Ursprungliga författningar: 2022

766/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2023
765/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2024
764/2022
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om bekämpning av rotticka
763/2022
Lag om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn
762/2022
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
761/2022
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
760/2022
Statsrådets förordning om avtalet om ändring av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
759/2022
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
758/2022
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
757/2022
Statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027
756/2022
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om fiske
755/2022
Statsrådets förordning om partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan
754/2022
Justitieministeriets förordning om ändring av bilagorna I och II till justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
753/2022
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån
752/2022
Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
751/2022
Lag om ändring av lagen om bostadssparpremier

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.