Ursprungliga författningar: 2021

450/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
449/2021
Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter
448/2021
Skatteförvaltningens beslut om ändring av 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
447/2021
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
446/2021
Lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar
445/2021
II tilläggsbudgeten för 2021
444/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
443/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
442/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn
441/2021
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
440/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
439/2021
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
438/2021
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
437/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
436/2021
Statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken
435/2021
Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
434/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt
433/2021
Lag om ändring av 46 kap. 7 § i strafflagen
432/2021
Lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen
431/2021
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare
430/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer
429/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid kommunalvalet 2021
428/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
427/2021
Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet
426/2021
Statsrådets förordning om avtalet med Republiken Korea om luftfart
425/2021
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
424/2021
Lag om ändring av 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
423/2021
Lag om ändring av 2 a kap. 13 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
422/2021
Lag om ändring av 9 och 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
421/2021
Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
420/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om överlåtelseskatt
419/2021
Lag om ändring av kommunallagen
418/2021
Lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna
417/2021
Statsrådets förordning om ändring av vissa bestämmelser i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
416/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslutning till medborgargränssnittet av intyg som ges till patienten för uppföljning av vården av patienten
415/2021
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
414/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
413/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
412/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
411/2021
Lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen
410/2021
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
409/2021
Finansministeriets förordning om systemriskbuffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
408/2021
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Nepal om Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla -projektet
407/2021
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
406/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
405/2021
Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2022
404/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur
403/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020
402/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
401/2021
Skatteförvaltningens beslut om registrering av en skattskyldig i den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importeras, då en förmedlare agerar för den skattskyldiges räkning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.