1283/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 22 december 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2022–2024

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer och på de avgifter som verket tar ut för offentligrättsliga prestationer, om inte något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tar Säkerhets- och kemikalieverket ut avgifter enligt vad som anges i bilagan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Säkerhets- och kemikalieverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och utlåtanden,

2) utbildnings- och planeringstjänster och andra sakkunnigtjänster,

3) publikationer, tryckalster och digitala dataprodukter,

4) försäljning av annonsutrymme i verkets publikationer,

5) användning av lokaler och utrustning som innehas av verket samt kontorstjänster för utomstående,

6) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

7) sändning och postning av handlingar och annat material,

8) andra prestationer som motsvarar dem som avses i 1–7 punkten.

Avgiften för en prestation som avses i 1 mom. kan helt eller delvis efterskänkas, om utförandet av tjänsten främjar målen för verkets avgiftsfria verksamhet.

Beslut om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av kopior eller utskrifter som avses i 3 mom. i den paragrafen fattas av Säkerhets- och kemikalieverket med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

4 §
Uttagande av offentligrättslig avgift i vissa situationer

För bifallsbeslut och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, med de undantag som anges i bilagan.

För en ansökan eller anmälan som återtagits eller behandlingen av ett att ärende som annars förfallit tas det ut en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts. För besiktning som blivit inställd på grund av besiktningsobjektets bristfälliga beredning tas det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar den arbetsinsats som gjorts enligt en timbaserad tilläggsavgift. För beredning och bedömning av ackreditering tas det då dessutom ut andra uppkomna kostnader.

Avgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har betalat för varor och tjänster som verket har köpt av andra för utförandet av en prestation tas ut separat till fullt belopp.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol till följd av överklagande har sänt tillbaka för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för Säkerhets- och kemikalieverkets beslut i samma ärende.

5 §
Avgifter som tas ut i förskott eller enligt prestation

En avgift kan helt eller delvis tas ut i förskott, efterskänkas helt eller delvis eller nedsättas. De avgifter som kan tas ut i förskott eller nedsättas anges i bilagan. För utvidgning av kompetensområdet för en ackreditering, ändring i ackreditering eller förnyad ackreditering tas det inte ut någon ansökningsavgift.

Säkerhets- och kemikalieverket kan av särskilda skäl sänka grundavgiften för en prestation, om den arbetsinsats som behövs för utförandet av prestationen på ett betydande sätt avviker från den arbetstid som använts som grund för självkostnadspriset.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2024.

På uttagande av avgift för en prestation i ett ärende som är anhängigt vid Säkerhets- och kemikalieverket vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Ledande sakkunnig
Tarja Virkkunen

Bilaga: Avgiftstabell

FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN

1. ALLMÄNT

Den grundavgift för en prestationen som antecknats i avgiftstabellen täcker de genomsnittliga kostnaderna för utförande av prestationen. Om det krävs mera arbetstid än i genomsnitt för att utföra en prestation, debiteras för den överskridande tiden en tilläggsavgift baserad på priset per timme. Om det har fastställts en högsta avgift för prestationen, är grundavgiften för prestationen och tilläggsavgiften baserad på priset per timme sammanlagt högst lika stor som den högsta avgiften.

I avgiftstabellen anges det invid avgiften separat om avgiften helt eller delvis kan tas ut i förskott. I fråga om en grundavgift som har betalats i förskott för en ansökan som har återtagits eller på grund av bristfälligt material har avslagits återbetalas en andel som inte motsvarar arbetsinsatsen.

De fall där en avgift helt eller delvis kan efterskänkas eller nedsättas framgår av avgiftstabellen.

När arbetstiden utgör grund för avgiften, är minimidebiteringen en timme. En tilläggsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för varje påbörjad timme.

2. RABATTER OCH FÖRHÖJNINGAR

2.1 Explosiva varor

För prestationer som gäller upplagring av ammoniumnitrat tas det ut 60 procent av avgiften för motsvarande prestationer som gäller explosiva varor.

2.2 Biocider

Andra avgifter än sådana som baserar sig på priset per timme, som i punkt 6 har märkts ut med en asterisk (*), tas ut till dubbelt belopp om det är fråga om godkännande av en produktfamilj.

För prestationer som gäller sådana verksamma ämnen och biocidprodukter som avses i punkterna 6 och 7 kan avgiften helt eller delvis efterskänkas, om användningen av kemikalien eller biocidprodukten är obetydlig eller om avgiften av någon annan orsak kan anses vara oskälig med stöd av 54 § 2 mom. i kemikalielagen (599/2013).

Av avgiften för godkännande av examinator för utbildning i skadedjursbekämpning i punkt 7.8 tas det ut 25 %, om sökanden redan har ett godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden redan har ett godkännande av examinator tas på motsvarande sätt ut 25 % av avgiften för godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram, dels godkännande av examinator tas för det ena godkännandet ut en fullständig avgift och för det andra 25 % av avgiften.

2.3 Växtskyddsmedel

I avgifterna för prestationer som gäller godkännande av växtskyddsmedel beaktas 46 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel (372/2018).

Av avgiften för godkännande av anordnare av examen gällande hantering och användning av växtskyddsmedel i punkt 8.8 tas det ut 25 %, om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt ett godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av examen, tas på motsvarande sätt ut 25 % av avgiften för godkännande av anordnare av utbildning och godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av anordnare av utbildning och utbildningsprogrammet, dels godkännande av anordnare av examen tas för det ena godkännandet ut en fullständig avgift och för det andra 25 % av avgiften.

2.4 Gruvor

a) Det är möjligt att ändra avgifterna för ett förbehållsbeslut i punkt 17.1, för malmletning i punkt 17.2 och för guldvaskning i punkt 17.3 med +/- 35 % enligt använd arbetstid, med undantag av beslut som gäller förfall av ett förbehållsbeslut och verkställande av ett beslut trots ändringssökande.

b) För meddelande av avslag på ansökan om malmletningstillstånd innan det har informerats om ansökan debiteras enligt prestationen i punkt 17.5.4 i avgiftstabellen.

c) För periodisk besiktning av gruvsäkerhet enligt punkt 17.6 tas det ut en avgift enligt enbart timpriset i fråga om de gruvor vars brytningsmängder är < 10 000 ton per år.

2.5 Elanläggningar

Det ges 20 % rabatt på prestationen anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie under punkt 12 i fråga om elanläggningar, hissar och med dem jämförbara lyft- och förflyttningsanordningar, om kunden beställer mer än en frågeserie åt gången.

3. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OM PRISSÄTTNINGEN

3.1 Ackreditering

Prisklasserna för ackreditering har bestämts separat för laboratorier, besiktningsorgan, arrangörer av jämförelsemätningar och med dem jämförbara aktörer samt för certifieringsorgan, organ som bedriver verifieringsverksamhet och med dem jämförbara aktörer. Ackrediteringstjänsten FINAS klassificerar organen i prisklasser utifrån organets storlek samt kompetensområdets omfattning (t.ex. metoder) och kravnivå.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.