Ursprungliga författningar: 2021

1300/2021
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1299/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1298/2021
Försvarsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1297/2021
Statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg
1296/2021
Statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg
1295/2021
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1294/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata
1293/2021
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1292/2021
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1291/2021
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1290/2021
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om stödjande av sjöfart
1289/2021
Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter
1288/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1287/2021
Lag om ändring av 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
1286/2021
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1285/2021
Lag om ändring av 12 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1284/2021
Lag om ändring av lotterilagen
1283/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2022–2024
1282/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 13 till statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland
1281/2021
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke
1280/2021
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i reglementet för statsrådet
1279/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om mervärdesskatten
1278/2021
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
1277/2021
Statsrådets förordning om avgifterna 2022 och 2023 för prestationer enligt gentekniklagen
1276/2021
Lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
1275/2021
Lag om ändring av 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
1274/2021
Lag om ändring av 84 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
1273/2021
Lag om ändring av 80 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
1272/2021
Lag om ändring av 6 b § i straffregisterlagen
1271/2021
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1270/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
1269/2021
Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
1268/2021
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
1267/2021
Lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen
1266/2021
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1265/2021
Lag om ändring av 32 c § i lagen om beskattningsförfarande
1264/2021
Lag om ändring av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen
1263/2021
Lag om upphävande av 124 § 3 mom. och 124 b § 4–8 punkten i en lag om ändring av inkomstskattelagen
1262/2021
Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning
1261/2021
Lag om upphävande av 12 § och 12 f § 4–8 punkten i en lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1260/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning
1259/2021
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2022
1258/2021
Lag om ändring av läkemedelslagen
1257/2021
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer
1256/2021
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation
1255/2021
Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport
1254/2021
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer
1253/2021
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1252/2021
Lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket
1251/2021
Lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.