Ursprungliga författningar: 2021

800/2021
Republikens presidents förordning om ordnandet av studentexamen på Åland
799/2021
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen
798/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare
797/2021
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
796/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
795/2021
Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik år 2021
794/2021
Lag om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
793/2021
Lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
792/2021
Lag om ändring av 55 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
791/2021
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
790/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
789/2021
Lag om ändring av 13 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter
788/2021
Lag om ändring av 25 b § i barnskyddslagen
787/2021
Lag om ändring av 9 § i hälso- och sjukvårdslagen
786/2021
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
785/2021
Lag om ändring av lagen om klienthandlingar inom socialvården
784/2021
Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
783/2021
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
782/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
781/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2021
780/2021
Statsrådets beslut om att till Finland ta personer som av Finlands beskickning i Kabul anställts i stationeringslandet samt företrädare för andra grupper
779/2021
Statsrådets beslut om att till Finland ta personer som av Finlands beskickning i Kabul anställts i stationeringslandet samt företrädare för andra grupper
778/2021
Statsrådets beslut om att till Finland ta personer som av Finlands beskickning i Kabul anställts i stationeringslandet samt företrädare för andra grupper
777/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
776/2021
Statsrådets förordning om justering av maximi- och minimibeloppen av de försummelseavgifter som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
775/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om främjande av och skydd för investeringar
774/2021
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2021/1275 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libanon
773/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test
772/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
771/2021
Statsrådets förordning om vissa plastprodukter
770/2021
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn
769/2021
Lag om överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
768/2021
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
767/2021
Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
766/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om Livsmedelsverket
765/2021
Lag om ändring av 15 c § i lagen om trafiksystem och landsvägar
764/2021
Lag om ändring av 10 a § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
763/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
762/2021
Lag om ändring av 143 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
761/2021
Lag om ändring av 2 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
760/2021
Lag om ändring av 9 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
759/2021
Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
758/2021
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
757/2021
Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
756/2021
Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
755/2021
Lag om ändring av arbetarskyddslagen
754/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
753/2021
Lag om äldreombudsmannen
752/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om screening
751/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.