Ursprungliga författningar: 2021

250/2021
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
249/2021
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
248/2021
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
247/2021
Lag om ändring av 11 och 26 § i lagen om Finlands Bank
246/2021
Lag om ändring av 2 kap. 25 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
245/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
244/2021
Lag om ändring av 11 § i lagen om värdepapperskonton
243/2021
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
242/2021
Lag om upphävande av 2 § 3 mom. i lagen om företagssanering
241/2021
Lag om upphävande av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
240/2021
Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
239/2021
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
238/2021
Lag om ändring av sparbankslagen
237/2021
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
236/2021
Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
235/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
234/2021
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
233/2021
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
232/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
231/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
230/2021
Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
229/2021
Lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
228/2021
Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
227/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice
226/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
225/2021
Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
224/2021
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
223/2021
Utrikesministeriets förordning om om sättande i kraft av avtalet med Kenya om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet
222/2021
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år ändring
221/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
220/2021
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021
219/2021
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2021 för biodling enligt antalet bisamhällen
218/2021
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020
217/2021
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
216/2021
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Vietnam om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet
215/2021
Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en övervakningszon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
214/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 a § i förordningen om utsökningsavgifter
213/2021
Lag om avtalet med Republiken Korea om luftfart
212/2021
Lag om ändring av 22 § i lagen om Folkpensionsanstalten
211/2021
Lag om ändring av 109 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
210/2021
Lag om ändring av 40 § i lagen om sjömanspensioner
209/2021
Lag om ändring av 37 § i lagen om pension för företagare
208/2021
Lag om ändring av 40 § i lagen om pension för arbetstagare
207/2021
Lag om ändring av 121 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
206/2021
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om programstöd för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och vattenresurshantering i Kenyas landsbygdsområden
205/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå
204/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram
203/2021
Statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt
202/2021
Statsrådets förordning om tillfälliga utvecklingsunderstöd som beviljas företag för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk
201/2021
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.