Ursprungliga författningar: 2021

550/2021
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
549/2021
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller växtskydd
548/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
547/2021
Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
546/2021
Lag om ändring av konkurrenslagen
545/2021
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
544/2021
Lag om ändring av 1 kap. i sjölagen
543/2021
Lag om ändring av av sjötrafiklagen
542/2021
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
541/2021
Lag om temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen
540/2021
Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar
539/2021
Lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar
538/2021
Lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia
537/2021
Lag om ändring av strafflagen
536/2021
Lag om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
535/2021
Lag om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg
534/2021
Lag om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
533/2021
Lag om ändring av 18 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
532/2021
Lag om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
531/2021
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
530/2021
Lag om ändring av 3 och 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument
529/2021
Lag om ändring av 1 och 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
528/2021
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
527/2021
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
526/2021
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
525/2021
Lag om ändring av 1 och 5 kap. i kreditinstitutslagen
524/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
523/2021
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
522/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen
521/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till naturvårdsförordningen
520/2021
Statsrådets förordning om temporär ändring av 3 § i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
519/2021
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning av finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
518/2021
Finansministeriets förordning om ändring av 8 § i finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
517/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 11 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion
516/2021
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 12 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden
515/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
514/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021
513/2021
Lag om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd
512/2021
Lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
511/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021
510/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
509/2021
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport
508/2021
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete
507/2021
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
506/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
505/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2021 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
504/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
503/2021
Livsmedelsverkets beslut om ändring av ett beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektuös hematopoietisk nekros (IHN)
502/2021
Lag om ändring av 6 b § i straffregisterlagen
501/2021
Lag om ändring av 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.