Ursprungliga författningar: 2021

1050/2021
Lag om ursprungsgarantier för energi
1049/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1048/2021
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2022
1047/2021
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
1046/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022
1045/2021
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2022
1044/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
1043/2021
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1042/2021
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
1041/2021
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, om ersättningssystem, fondprospekt och sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag
1040/2021
Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder
1039/2021
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2022
1038/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga
1037/2021
Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande år 2022
1036/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
1035/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet
1034/2021
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1033/2021
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp år 2022 vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1032/2021
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
1031/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021
1030/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser
1029/2021
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
1028/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
1027/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
1026/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
1025/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck
1024/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1023/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2022–2023
1022/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2022
1021/2021
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2022
1020/2021
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
1019/2021
Lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal
1018/2021
Lag om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen
1017/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om yrkesexamensstipendiets storlek
1016/2021
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2022
1015/2021
Lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1014/2021
Lag om ändring av 32 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1013/2021
Lag om ändring av 20 § i lagen om pensionsstöd
1012/2021
Lag om ändring av 23 § i lagen om garantipension
1011/2021
Lag om ändring av folkpensionslagen
1010/2021
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
1009/2021
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1008/2021
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1007/2021
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1006/2021
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1005/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1004/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1003/2021
Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1002/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
1001/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.