1326/2021

Helsingfors den 27 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och om grunderna för dessa prestationer.

2 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och som enheten prissätter enligt företagsekonomiska grunder är, om inte något annat följer av lag eller förordning, följande:

1) vårddygn, sinnesundersökning,

2) vårddygn, bedömning av farlighet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2024.

Helsingfors den 27 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Direktör
Minna Saario

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.