Ursprungliga författningar: 2021

350/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021
349/2021
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2020
348/2021
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2021
347/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning
346/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion
345/2021
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning
344/2021
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2021
343/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
342/2021
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021
341/2021
Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen
340/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
339/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag
338/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
337/2021
Miljöministeriets förordning om ändring av 26 och 29 § i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
336/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
335/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
334/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om skydd för investeringar
333/2021
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland
332/2021
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland
331/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen
330/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem vid införsel från länder utanför Europeiska unionen av vissa djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar
329/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana könsceller och embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som samlas för inrikeshandel
328/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater
327/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c
326/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas
325/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar
324/2021
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmonid alfavirus
323/2021
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av Gyrodactylus salaris hos fisk
322/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas
321/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur samt scrapie hos får och getter
320/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av vattenbruksanläggningar och om djurhälsokrav vid förflyttning av vattenlevande djur inom landet
319/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur
318/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien
317/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets beslut och förordningar
316/2021
Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser
315/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelstillsyn
314/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
313/2021
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
312/2021
Statsrådets förordning om behörighets- och språkkrav för personer som utför myndighetstillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung
311/2021
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § i förordningen om fritt bildningsarbete
310/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
309/2021
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
308/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
307/2021
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
306/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Kina om inrättande av ett kinesiskt kulturcentrum i Finland
305/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
304/2021
Lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
303/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
302/2021
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
301/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.