Ursprungliga författningar: 2021

1100/2021
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ
1099/2021
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskattskyldighet
1098/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
1097/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar
1096/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1095/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1094/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2022-2023
1093/2021
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1092/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd som beviljas åren 2022–2026 för projekt för tillväxt och internationalisering inom vattensektorn
1091/2021
Statsrådets förordning om ändring av fastighetsbildningsförordningen
1090/2021
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
1089/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statens intressebolag
1088/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1087/2021
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik
1086/2021
Skatteförvaltningens arbetsordning
1085/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion
1084/2021
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen för år 2021 av inkomster som erhållits av renskötsel
1083/2021
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
1082/2021
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1081/2021
Statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi
1080/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer 2022–2023
1079/2021
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer åren 2022 och 2023
1078/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet
1077/2021
Statsrådets förordning om betalning år 2022 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1076/2021
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2022
1075/2021
Lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
1074/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1073/2021
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
1072/2021
Lag om ändring av 25 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
1071/2021
Lag om ändring av 2 § i veterinärvårdslagen
1070/2021
Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
1069/2021
Lag om identifiering och registrering av djur
1068/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
1067/2021
Lag om ändring av arbetstidslagen
1066/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
1065/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19
1064/2021
Republikens presidents förordning om ändring av 1 § i och bilagan till republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen
1063/2021
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
1062/2021
Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
1061/2021
Lag om ändring av en lag om ändring av atomansvarighetslagen
1060/2021
Lag om ändring av atomansvarighetslagen
1059/2021
Lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1058/2021
Lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen
1057/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer åren 2022 och 2023
1056/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import av ekologiskt producerade produkter
1055/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1054/2021
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
1053/2021
IV tilläggsbudgeten för 2021
1052/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1051/2021
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.