1242/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konsumentskyddslagen (38/1978) 5 kap. 12 a och 29 a §, sådana de lyder i lag 1258/2001,

ändras rubriken för 5 kap., 5 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 3, 12, 13–15, 15 a, 15 b, 16, 18, 19, 20, 22, och 24–27 §, 29 § och mellanrubriken före den, 31 §, 10 kap. 15 § samt 12 kap. 1 §,

sådana de lyder, rubriken för 5 kap., mellanrubriken före 1 §, 20 och 24–27 §, mellanrubriken före 29 § samt 12 kap. 1 § i lag 16/1994, 5 kap. 1 och 3 § i lag 1211/2013, 12, 14, 16, 18 och 31 § i lagarna 16/1994 och 1258/2001, 13, 15, 15 a, 15 b, 19 och 29 § i lag 1258/2001, 22 § i lagarna   16/1994 och 391/2002 och 10 kap. 15 § i lag 227/2011, samt

fogas till 2 kap. en ny 8 c §, till 5 kap. nya 2 a, 13 a, 13 b, 16 a, 18 a, 19 a, 22 a, 24 a, 24 b, 28 a–28 e § samt till lagen ett nytt 5 a kap. som följer:

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

8 c §
Särskild informationsskyldighet vid offentlig auktion av begagnade varor

Vid offentlig auktion av begagnade varor ska näringsidkaren på ett lättillgängligt sätt ge konsumenterna tillgång till tydlig och uttömmande information om att bestämmelserna i 5 kap. i denna lag om varans beskaffenhet och fel i varan inte tillämpas på köpet.

5 kap.

Köp av varor

Allmänna bestämmelser om köp av varor
1 §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel gäller sådana köp av varor där säljaren är näringsidkare och köparen konsument.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också på beställning av en vara som ska tillverkas. Om köparen ska tillhandahålla en väsentlig del av det material som behövs för att tillverka varan, tillämpas dock på beställningen 8 kap. 23–31 § i stället för 23, 24, 24 a, 24 b, 25–28 och 28 a § i detta kapitel. På en sådan beställning tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 8 kap. 14 och 32 §. På en sådan beställning tillämpas inte vad som föreskrivs i 29 § i detta kapitel.

Med undantag av 2, 2 a och 3–11 § tillämpas bestämmelserna i detta kapitel inte på offentlig auktion av begagnade varor eller på köp av sådana varor som endast fungerar som bärare av digitalt innehåll. På offentlig auktion av begagnade varor tillämpas dessutom bestämmelserna i 29 § 3 mom.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om garanti tillämpas också på motsvarande utfästelse som säljaren eller tillverkaren ger köparen mot tilläggsersättning. En utfästelse som getts av tillverkaren binder dock inte i sådana fall säljaren till ansvar för fel som han eller hon inte annars skulle ansvara för med stöd av detta kapitel.

2 a §
Definitioner som anknyter till köp av varor

I detta kapitel avses med

1) tillverkare den som tillverkar en vara och den som importerar en vara till unionen samt den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varan,

2) köp av en vara med digitala delar köp som gäller en vara som enligt avtalet innehåller digitalt innehåll eller digitala tjänster som tillhandahålls av säljaren eller av en tredje part eller som enligt avtalet är sammankopplat till digitalt innehåll eller digitala tjänster som tillhandahålls av säljaren eller av en tredje part och frånvaron av det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna gör att varan inte fungerar,

3) funktionalitet en varas förmåga att fungera på avsett vis,

4) kompatibilitet en varas förmåga att fungera ihop med maskinvara eller programvara med vilken varor av samma typ normalt används, utan att varan, maskinvaran eller programvaran behöver konverteras,

5) driftskompatibilitet en varas förmåga att fungera ihop med annan maskinvara eller programvara än den med vilken varor av samma typ normalt används,

6) offentlig auktion en försäljningsmetod där säljaren genom ett öppet anbudsförfarande som sköts av en auktionsförrättare bjuder ut nyttigheter till köpare som personligen närvarar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, och där den som lämnar det vinnande budet är skyldig att köpa nyttigheten.

3 §
Varans avlämnande

Om inte något annat har avtalats, ska varan hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe. Om säljaren inte hade ett affärsställe som hade samband med köpet och något annat inte har avtalats, ska säljaren sända eller transportera varan till köparen.

Varan är avlämnad när köparen har fått den i sin besittning.

Om säljaren ska installera eller montera varan hos köparen, anses varan dock vid tillämpning av bestämmelserna om säljarens dröjsmål och avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger vara avlämnad först när säljaren har uppfyllt denna förpliktelse. Vid tillämpning av de nämnda bestämmelserna anses på motsvarande sätt varan vid köp av en vara med digitala delar ha avlämnats först när också det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har tillhandahållits köparen eller, om det är fråga om kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster under en längre tidsperiod, när tillhandahållandet av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten till köparen har inletts.

Om köparen har anlitat ett av säljaren föreslaget transportföretag för transporten, anses varan vid tillämpning av bestämmelserna om risken för varan vara avlämnad först när transportföretaget har överlämnat varan i köparens besittning.

Varans beskaffenhet samt fel i varan
12 §
Varans beskaffenhet

Den vara som säljaren levererar till köparen ska överensstämma med avtalet. Varan överensstämmer med avtalet i synnerhet när den

1) uppfyller kraven på beskrivning, typ, kvantitet, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper i avtalet,

2) är lämplig för det särskilda ändamål för vilket köparen behöver den och som köparen informerat säljaren om senast vid den tidpunkt när avtalet ingicks och som säljaren har godkänt,

3) levereras tillsammans med alla tillbehör, installationsbeskrivningar och andra instruktioner som föreskrivs i avtalet,

4) levereras med uppdateringar i enlighet med avtalet.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska varan uppfylla följande allmänna krav:

1) den ska lämpa sig för de ändamål för vilka varor av samma typ normalt används, med beaktande av den tillämpliga lagstiftningen, tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga sektorsspecifika uppförandekoder,

2) den ska vara av samma kvalitet som och motsvara beskrivningen av ett prov eller en modell som säljaren gjort tillgänglig för köparen innan avtalet ingicks,

3) den ska levereras tillsammans med tillbehör, förpackningar, installationsbeskrivningar, bruksanvisningar och andra instruktioner som köparen rimligen kan förvänta sig,

4) den ska vara av den kvantitet och kvalitet och besitta den hållbarhet och andra egenskaper som är normala för varor av samma typ och som köparen rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varans karaktär och med beaktande av de uppgifter som har lämnats av eller på uppdrag av säljaren, tillverkaren eller andra personer i tidigare led i transaktionskedjan vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

13 §
Allmän bestämmelse om fel

Om varan avviker från vad som föreskrivs i 12 § har varan ett fel.

Varan anses dock inte stå i strid med de allmänna kraven enligt 12 § 2 mom.

1) även om en särskild egenskap hos varan avviker från dessa krav, om köparen vid avtalets ingående särskilt informerats om avvikelsen och köparen uttryckligen och separat då godkänt avvikelsen,

2) om felet eller bristen har sitt ursprung i det material som köparen tillhandahållit för tillverkning av varan och säljaren inte har vetat och inte borde ha vetat att materialet var felaktigt.

Säljaren ansvarar inte heller för fel i samband med lämnande av de uppgifter som avses i 12 § 2 mom. 4 punkten, om säljaren visar att

1) han eller hon inte kände till, och rimligen inte kunde ha känt till, uppgifterna i fråga,

2) uppgifterna hade korrigerats vid tidpunkten för avtalets ingående på samma sätt eller på ett jämförbart sätt som uppgifterna hade lämnats, eller

3) uppgifterna inte har kunnat inverka på köpet.

13 a §
Fel som beror på installation

En vara har också ett fel om varan på grund av felaktig installation avviker från det som föreskrivs i 12 § och installationen av varan

1) ingår i ett avtal som gäller köpet och varan har installerats av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning, eller

2) har ankommit på köparen och den felaktiga installationen har berott på brister i den installationsbeskrivning som tillhandahållits av säljaren eller, om det är fråga om köp av en vara med digitala delar, som tillhandahållits av säljaren eller av leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

13 b §
Fel till följd av underlåtenhet som gäller uppdateringar vid köp av varor med digitala delar

Vid köp av varor med digitala delar ska säljaren se till att köparen informeras om säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar som behövs för att varorna fortfarande ska uppfylla kraven i 12 § och att uppdateringarna tillhandahålls köparen

1) under en skälig tidsperiod med beaktande av varornas och de digitala delarnas typ och ändamål samt omständigheterna och avtalets karaktär, om det är fråga om ett enskilt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller

2) under den tidsperiod då säljaren ansvarar för fel i en vara och i vilket fall som helst minst under den period då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas enligt avtalet, om det är fråga om ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en längre tidsperiod.

Om säljaren har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt 1 mom., finns det ett fel i varan.

Om köparen underlåter att inom skälig tid installera uppdateringar som tillhandahållits i enlighet med 1 mom., ska säljaren inte vara ansvarig för ett fel som följer av bristen på den relevanta uppdateringen, förutsatt att

1) säljaren har informerat köparen om att uppdateringen finns att tillgå och om konsekvenserna av köparens underlåtenhet att installera uppdateringen, och

2) köparens underlåtenhet att installera uppdateringen eller köparens felaktiga installation av den inte beror på brister i de installationsbeskrivningar som lämnats köparen.

En vara med digitala delar är inte heller felaktig på det sätt som avses i denna paragraf om köparen vid avtalets ingående särskilt upplysts om att köparen inte får information om uppdateringar och att uppdateringarna inte tillhandahålls på det sätt som avses i 1 mom., och köparen uttryckligen och separat då godkände avvikelsen.

14 §
Rättsligt fel

En vara har också ett fel om en tredje man äger varan eller har panträtt eller någon annan rätt i varan (rättsligt fel) och det inte följer av avtalet att köparen ska ta emot varan med de begränsningar som tredje mans rätt medför.

Köparen får också göra gällande påföljder av ett rättsligt fel, om tredje man påstår att han eller hon har en sådan rätt som avses i 1 mom. och det finns sannolika skäl för påståendet.

15 §
Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet vid tidpunkten för avlämnandet av varan. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., om det vid köp av varor med digitala delar har avtalats om kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en längre tidsperiod, ansvarar säljaren för ett sådant fel i fråga om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som framkommer under den period då säljaren ansvarar för fel i varan eller då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas enligt avtalet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Säljaren ansvarar också för ett fel till följd av underlåtenhet att tillhandahålla uppdateringar som avses i 13 b § och som framkommer under den period då uppdateringarna enligt 13 b § 1 mom. ska tillhandahållas.

Visar sig ett fel inom ett år från den tidpunkt då varan avlämnats till köparen, antas felet ha funnits vid denna tidpunkt, om inte motsatsen bevisas eller detta antagande är oförenligt med felets eller varans karaktär. Om det i ett digitalt innehåll eller en digital tjänst som tillhandahålls kontinuerligt under en längre tidsperiod framkommer ett fel under den tidsperiod då säljaren enligt 2 mom. vid köp av varor med digitala delar ansvarar för fel i fråga om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, antas felet vara ett fel som säljaren ansvarar för, såvida inte säljaren visar något annat.

Om det uppkommer en försämring av varan efter att varan har avlämnats till köparen, ska ett fel anses föreligga om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.

15 a §
Garantin och dess betydelse

Om säljaren eller någon annan för säljarens räkning har förbundit sig att under en viss tid utan tilläggsersättning svara för varans användbarhet eller andra egenskaper (garanti), är varan felaktig om den under den angivna tiden försämras i förhållande till villkoren i garantibeviset och i den reklam som gäller garantin vid tidpunkten för eller före avtalets ingående. Ansvar för fel inträder dock inte, om säljaren gör det sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse, felaktig hantering av varan eller någon annan omständighet på köparens sida.

Om garantin har getts av någon annan än säljaren i ett tidigare säljled, är varan också i sådana fall felaktig under de förutsättningar som avses i 1 mom. En garanti som getts i ett tidigare säljled binder dock inte säljaren till ansvar för fel som han eller hon inte annars skulle ansvara för enligt detta kapitel, om säljaren visar att han eller hon meddelat köparen detta på ett tydligt sätt före köpet.

Om de villkor som fastställs i garantibeviset avviker till köparens nackdel från de villkor som fastställs i reklamen är garantin bindande i enlighet med de villkor som fastställs i reklamen, om inte reklamen i tid har rättats i överensstämmelse med eller på ett sätt som kan jämföras med hur villkoren har framställdes i reklamen.

En garanti begränsar inte i denna lag föreskrivet ansvar för fel.

15 b §
Garantins innehåll och tillhandahållande av garantin

Över garantin ska det upprättas ett klart och begripligt bevis som senast vid tidpunkten för avlämnande av varan ska tillhandahållas köparen personligen antingen skriftligt eller elektroniskt, så att köparen kan bevara och återge beviset i oförändrad form (garantibevis).

Av garantibeviset ska följande uppgifter framgå:

1) garantigivarens namn och adress,

2) beteckningen på den vara för vilken garantin gäller,

3) villkoren för garantin,

4) det förfarande som köparen ska följa för att garantin ska genomföras,

5) en klar redogörelse för att köparen har vissa rättigheter enligt lag och att garantin inte begränsar dessa rättigheter.

Köparen har rätt att åberopa garantin, även om den inte uppfyller kraven enligt denna paragraf.

Påföljder vid fel
16 §
Köparens rättigheter

Om varan har ett fel som säljaren ansvarar för, får köparen i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel kräva att felet avhjälps, kräva en ny leverans eller ett prisavdrag, eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Köparen får också hålla inne betalningen.

16 a §
Reklamation

Köparen får inte åberopa fel i varan, om köparen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom en skälig tid efter det att köparen upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. En reklamation kan dock alltid lämnas inom två månader efter det att köparen upptäckte felet, och den kan också lämnas till den näringsidkare som har förmedlat köpet för säljarens räkning eller förbundit sig att svara för varans egenskaper.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får köparen åberopa fel i varan om

1) säljaren har handlat med grov oaktsamhet eller i strid med tro och heder,

2) felet består i att varan i fråga om sina egenskaper inte uppfyller de krav som har uppställts med stöd av konsumentsäkerhetslagen (920/2011) eller i andra bestämmelser eller föreskrifter som har meddelats till skydd för hälsan eller egendom, eller

3) felet består i att varan annars är farligt för hälsan eller egendom.

18 §
Avhjälpande av fel

Köparen har rätt att enligt eget val kräva att säljaren avhjälper felet genom att antingen rätta till det eller leverera en felfri vara. Säljaren är dock inte skyldig att avhjälpa felet på det sätt som köparen kräver eller över huvud taget, om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om det skulle medföra oskäliga kostnader för honom eller henne att avhjälpa felet. I sådana fall ska det i synnerhet tas hänsyn till betydelsen av felet samt varans värde, i det fall att varan inte hade haft något fel, samt till huruvida rättelse kan ske på något annat sätt utan betydande olägenhet för köparen.

Säljaren får inte åberopa att han eller hon inte har fått möjlighet att avhjälpa felet, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida.

18 a §
Förfarande vid avhjälpande av fel

Köparen ska göra den vara som ska repareras eller bytas ut tillgänglig för säljaren. Om varan byts ut behöver köparen dock inte returnera den vara som han eller hon har tagit emot förrän omleverans sker. Köparen ska inte vara skyldig att betala för normal användning av den utbytta varan under den tid som föregått bytet.

Avhjälpande av fel ska ske inom skälig tid efter det att köparen har informerat säljaren om felet och så att det inte leder till kostnader eller betydande olägenhet för köparen, med beaktande av varans natur och det ändamål för vilket köparen behövde varan.

Säljaren ska på egen bekostnad återta den vara som ska bytas ut. Om en reparation eller ett utbyte kräver avlägsnande av en vara som installerats innan felet blev uppenbart, ska säljaren också se till att den felaktiga varan avlägsnas och en felfri vara installeras och svara för kostnaderna för avlägsnandet och installationen, under förutsättning att varan har installerats på ett sätt som är förenligt med dess natur och ändamål.

19 §
Prisavdrag och hävning av köp

Köparen får kräva prisavdrag eller hävning av köpet, om

1) det är omöjligt att avhjälpa felet eller det skulle medföra sådana oskäliga kostnader som avses i 18 § 1 mom.,

2) säljaren inte har avhjälpt felet eller om felet inte avhjälpts på det sätt som förutsätts i 18 a § 3 mom.,

3) säljaren har meddelat eller det klart framgår av omständigheterna att säljaren inte kommer att avhjälpa felet inom skälig tid eller utan att det medför betydande olägenhet för köparen,

4) fel i varan framkommer trots att säljaren har försökt att bringa varan i överensstämmelse med kraven i detta kapitel.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får köparen omedelbart kräva prisavdrag eller hävning av köpet, om felet till sin natur är så allvarligt att avhjälpande av felet inte kan komma i fråga.

Rätten enligt denna paragraf att häva köpet gäller dock inte om felet är ringa. Säljaren har bevisbördan för att felet är ringa.

19 a §
Prisavdragets storlek

Prisavdraget ska stå i proportion till minskningen av värdet på den vara som köparen har mottagit jämfört med det värde varan skulle ha om den uppfyllde kraven i detta kapitel.

20 §
Skadestånd vid fel i varan

Köparen har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom att varan har fel. Säljaren är dock skyldig att ersätta indirekt skada enligt 10 § 3 och 4 mom. endast om felet eller skadan beror på oaktsamhet från säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från det som han eller hon särskilt har utfäst.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. har köparen alltid rätt till ersättning för skada som beror på ett rättsligt fel vid köpet, om köparen inte kände till eller inte heller borde ha känt till felet.

Om en medlem av köparens familj lider skada på grund av felet, har han eller hon samma rätt till ersättning som köparen.

22 §
Skadeståndsskyldighet för andra än säljaren

Om varan har ett fel som hänför sig till lämnande av de uppgifter som avses i 12 § 2 mom. 4 punkten, tillämpas i fråga om det ansvar som åligger den som har lämnat uppgiften att ersätta köparen för den skada han eller hon har lidit vad som ovan föreskrivs om säljarens ersättningsskyldighet.

Om någon annan än säljaren har förbundit sig att avhjälpa fel i varan eller att annars svara för varans egenskaper, är den som har givit utfästelsen skyldig att enligt de bestämmelser som gäller säljarens ersättningsskyldighet ersätta köparen för en skada som uppstått genom att utfästelsen inte har uppfyllts.

22 a §
Preskription av krav på gottgörelse

Bestämmelser om preskription av en köpares krav på gottgörelse finns i lagen om preskription av skulder (728/2003).

Köparens skyldigheter och påföljder vid köparens avtalsbrott
24 §
Tidpunkt för betalningen

Om inte något annat har avtalats, ska köparen betala när säljaren kräver det, dock inte förrän varan tillhandahålls köparen i enlighet med avtalet.

Innan köparen betalar har han eller hon rätt att undersöka varan på sedvanligt sätt eller så som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, om inte det avtalade sättet för avlämnande och betalning är oförenligt med en sådan undersökning.

Om betalningen sker genom förmedling av en bank eller posten, anses betalningen vid en bedömning av säljarens rättigheter enligt 26, 28 och 28 a § ha skett den dag då banken eller posten har godkänt ett betalningsuppdrag som köparen gett på behörigt sätt.

24 a §
Köparens skyldighet att medverka

Köparen ska

1) medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom eller henne, för att säljaren ska kunna fullgöra avtalet, och

2) hämta eller ta emot varan.

24 b §
Krav på fullgörande av köp på grund av bristande medverkan

Om köparen inte medverkar till köpet i enlighet med bestämmelsen i 24 a § 1 punkten, får säljaren hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar till köpet i enlighet med den punkten. Köparen är dock inte skyldig att medverka till köpet, om det föreligger ett hinder som han eller hon inte kan övervinna eller om hans eller hennes medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan.

Om hindret eller missförhållandet upphör inom skälig tid, får säljaren dock kräva att köparen medverkar till köpet.

Säljaren förlorar rätten att kräva att köparen medverkar till köpet, om han eller hon väntar orimligt länge med att framställa kravet.

25 §
Krav på fullgörande av köp i vissa andra fall

Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning.

Om köparen bryter mot avtalet genom att avbeställa en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning enligt 28 § för den skada som han eller hon lider.

26 §
Säljarens rätt att häva köpet på grund av dröjsmål med betalningen

Vid köparens dröjsmål med betalningen får säljaren häva köpet, om avtalsbrottet är väsentligt.

Om säljaren har förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen, och om den inte är oskäligt kort, får säljaren också häva köpet, om köparen inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han eller hon inte kommer att betala inom denna tid.

Om varan har kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han eller hon har förbehållit sig rätt till detta eller köparen avvisar varan. Bestämmelser om säljarens rätt att åberopa ett villkor om återtagande av varan när köparen har fått kredit finns i 7 kap.

Efter att den försenade betalningen har gjorts får säljaren inte häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen.

27 §
Säljarens rätt att häva köpet på grund av bristande medverkan

Säljaren får häva köpet, om köparen inte medverkar till köpet i enlighet med 24 a § 1 punkten och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen insåg eller borde ha insett detta. Säljaren får under samma förutsättningar häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan och det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han eller hon har sålt.

Säljaren får vidare häva köpet, om köparen inte inom en bestämd tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt kort

1) medverkar till köpet enligt 24 a § 1 punkten, eller

2) hämtar eller tar emot varan och det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han eller hon har sålt.

Medan en tilläggstid löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom tilläggstiden.

Säljaren får inte häva köpet för att köparen inte har hämtat eller tagit emot varan, om säljaren inte meddelar köparen om hävningen innan köparen har fullgjort sin skyldighet.

Om köparen har medverkat till köpet enligt 24 a § 1 punkten, men har gjort det alltför sent, får säljaren inte häva köpet på grund av dröjsmålet, om säljaren inte inom skälig tid efter det att han eller hon fick kännedom om medverkan meddelar köparen att han eller hon häver köpet.

28 a §
Dröjsmålsränta

Vid köparens dröjsmål med betalningen har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982), om köpet inte frånträds eller hävs.

Övriga bestämmelser om köp av varor
28 b §
Partiellt avtalsbrott

Om endast en del av leveransen är försenad eller felaktig, tillämpas bestämmelserna om avtalsbrottet i fråga på denna del. Köparen får dock häva köpet i dess helhet om köparen inte rimligen kan förväntas godkänna endast den del av leveransen som uppfyller kraven i detta kapitel.

Om det kan antas att säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet trots att allt inte har avlämnats, tillämpas bestämmelserna om fel.

28 c §
Hävning av köp vid successiv leverans

Om avlämnandet av varan ska ske efter hand och någon delleverans är försenad eller felaktig, får köparen häva köpet i fråga om denna delleverans enligt de bestämmelser som i övrigt gäller om hävning av köp.

Om dröjsmålet eller felet ger anledning att anta att ett avtalsbrott som ger rätt till hävning kommer att inträffa beträffande någon senare delleverans, får köparen på denna grund häva köpet i fråga om en sådan senare leverans, om det sker inom skälig tid.

28 d §
Verkningar av hävning

Om köpet hävs bortfaller säljarens skyldighet att avlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet.

Om köparen använder sin rätt att häva köpet ska köparen på säljarens bekostnad återsända varan till säljaren, och säljaren ska till köparen återbetala priset för varan vid mottagandet av varan eller enligt bevis som tillhandahålls av köparen om att han eller hon har skickat tillbaka varan.

28 e §
Nyttan av en vara

Om köpet hävs, ska köparen till säljaren ge ut den avkastning av varan som han eller hon har fått samt betala en skälig ersättning, om han eller hon har haft annan nytta av varan.

Om säljaren ska återbetala priset för varan, ska säljaren betala ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen från den dag han eller hon tog emot betalningen.

29 §
Tillämpning av köplagen

På köp som omfattas av tillämpningsområdet för detta kapitel tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 8  §, 9 § 2 och 3 mom., 46 § 1 mom., 61 och 62 §, 63 § 2 och 3 mom., 72 §, 73 § 1 mom. samt 74, 79 och 82 § i köplagen (355/1987). På hävning av köpet tillämpas vad som föreskrivs i 66 § i den lagen, och på köparens rätt till ersättning för prisskillnad tillämpas vad som föreskrivs i 68 och 69 § i den lagen.

På köp som omfattas av tillämpningsområdet för detta kapitel tillämpas också bestämmelserna i 75–78 § i köplagen. Säljaren har dock inte med stöd av de paragraferna rätt till större ersättning än vad som föreskrivs i 28 § i detta kapitel. Vad som föreskrivs i 76 § 2 mom. i köplagen tillämpas endast när vårdplikten ankommer på säljaren.

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf, tillämpas bestämmelserna i köplagen dock på offentlig auktion av begagnade varor, till den del något annat inte följer av bestämmelserna i denna lag.

31 §
Tidigare säljleds ansvar för fel

Köparen har rätt att på grund av fel i varan rikta krav enligt detta kapitel även mot en näringsidkare som i ett tidigare säljled har överlåtit varan för återförsäljning.

Köparen har dock inte den rätt som avses i 1 mom.

1) om felet har sin grund i orsaker som inte beror på näringsidkaren och felet har uppstått efter att han eller hon hade överlåtit varan vidare,

2) till den del kravet grundar sig på en utfästelse som har givits av någon annan än näringsidkaren i fråga och utfästelsen ger köparen bättre rätt än bestämmelserna i detta kapitel utan nämnda utfästelse,

3) till den del kravet gäller prisavdrag eller återbetalning av priset och det yrkade beloppet överstiger vad näringsidkarens avtalspart hade kunnat kräva på samma grunder, om eventuella begränsande villkor i avtalet mellan dem lämnas utan beaktande.

Köparen förlorar sin rätt att framställa krav med stöd av 1 mom., om köparen hade tillgång till de uppgifter om näringsidkaren som behövs för framställande av kravet men inte inom den tid som avses i 16 a § 1 mom. reklamerar felet till näringsidkaren eller denne inte inom samma tid får information om att felet har reklamerats till ett senare säljled. Köparen får dock åberopa felet, om den näringsidkare mot vilken kravet riktas har handlat med grov oaktsamhet eller i strid med tro och heder eller om det är fråga om ett fel som avses i 16 a § 2 mom. 2 eller 3 punkten.

5 a kap.

Avtal om digitalt innehåll och digitala tjänster

Allmänna bestämmelser
1 §
Kapitlets tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs om avtal med stöd av vilka en näringsidkare tillhandahåller eller förbinder sig att tillhandahålla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till konsumenten och

1) konsumenten betalar eller förbinder sig att betala en köpesumma, eller

2) konsumenten lämnar ut eller förbinder sig att lämna ut personuppgifter till näringsidkaren, såvida inte näringsidkaren behandlar personuppgifter som konsumenten lämnat ut enbart för att tillhandahålla digitalt innehåll eller digitala tjänster i enlighet med detta kapitel eller för att uppfylla de lagstadgade krav som gäller honom eller henne själv.

Med digitalt innehåll avses data som framställs och tillhandahålls i digital form. Med digital tjänst avses en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa, bearbeta, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form, eller en tjänst som gör det möjligt att utbyta eller interagera på annat sätt med uppgifter i digital form som laddas upp eller skapas av konsumenten eller av andra användare av den tjänsten.

Med undantag för 5–9 § tillämpas detta kapitel också på avtal som gäller leverans av en vara som uteslutande används som bärare av digitalt innehåll.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas på avtal

1) som gäller kommunikationstjänster som avses i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), med undantag av sådana nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som avses i den lagen,

2) som gäller tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för lotterilagen,

3) som gäller finansiella tjänster eller finansiella instrument,

4) som gäller fri programvara med öppen källkod som näringsidkaren tillhandahållit och där konsumenten inte betalar en köpesumma och de personuppgifter som konsumenten tillhandahåller behandlas av näringsidkaren enbart för att förbättra säkerheten, kompatibiliteten eller driftskompatibiliteten hos den specifika programvaran,

5) på basis av vilket digitalt innehåll som är en del av ett framförande eller ett evenemang överförs till allmänheten på annat sätt än genom signalöverföring,

6) som gäller digitalt innehåll som tillhandahålls av en offentlig myndighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Om ett avtal mellan parterna gäller både tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster och andra nyttigheter, ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas endast på de delar av avtalet som gäller digitalt innehåll eller digitala tjänster. Om det emellertid rör sig om köp av en vara med digitala delar, tillämpas på avtalet i sin helhet bestämmelserna i 5 kap. i stället för bestämmelserna i detta kapitel.

Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utgör en del av ett sådant paket av tjänster som tillhandahålls av teleföretag och som avses i 108 a § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tillämpas inte 27 § i detta kapitel.

3 §
Bestämmelsernas tvingande natur

Avtalsvillkor som till konsumentens nackdel avviker från bestämmelserna i detta kapitel är utan verkan, om inte något annat föreskrivs nedan.

4 §
Definitioner

I detta kapitel avses med

1) integration sammankoppling och integrering av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst med de olika komponenterna i konsumentens digitala miljö, så att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten kan användas i enlighet med de krav som föreskrivs i detta kapitel,

2) digital miljö maskinvara, programvara och eventuella nätanslutningar som används av konsumenten för åtkomst till eller användning av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst,

3) kompatibilitet förmågan hos ett digitalt innehåll eller en digital tjänst att fungera ihop med maskinvara eller programvara med vilken digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ normalt används, utan att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten behöver konverteras,

4) funktionalitet förmågan hos ett digitalt innehåll eller en digital tjänst att fungera på avsett vis,

5) driftskompatibilitet förmågan hos ett digitalt innehåll eller en digital tjänst att fungera ihop med annan maskinvara eller programvara än den med vilken digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ normalt används.

Tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster och påföljder vid försenad leverans
5 §
Tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster

Om inte något annat har avtalats, ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahållas konsumenten utan obefogat dröjsmål efter det att avtalet ingåtts.

Näringsidkaren har fullgjort sin skyldighet i fråga om tillhandahållandet när

1) konsumenten, eller den funktion som konsumenten valt för ändamålet, ges tillgång eller åtkomst till det digitala innehållet eller ett medel för tillgång till eller nedladdning av det digitala innehållet,

2) den digitala tjänsten gjorts tillgänglig för konsumenten eller för den funktion som konsumenten har valt för ändamålet.

Näringsidkaren har bevisbördan för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har tillhandahållits konsumenten på det sätt som förutsätts i denna paragraf.

6 §
Rätt att hålla inne betalningen

Vid dröjsmål från näringsidkarens sida har konsumenten rätt att hålla inne betalningen. Konsumenten får dock inte hålla inne en betalning till den del som den uppenbart överskrider vad han eller hon har rätt att kräva på grund av dröjsmålet.

7 §
Rätt att kräva fullgörelse

Om tillhandahållandet av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst fördröjs, har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren fullgör avtalet. Näringsidkaren är dock inte skyldig att fullgöra avtalet, om det finns ett hinder som näringsidkaren inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle kräva uppoffringar som är oskäliga med hänsyn till konsumentens intresse av att avtalet fullgörs.

Om hindret eller missförhållandet upphör inom skälig tid, får konsumenten dock kräva att näringsidkaren fullgör avtalet.

Konsumenten förlorar sin rätt att kräva att avtalet fullgörs, om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

8 §
Hävning av avtal

Konsumenten får häva avtalet på grund av näringsidkarens dröjsmål, om konsumenten har krävt att näringsidkaren ska tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och näringsidkaren inte har tillhandahållit innehållet eller tjänsten utan obefogat dröjsmål eller inom en tilläggstid som parterna uttryckligen har kommit överens om. Medan en avtalad tilläggstid löper får konsumenten häva avtalet endast om näringsidkaren har meddelat eller det av omständigheterna klart framgår att näringsidkaren inte har för avsikt att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inom denna tid.

Konsumenten får dock häva avtalet på grund av näringsidkarens dröjsmål utan att avtala om föreläggande av en tilläggstid, om

1) näringsidkaren har meddelat eller det av omständigheterna klart framgår att näringsidkaren inte har för avsikt att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten,

2) parterna har enats om att en leverans vid en viss tidpunkt eller senast vid en viss tidpunkt är av avgörande betydelse för konsumenten,

3) det med beaktande av de omständigheter som gällde när avtalet ingicks är klart att leverans vid en viss tidpunkt eller senast vid en viss tidpunkt är av avgörande betydelse.

På hävning av avtal tillämpas vad som föreskrivs i 24–26 §.

9 §
Skadestånd vid dröjsmål

Konsumenten har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom näringsidkarens dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll som han eller hon inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid den tidpunkt när avtalet ingicks och vars följder han eller hon heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om dröjsmålet beror på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra avtalet, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han eller hon har anlitat skulle vara fri enligt 1 mom. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på någon annan i tidigare säljled.

Näringsidkarens skyldighet att ersätta indirekt skada som konsumenten lider gäller dock endast om dröjsmålet eller skadan beror på oaktsamhet från näringsidkarens sida. Som indirekt skada betraktas

1) inkomstförlust som konsumenten lider på grund av avtalsbrottet eller åtgärder som föranleds av avtalsbrottet,

2) skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal, och

3) sådan väsentlig förlust av nytta av användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som inte medför direkt ekonomisk skada, samt annan därmed jämförbar väsentlig olägenhet.

En skada som avses i 3 mom. betraktas dock inte som indirekt skada i den mån den orsakas av åtgärder för att begränsa annan typ av skada.

Om en medlem av konsumentens familj lider skada på grund av dröjsmålet, har han eller hon samma rätt till ersättning som konsumenten.

Egenskaper och fel hos digitalt innehåll eller digitala tjänster
10 §
Egenskaper hos digitalt innehåll eller digitala tjänster

Det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren tillhandahåller konsumenten ska överensstämma med avtalet. Innehållet eller tjänsten överensstämmer med avtalet i synnerhet när innehållet eller tjänsten

1) uppfyller kraven på beskrivning, kvantitet, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och andra egenskaper i avtalet,

2) uppvisar lämplighet för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver innehållet respektive tjänsten och som konsumenten informerade näringsidkaren om senast vid tidpunkten för avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit,

3) tillhandahålls tillsammans med alla tillbehör, installationsbeskrivningar och andra instruktioner som föreskrivs i avtalet,

4) inkluderar kundstöd i enlighet med avtalet,

5) uppdateras i enlighet med avtalet.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppfylla följande allmänna krav:

1) det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska lämpa sig för de ändamål för vilka digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ normalt används, med beaktande av den tillämpliga lagstiftningen, tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga sektorsspecifika uppförandekoder,

2) det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska vara av den kvantitet och kvalitet och besitta de egenskaper, inbegripet den funktionalitet, kompatibilitet, tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, som är normala för digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med tanke på det digitala innehållets eller den digitala tjänstens karaktär och med beaktande av uppgifter som lämnats av eller på uppdrag av näringsidkaren eller andra personer i tidigare led i transaktionskedjan vid marknadsföringen av det digitala innehållet eller av den digitala tjänsten, eller annars före avtalets ingående,

3) i tillämpliga fall ska det digitala innehållet och den digitala tjänsten tillhandahållas tillsammans med de tillbehör och instruktioner som konsumenten rimligen kan förvänta sig att få,

4) det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska överensstämma med försöks- eller förhandsversioner som näringsidkaren gjort tillgängliga före avtalets ingående.

Om inte något annat har avtalats, ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten också överensstämma med den senaste version som var tillgänglig vid tidpunkten för avtalets ingående.

11 §
Allmän bestämmelse om fel

Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten avviker från vad som föreskrivs i 10 §, har innehållet eller tjänsten ett fel.

Det digitala innehållet eller den digitala tjänsten anses dock inte stå i strid med de allmänna kraven enligt 10 § 2 mom. även om en särskild egenskap hos det digitala innehållet eller den digitala tjänsten avviker från dessa krav, om konsumenten vid avtalets ingående särskilt informerats om avvikelsen och konsumenten uttryckligen och separat då godkänt avvikelsen.

Näringsidkaren ansvarar inte heller för fel i samband med lämnande av de uppgifter som avses i 10 § 2 mom. 2 punkten, om näringsidkaren visar att

1) han eller hon inte kände till, och rimligen inte kunde ha känt till, uppgifterna i fråga,

2) uppgifterna hade korrigerats vid tidpunkten för avtalets ingående på samma sätt eller på ett jämförbart sätt som uppgifterna hade lämnats, eller

3) uppgifterna inte har kunnat inverka på konsumentens beslut att ingå ett avtal.

12 §
Fel till följd av underlåtenhet som gäller uppdateringar av digitalt innehåll eller digitala tjänster

Näringsidkaren ska se till att konsumenten informeras om säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar som behövs för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten fortfarande ska uppfylla kraven i 10 § och att uppdateringarna tillhandahålls konsumenten

1) under en skälig tidsperiod med beaktande av det digitala innehållets eller den digitala tjänstens typ och ändamål samt omständigheterna och avtalets karaktär, om det är fråga om ett enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden av digitalt innehåll eller digitala tjänster,

2) under den tidsperiod när det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls konsumenten med stöd av avtalet, om det är fråga om kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster under en längre tidsperiod.

Om näringsidkaren har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt 1 mom., finns det ett fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

Om konsumenten underlåter att inom skälig tid installera uppdateringar som tillhandahållits i enlighet med 1 mom., ska näringsidkaren inte vara ansvarig för ett fel som följer enbart av bristen på den relevanta uppdateringen, förutsatt att

1) näringsidkaren har informerat konsumenten om att en uppdatering finns att tillgå och om konsekvenserna av konsumentens underlåtenhet att installera uppdateringen, och

2) konsumentens underlåtenhet att installera uppdateringen eller konsumentens felaktiga installation av den inte beror på brister i de installationsbeskrivningar som lämnats konsumenten.

Digitala innehåll eller digitala tjänster är dock inte felaktiga på det sätt som avses i denna paragraf, om konsumenten vid avtalets ingående särskilt upplysts om att konsumenten inte får information om uppdateringar och att uppdateringarna inte tillhandahålls på det sätt som avses i 1 mom., och konsumenten uttryckligen och separat då godkände avvikelsen.

13 §
Fel som beror på integration

Ett digitalt innehåll eller en digital tjänst har också ett fel om innehållet eller tjänsten på grund av felaktig integration avviker från det som föreskrivs i 10 §, och

1) näringsidkaren har ansvarat för integrationen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller

2) konsumenten har ansvarat för integrationen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och den felaktiga integrationen berodde på brister i de integrationsinstruktioner som näringsidkaren tillhandahållit konsumenten.

14 §
Rättsligt fel

Ett digitalt innehåll eller en digital tjänst har också ett fel om en tredje man äger varan eller har panträtt eller annan rätt i en vara som används som bärare av digitalt innehåll (rättsligt fel), och det inte följer av avtalet att konsumenten ska ta emot varan med de begränsningar som tredje mans rätt medför.

Konsumenten kan också göra gällande påföljder av ett rättsligt fel, om tredje man påstår att han eller hon har en sådan rätt som avses i 1 mom. och det finns sannolika skäl för påståendet.

15 §
Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

Om det är fråga om ett enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden av digitalt innehåll eller digitala tjänster, ansvarar näringsidkaren för fel som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har haft vid tidpunkten för tillhandahållandet av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, även om felet visar sig först senare.

Om det är fråga om kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en längre tidsperiod, ansvarar näringsidkaren för ett sådant fel som framkommer under den period då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas enligt avtalet.

Näringsidkaren ansvarar också för ett fel till följd av underlåtenhet som gäller i 12 § avsedda uppdateringar och som framkommer under den period då uppdateringarna enligt 12 § 1 mom. ska tillhandahållas.

16 §
Felantagande

Om det är fråga om ett enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst, antas felet ha funnits vid tidpunkten för tillhandahållandet om det framkommer inom ett år från denna tidpunkt, om inte näringsidkaren visar något annat. Om det är fråga om kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster under en längre tidsperiod och felet framkommer under perioden i fråga, antas felet vara ett fel som näringsidkaren ansvarar för, om inte näringsidkaren visar något annat.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte, om näringsidkaren visar att konsumentens digitala miljö inte är förenlig med de tekniska kraven på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och om konsumenten har informerats om sådana krav på ett klart och begripligt sätt innan avtalet ingicks.

Konsumenten ska samarbeta med näringsidkaren i den mån det är skäligt och behövligt för att utreda om felet eller bristen i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten beror på konsumentens digitala miljö. Om näringsidkaren har underrättat konsumenten om samarbetskravet på ett klart och begripligt sätt innan avtalet ingås, men konsumenten inte deltar i samarbetet, ska inte heller i detta fall tillämpas vad som föreskrivs i 1 mom.

Påföljder vid fel
17 §
Konsumentens rättigheter vid fel

Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har ett fel som näringsidkaren ansvarar för, får konsumenten i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel kräva att felet avhjälps, kräva ett prisavdrag eller häva avtalet och dessutom kräva skadestånd. Konsumenten får också hålla inne betalningen.

Konsumentens rätt att i förhållande till näringsidkaren åberopa de rättsmedel som föreskrivs i detta kapitel påverkar inte näringsidkarens rätt att kräva gottgörelse av den som är ansvarig för felet i ett tidigare skede av transaktionskedjan.

18 §
Rätt att hålla inne betalningen

Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen på grund av fel. Konsumenten får dock inte hålla inne ett belopp till den del som det uppenbart överskrider vad han eller hon har rätt att kräva på grund av felet.

19 §
Avhjälpande av fel

Konsumenten har rätt att kräva att ett fel avhjälps. Avhjälpandet av fel ska ske inom skälig tid och så att det inte leder till kostnader eller betydande olägenhet för konsumenten, med beaktande av det digitala innehållets eller den digitala tjänstens karaktär och det ändamål för vilket konsumenten skaffade det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

Näringsidkaren är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det föreligger ett hinder som näringsidkaren inte kan övervinna eller om det skulle medföra oskäliga kostnader för honom eller henne att avhjälpa felet. I sådana fall ska det i synnerhet tas hänsyn till betydelsen av felet samt det digitala innehållets eller den digitala tjänstens värde, i det fall att innehållet eller tjänsten inte hade haft något fel.

20 §
Prisavdrag och hävning av avtal

Konsumenten får kräva ett prisavdrag under förutsättning att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls mot betalning, eller häva avtalet om

1) avhjälpande av felet inte kan komma i fråga av de orsaker som avses i 19 § 2 mom.,

2) näringsidkaren inte har avhjälpt felet på det sätt som avses i 19 § 1 mom.,

3) näringsidkaren har meddelat eller det av omständigheterna klart framgår att näringsidkaren inte kommer att avhjälpa felet inom skälig tid eller utan att det medför betydande olägenhet för konsumenten,

4) ett fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten framkommer trots att näringsidkaren har försökt bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med kraven i detta kapitel.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får konsumenten kräva prisavdrag under förutsättning att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls mot betalning, eller omedelbar hävning av avtalet, om felet till sin natur är så allvarligt att avhjälpande av felet inte kan komma i fråga.

Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls mot betalning gäller dock inte rätten att häva avtalet, om felet är ringa. Näringsidkaren har bevisbördan för att felet är ringa.

21 §
Bestämmande av prisavdrag

Ett prisavdrag ska stå i rätt proportion till minskningen av värdet på det digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahålls konsumenten, när prisavdraget jämförs med det värde som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten skulle ha om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppfyllde kraven i detta kapitel.

Om det är fråga om ett digitalt innehåll eller en digital tjänst som tillhandahålls under en längre tidsperiod, gäller rätten till prisavdrag den tidsperiod då det funnits ett fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

22 §
Skadestånd vid fel

Konsumenten har rätt till ersättning för den skada som han eller hon lider på grund av fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Ersättningsskyldigheten omfattar de person-, sak- och förmögenhetsskador som felet orsakat konsumenten. En näringsidkare är dock skyldig att ersätta en indirekt skada som avses i 9 § 3 och 4 mom. endast om felet eller skadan beror på oaktsamhet från näringsidkarens sida, eller om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten vid tidpunkten för ingåendet av avtalet eller, om det är fråga om tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst under en längre tidsperiod, under perioden i fråga avvek från vad näringsidkaren särskilt har förbundit sig till.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. har konsumenten alltid rätt till ersättning för skada som beror på ett rättsligt fel i samband med att avtalet ingicks, om konsumenten inte kände till eller inte heller borde ha känt till felet.

Om en medlem av konsumentens familj lider skada på grund av felet, har han eller hon samma rätt till ersättning som konsumenten.

23 §
Skada på annan egendom

Om ett fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten orsakar skada på annan egendom, tillämpas bestämmelserna i 22 § på näringsidkarens skadeståndsansvar endast om skadan hänför sig till egendom som i användningshänseende har omedelbar anknytning till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

Om näringsidkaren betalar ersättning med stöd av 1 mom., övergår ersättningstagarens eventuella rätt att kräva ersättning med stöd av produktansvarslagen till motsvarande del på näringsidkaren. Vad som föreskrivs i 10 § produktansvarslagen tillämpas också på näringsidkarens rätt till ersättning.

Verkningar av hävning av avtal
24 §
Verkningar av hävning av avtal på betalningsprestationer

Vid hävning av avtalet är näringsidkaren skyldig att till konsumenten återbetala alla prestationer som betalats i enlighet med avtalet. Om avtalet gäller tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst mot betalning under en längre tidsperiod och det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppfyllt kraven i detta kapitel under en viss tidsperiod innan avtalet hävdes, ska näringsidkaren dock till konsumenten återbetala endast den del av det pris konsumenten betalat som motsvarar och står i förhållande till den tidsperiod under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte uppfyllde kraven i detta kapitel samt den del som konsumenten har betalat i förskott för den avtalsperiod som skulle ha återstått om avtalet inte hade hävts.

Konsumenten är inte skyldig att betala för användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten för den tidsperiod som föregår hävningen av avtalet då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte uppfyllde kraven i detta kapitel.

25 §
Verkningar av hävning av avtal på användningen av digitalt innehåll eller digitala tjänster

Om avtalet hävs, ska konsumenten avhålla sig från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att göra dem tillgängliga för tredje part. Om det digitala innehållet har tillhandahållits med hjälp av en bärare av digitalt innehåll, är konsumenten dessutom skyldig att på näringsidkarens begäran utan obefogat dröjsmål återlämna denna bärare av digitalt innehåll till näringsidkaren på näringsidkarens bekostnad. Näringsidkaren ska göra en sådan begäran inom 14 dagar från det att konsumenten underrättat näringsidkaren om sitt beslut att häva avtalet.

När ett avtal hävs har näringsidkaren rätt att hindra konsumenten från att få tillgång till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, avaktivera användarkontot eller på något annat sätt hindra konsumenten från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om inte något annat följer av bestämmelserna i 4 mom.

Näringsidkaren ska avhålla sig från att använda sådant innehåll som konsumenten har skapat eller överlåtit vid användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren tillhandahållit, utom om

1) innehållet i fråga inte kan användas annat än inom ramen för det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren tillhandahållit,

2) innehållet i fråga endast rör konsumentens verksamhet vid användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren tillhandahållit,

3) näringsidkaren har kopplat sådant innehåll till andra uppgifter och innehållet inte kan särskiljas eller det medför oskäligt besvär att särskilja innehållet, eller

4) konsumenten har skapat innehållet tillsammans med andra konsumenter, och andra konsumenter kan fortsätta att använda innehållet.

I andra fall än de som avses i 3 mom. 1–3 punkten ska näringsidkaren på konsumentens begäran göra tillgängligt för konsumenten allt innehåll som konsumenten har överlåtit eller skapat vid användning av det digitala innehåll eller den digitala tjänst som näringsidkaren tillhandahåller. Detta ska göras kostnadsfritt inom skälig tid och i ett allmänt använt och maskinläsbart format.

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. gäller inte personuppgifter. Bestämmelser om användningen av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Övriga bestämmelser
26 §
Återbetalning

Näringsidkaren ska göra de återbetalningar som avses i detta kapitel utan kostnad, utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar efter det att konsumenten har meddelat näringsidkaren att han eller hon yrkar på prisavdrag eller hävning av avtalet. Om det digitala innehållet har tillhandahållits med hjälp av en bärare av digitalt innehåll, får näringsidkaren dock efter att ha gjort en sådan begäran som avses i 25 § 1 mom. hålla inne återbetalningen till dess att näringsidkaren har fått tillbaka bäraren av det digitala innehållet.

Näringsidkaren ska återbetala de mottagna betalningarna med det betalningsmedel som konsumenten använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte konsumenten uttryckligen har samtyckt till något annat arrangemang. Återbetalningen får inte medföra kostnader för konsumenten.

27 §
Ändring av digitalt innehåll eller digitala tjänster

När det är fråga om tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst under en längre tidsperiod, har näringsidkaren rätt att ändra det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utöver vad som krävs för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte ska innehålla fel, om

1) det i avtalet har avtalats om näringsidkarens rätt att ensidigt ändra det digitala innehållet eller den digitala tjänsten av en grundad anledning som specificerats i avtalet,

2) ändringen inte medför extra kostnader för konsumenten, och

3) konsumenten informeras om ändringen på ett klart och begripligt sätt.

Om en i 1 mom. avsedd ändring inverkar negativt på konsumentens möjligheter att få tillgång till eller använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, ska konsumenten i god tid tillhandahållas information i varaktig form om egenskaperna hos och tidpunkten för ändringen samt om rätten enligt 3 mom. att häva avtalet eller om möjligheten att behålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utan en sådan ändring. Informationen har tillhandahållits i varaktig form, om den har tillhandahållits personligen antingen skriftligt eller elektroniskt så att mottagaren kan bevara och återge informationen i oförändrad form.

Om en ändring av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst inverkar negativt på konsumentens möjligheter att få tillgång till eller använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad inom 30 dagar från mottagandet av informationen om ändringen eller från det att näringsidkaren har ändrat det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, beroende på vilket som är det senare datumet. Rätt att häva avtalet föreligger dock inte, om den negativa inverkan av ändringen är ringa. Rätt att häva avtalet föreligger inte heller när näringsidkaren utan ytterligare kostnad har gett konsumenten möjlighet att behålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utan ändring och det digitala innehållet eller den digitala tjänsten fortfarande uppfyller kraven i detta kapitel.

Om konsumenten häver avtalet med stöd av 3 mom., tillämpas på hävningen vad som föreskrivs i 24–26 §.

28 §
Begränsning av skada och nedsättning av skadestånd

Konsumenten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om han eller hon försummar det, får han eller hon själv bära en motsvarande del av förlusten.

Skadestånd på grund av avtalsbrott kan jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken till avtalsbrottet, konsumentens eventuella medverkan till skadan, priset på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, möjligheterna för den som orsakat skadan att förutse och hindra uppkomsten av skadan samt omständigheterna i övrigt.

29 §
Preskription av krav på gottgörelse

Bestämmelser om preskription av en konsuments krav på gottgörelse finns i lagen om preskription av skulder.

10 kap.

Tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter

15 §
Tillämpning av bestämmelserna om köp av varor

Vad som i 5 kap. föreskrivs om köp av varor gäller i tillämpliga delar också avtal om tidsdelat boende.

12 kap.

Särskilda stadganden

1 §
Ansvar för förmedlare av konsumtionsnyttigheter

En näringsidkare som för en leverantör av nyttigheter förmedlar ett avtal som gäller en konsumtionsnyttighet svarar inför en konsument som skaffar nyttigheten för att avtalet fullgörs i enlighet med 5, 5 a och 8 kap. Ett sådant ansvar uppkommer dock inte, om förmedlaren handlar för en annan näringsidkares räkning och konsumenten vid ingåendet av avtalet är medveten om detta och om hur denna omständighet påverkar hans eller hennes rättigheter.

Förmedlarens ansvar begränsar inte konsumentens rättigheter i förhållande till en annan avtalspart.

I fråga om fastighetsmäklarens ansvar gäller vad som särskilt föreskrivs om detta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På avtal som ingåtts och utfästelser som gjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 180/2021
EkUB 34/2021
RSv 178/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 (32019L0770); EUT L 136, 22.5.2019, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 (32019L0771); EUT L 136, 22.5.2019, s. 28

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.