska föra förteckning över de personer som är behöriga att implantera mikrochipp.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anssi Welling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.