Ursprungliga författningar: 2021

700/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2021
699/2021
Statsrådets förordning om justering av beloppet av den påföljdsavgift som avses i arbetsavtalslagen
698/2021
Lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
697/2021
Lag om ändring av 33 a och 159 § i utlänningslagen
696/2021
Lag om ändring av 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
695/2021
Lag om ändring av passlagen
694/2021
Lag om ändring av lagen om identitetskort
693/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruk och värdekedjor
692/2021
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
691/2021
Lag om ändring av 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
690/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
689/2021
Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
688/2021
Lag om temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
687/2021
Lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning
686/2021
Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande utbildning
685/2021
Lag om ändring av 11 § i lagen om fritt bildningsarbete
684/2021
Lag om ändring av 10 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
683/2021
Lag om ändring av 6 a § i lagen om Utbildningsstyrelsen
682/2021
Lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
681/2021
Lag om ändring av lagen om studiestöd
680/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation
679/2021
Lag om ändring av 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän
678/2021
Lag om ändring av 9 § i lönegarantilagen
677/2021
Lag om temporär ändring av lotsningslagen
676/2021
Lag om temporär ändring av lagen om transportservice
675/2021
Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
674/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
673/2021
Lag om ändring av lagen om marin utrustning
672/2021
Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
671/2021
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
670/2021
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
669/2021
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
668/2021
Lag om ändring av lagen om transport av djur
667/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
666/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen
665/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen
664/2021
Statsrådets förordning om finansiering som beviljas 2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet
663/2021
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
662/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om domstolsavgifter
661/2021
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
660/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk
659/2021
Lag om ändring av konkurrenslagen
658/2021
Lag om ändring av 1 § i arkivlagen
657/2021
Lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
656/2021
Lag om ändring av 5 och 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
655/2021
Lag om ändring av 8 kap. 2 § i bokföringslagen
654/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
653/2021
Lag om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
652/2021
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
651/2021
Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.