Ursprungliga författningar: 2021

200/2021
Lag om ändring av kyrkolagen
199/2021
Lag om temporär ändring av lotsningslagen
198/2021
Lag om ändring av lagen om transportservice
197/2021
Lag om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar
196/2021
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ
195/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
194/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen
193/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen
192/2021
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av beskogningsstöd enligt lagen om temporärt stöd för beskogning samt om rapportering av kontrollresultaten om Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av beskogningsstödet samt rapportering av kontrollresultaten
191/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2021
190/2021
Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en skyddszon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
189/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av punkt 2 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser
188/2021
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
187/2021
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen
186/2021
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen
185/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
184/2021
Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
183/2021
Statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen
182/2021
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020
181/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning
180/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för ersättningar till ägare av vattenområden som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet
179/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 a § och ikraftträdandebestämmelsen i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livs medelsinformation till konsumenterna
178/2021
Livsmedelsverkets beslut om avveckling av ett övervakningsområde som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
177/2021
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter
176/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
175/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller vete, korn, ärt och bondböna
174/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
173/2021
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
172/2021
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L
171/2021
Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
170/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
169/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
168/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
167/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Senatfastigheter
166/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
165/2021
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
164/2021
Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
163/2021
Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
162/2021
Statsrådets förordning om fordon
161/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
160/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
159/2021
Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
158/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
157/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
156/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
155/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
154/2021
Lantmäteriverkets arbetsordning
153/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
152/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för renskadenämndens prestationer år 2021
151/2021
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av skyddsområdet som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.