1240/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (1241/2019) 4 § 7 punkten och 7 § 1 mom. 1–4 punkten, av dem 7 § 1 mom. 1–4 punkten sådana de lyder i förordning 1008/2020,

ändras 2 § 28 punkten, 4 § 17 punkten och 5 §, av dem 2 § 28 punkten sådan den lyder i förordning 1008/2020, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1008/2020, nya 29–33 punkter och till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1008/2020, nya 18–20 punkter som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är:


28) behandling av rapporter om verksamhetsnivån i samband med gratis tilldelning av utsläppsrätter,

29) beslut om registrering av kontoinnehavare i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla,

30) registrering av energiproduktionsanläggningar i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla,

31) prestationer i anslutning till förandet av ursprungsgarantiregistret för värme och kyla,

32) beslut om fastställande av att distributörer ska omfattas av distributionsskyldighet,

33) beslut om beviljande och förnyande av behörighet som ansvarig för energibesiktning enligt 15 § i energieffektivitetslagen.

4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpp tas det av sökanden ut följande avgifter:


17) beslut i ärenden som gäller kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter:

a) beslut om stöd för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som förutsätter omfattande prövning 1 900 euro,

b) beslut om stöd för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som förutsätter mindre omfattande prövning 600 euro,

18) uppgifter i anslutning till ursprungsgarantiregistret för energi:

a) beslut om registrering av kontoinnehavare i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla 200 euro,

b) registrering av energiproduktionsanläggningar i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla 200 euro,

c) årlig bruksavgift för ursprungsgarantiregistret för värme och kyla när ursprungsgarantier har beviljats för mindre än 15 000 megawattimmar per kalenderår 1 000 euro,

d) årlig bruksavgift för ursprungsgarantiregistret för värme och kyla när ursprungsgarantier har beviljats för minst 15 000 megawattimmar men mindre än 50 000 megawattimmar per kalenderår 2 000 euro,

e) årlig bruksavgift för ursprungsgarantiregistret för värme och kyla när ursprungsgarantier har beviljats för minst 50 000 megawattimmar per kalenderår 4 000 euro,

19) i lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021) avsedda ärenden i anslutning till verifiering av energiproduktionsanläggningar:

a) beslut om godkännande av bedömningsorgan 3 400 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 1 500 euro,

20) beslut om fastställande av att distributörer omfattas av distributionsskyldighet 550 euro.

5 §
Avgifter i anslutning till utbildning och behörighet för ansvariga personer för energibesiktningar av företag

För åtgärder som gäller av Energimyndigheten ordnad utbildning enligt energieffektivitetslagen för ansvariga personer för energibesiktningar av företag och beviljande av behörighet enligt den lagen för ansvariga personer för energibesiktningar av företag tas avgifter ut enligt följande:

1) utbildning för ansvariga personer för energibesiktningar av företag 400 euro,

2) prov för ansvariga personer för energibesiktningar av företag 100 euro, när personen ansöker om beviljande av behörighet för ansvarig person,

3) beslut om beviljande av behörighet för ansvariga personer för energibesiktningar av företag 150 euro,

4) beslut om förnyande av beslut som avses i 3 punkten 200 euro.


Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Markku Kinnunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.