1322/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (491/2005), sådan paragrafen lyder i lag 367/2012:

1 §

Det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982, träder i kraft den 1 januari 2022 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 17 maj 2005 och ratificerats av republikens president den 3 december 2021. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling den 17 december 2021.

2 §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland gjort följande förbehåll och lämnat följande meddelande:

I enlighet med artikel 18 i den i Paris den 29 juli 1960 ingångna konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område, i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964, ändringsprotokollet av den 16 november 1982 och ändringsprotokollet av den 12 februari 2004, förbehåller sig Finland, utan att det inverkar på tillämpningen av artikel 2 stycke a punkt iii, rätten att fastställa ansvarighetsbelopp som är lägre än minimibeloppet för ansvaret enligt artikel 7 stycke a för en atomskada som har inträffat inom territoriet för en annan stat än Finland eller inom ett havsområde för den staten som har fastställts i enlighet med internationell rätt eller ombord på ett fartyg eller luftfartyg som har registrerats i den staten, till den del denna andra stat inte beviljar ömsesidiga fördelar till samma belopp.

Finland meddelar i enlighet med artikel 13 stycke b i den i Paris den 29 juli 1960 ingångna konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område, i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964, ändringsprotokollet av den 16 november 1982 och ändringsprotokollet av den 12 februari 2004, att området för Finlands ekonomiska zon är det område som angetts med sådana förteckningar över koordinater för geografiska punkter som i enlighet med artikel 75 i Förenta nationernas havsrättskonvention har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 11 januari 2005.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (491/2005) träder i kraft den 1 januari 2022.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 114/2021)

Helsingfors den 22 december 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Mirjami Tanner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.