Ursprungliga författningar: 2021

1250/2021
Lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
1249/2021
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning för år 2022 om Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av beskogningsstöd enligt lagen om temporärt stöd för beskogning samt om rapportering av kontrollresultaten om Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av beskogningsstödet samt rapportering av kontrollresultaten
1248/2021
Lag om ändring av vallagen
1247/2021
Lag om ändring av 15 a § i lagen om försvarsmakten
1246/2021
Lag om ändring av 23 kap. 1 och 2 § i strafflagen
1245/2021
Lag om ändring av 265 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1244/2021
Lag om ändring av lagen om transportservice
1243/2021
Lag om upphävande av 68 och 69 § i luftfartslagen
1242/2021
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
1241/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka
1240/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
1239/2021
Lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
1238/2021
Lag om informationsresursen för forskningsdata
1237/2021
Lag om upphävande av 110 § i lagen om yrkesutbildning
1236/2021
Lag om upphävande av 60 § i gymnasielagen
1235/2021
Lag om upphävande av 41 a § i lagen om grundläggande utbildning
1234/2021
Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
1233/2021
Lag om ändring av 23 § i kärnenergilagen
1232/2021
Lag om ändring av 40 och 58 § i gruvlagen
1231/2021
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
1230/2021
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken i januari-mars år 2022
1229/2021
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen
1228/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1227/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning
1226/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om investeringstjänster
1225/2021
Lag om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
1224/2021
Lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
1223/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1222/2021
Lag om temporär ändring av lagen om transportservice
1221/2021
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1220/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1219/2021
Lag om ändring av 98 a och 98 b § i punktskattelagen
1218/2021
Lag om ändring och temporär ändring av 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
1217/2021
Lag om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1216/2021
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
1215/2021
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1214/2021
Lag om ändring av 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
1213/2021
Lag om ändring av punktskattelagen
1212/2021
Lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området
1211/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
1210/2021
Riksdagens beslut om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning
1209/2021
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
1208/2021
Statsbudgeten för 2022
1207/2021
Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer år 2022
1206/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2022 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1205/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2022
1204/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2022
1203/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden
1202/2021
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
1201/2021
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.