Ursprungliga författningar: 2021

1200/2021
Kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen
1199/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
1198/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § och bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
1197/2021
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2022
1196/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsanstalters, tilläggspensionsanstalters och försäkringskassors bokslut
1195/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsanstalters, tilläggspensionsanstalters och försäkringskassors verksamhetsplaner
1194/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § och bilagor 2 och 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
1193/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1192/2021
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
1191/2021
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2022
1190/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer
1189/2021
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1188/2021
Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen
1187/2021
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
1186/2021
Statsrådets förordning om bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner
1185/2021
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband
1184/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt
1183/2021
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
1182/2021
Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en smittad zon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
1181/2021
Lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
1180/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket
1179/2021
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1178/2021
Lag om ändring av 9 och 10 § i inkomstskattelagen
1177/2021
Lag om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
1176/2021
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
1175/2021
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer2022
1174/2021
Inrikesministeriets förordning om skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer 2022
1173/2021
Lag om ändring av 10 § i fordonsskattelagen
1172/2021
Lag om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen
1171/2021
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
1170/2021
Lag om ändring av 56 c § i lagen om överlåtelseskatt
1169/2021
Lag om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025
1168/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
1167/2021
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna
1166/2021
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba
1165/2021
Lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
1164/2021
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1163/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1162/2021
Lag om ändring av 4 § i företags- och organisationsdatalagen
1161/2021
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1160/2021
Lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde
1159/2021
Lag om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster
1158/2021
Lag om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
1157/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster år 2022
1156/2021
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2022 och 2023
1155/2021
Lag om Salla nationalpark
1154/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp år 2022
1153/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift år 2022
1152/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet år 2022
1151/2021
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.