Ursprungliga författningar: 2021

600/2021
Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
599/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
598/2021
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
597/2021
Lag om ändring av 37 kap. i strafflagen
596/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
595/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2021–2024
594/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2021–2024
593/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2021–2022
592/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2021–2024
591/2021
III tilläggsbudgeten för 2021
590/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
589/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2021
588/2021
Statsrådets förordning om ändring av 22 § i statsrådets förordning om Statsrådets förordning om nordligt stöd 2021
587/2021
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021
586/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § och 3 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket
585/2021
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2021/2022
584/2021
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en statsrådsförordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning
583/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning
582/2021
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
581/2021
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om lotsning
580/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen
579/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
578/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
577/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om lufttransport av farliga ämnen
576/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
575/2021
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
574/2021
Lag om ändring av 32 § i utsädeslagen
573/2021
Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
572/2021
Lag om ändring av 23 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion
571/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik
570/2021
Lag om ändring av 41 § i lagen om medicinsk behandling av djur
569/2021
Lag om ändring av 16 § i lagen om djuravelsverksamhet
568/2021
Lag om ändring av 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
567/2021
Lag om ändring av 45 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
566/2021
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd
565/2021
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
564/2021
Lag om ändring av 91 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
563/2021
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
562/2021
Lag om ändring av viltskadelagen
561/2021
Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur
560/2021
Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs
559/2021
Lag om ändring av 11 § i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
558/2021
Lag om ändring av 212 § i miljöskyddslagen
557/2021
Lag om ändring av marktäktslagen
556/2021
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
555/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
554/2021
Lag om ändring av utlänningslagen
553/2021
Statsrådets förordning om protokollet om ändring av den europeiska landskapskonventionen
552/2021
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om stödjande av sjötransport
551/2021
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.