Ursprungliga författningar: 2021

400/2021
Skatteförvaltningens beslut om registrering av en förmedlare i den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importeras
399/2021
Skatteförvaltningens beslut om registrering av en skattskyldig i den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importeras
398/2021
Skatteförvaltningens beslut om de uppgifter som ska lämnas vid registrering i den särskilda ordningen för tjänsteförsäljare som inte är etablerade inom gemenskapen
397/2021
Skatteförvaltningens beslut om de uppgifter som ska lämnas vid registrering i den särskilda ordningen för gemenskapsintern distansförsäljning av varor, vissa varor som sålts genom användning av elektroniska gränssnitt och tjänster som säljs av skattskyldiga som är etablerade inom gemenskapen
396/2021
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
395/2021
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021
394/2021
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
393/2021
Lag om bostadsrättsbostäder
392/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
391/2021
Lag om ändring av 11 och 25 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
390/2021
Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
389/2021
Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
388/2021
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
387/2021
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
386/2021
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
385/2021
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
384/2021
Lag om ändring av lagen om försäkringsdistribution
383/2021
Lag om ändring av 3 a kap. 2 § i bokföringslagen
382/2021
Lag om ändring av 10 kap. i lagen om investeringstjänster
381/2021
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
380/2021
Lag om ändring av 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder
379/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
378/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
377/2021
Lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt
376/2021
Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
375/2021
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
374/2021
Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen åren 2021–2026
373/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
372/2021
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
371/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om leksakers säkerhet
370/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2021
369/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar
368/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre
367/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
366/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
365/2021
Lag om överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
364/2021
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
363/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar
362/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond
361/2021
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen
360/2021
Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2021
359/2021
Statsrådets förordning om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag år 2021
358/2021
Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
357/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
356/2021
Statsrådets förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen
355/2021
Statsrådets förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
354/2021
Lag om ändring av 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
353/2021
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
352/2021
Lag om temporär ändring av utsökningsbalken
351/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.