Ursprungliga författningar: 2021

150/2021
Statsrådets förordning om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
149/2021
Statsrådets förordning om temporär ändring av 24 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
148/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 och 2020–2022 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa
147/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
146/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
145/2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
144/2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
143/2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
142/2021
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Läropliktslagen 100 år
141/2021
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen
140/2021
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen
139/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
138/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
137/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om audiovisuella tjänster
136/2021
Lag om ändring av socialvårdslagen
135/2021
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
134/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av högpatogen aviär influensa
133/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om statsandelsnämnden för scenkonst
132/2021
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2021 innan beskattningen har slutförts
131/2021
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
130/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
129/2021
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2020
128/2021
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna
127/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
126/2021
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
125/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning
124/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gymnasieutbildning
123/2021
Statsrådets förordning om ändring av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder
122/2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
121/2021
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om lotsning
120/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
119/2021
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
118/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
117/2021
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
116/2021
Lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen
115/2021
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband
114/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyldigheten för personuppgiftsansvariga och Tillståndsmyndigheten att göra upp materialbeskrivningar
113/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska anges i en ansökan om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan
112/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
111/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice
110/2021
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
109/2021
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019
108/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
107/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av högpatogen aviär influensa
106/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar
105/2021
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd
104/2021
Statsrådets förordning om understöd till sammanslutningar som främjar en hållbar tillväxtpolitik och företags internationalisering
103/2021
Statsrådets förordning om temporärt stöd för beskogning
102/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2021
101/2021
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.