Ursprungliga författningar: 2021

950/2021
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
949/2021
Lag om ändring av 29 a och 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
948/2021
Lag om försäkringskassor
947/2021
Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
946/2021
Lag om pensionsstiftelser och pensionskassor
945/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar
944/2021
Lag om avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
943/2021
Lag om avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
942/2021
Lag om ändring av 7 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen
941/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
940/2021
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
939/2021
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
938/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2022
937/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2022
936/2021
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
935/2021
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
934/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner
933/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
932/2021
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården
931/2021
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
930/2021
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten
929/2021
Statsrådets förordning om åtgärder för kundkontroll och om riskfaktorer vid förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
928/2021
Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en smittad zon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
927/2021
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
926/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
925/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
924/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
923/2021
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
922/2021
Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
921/2021
Lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
920/2021
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
919/2021
Lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder
918/2021
Lag om ändring av lagen om EU-miljömärke
917/2021
Lag om ändring av avfallslagen
916/2021
Lag om ändring av miljöskyddslagen
915/2021
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
914/2021
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 38 § i skoltförordningen
913/2021
Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
912/2021
Lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete
911/2021
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2021
910/2021
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
909/2021
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
908/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
907/2021
Livsmedelsverkets beslut om ändring av ett beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektuös hematopoietisk nekros (IHN)
906/2021
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
905/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning
904/2021
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2022
903/2021
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2022
902/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2022 och 2023 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
901/2021
Finansministeriets förordning om ändring av 7 och 11 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.