1232/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av 40 och 58 § i gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 40 § i gruvlagen (621/2011), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 771/2019 och 966/2020, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 771/2019 och 966/2020, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer:

40 §
Information om tillståndsansökan

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.


58 §
Information om tillståndsbeslut

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.Denna lag träder i kraft den 31 december 2021.

RP 169/2021
EkUB 38/2021
RSv 228/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT L 197, 24.7.2012, s. 1

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.