1231/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 6 § 23 punkten, 26 §, rubriken för 104 b § samt 104 b § 1 och 2 mom.,

av dem 6 § 23 punkten sådan den lyder i lag 1142/2016, rubriken för 104 b § samt 104 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 358/2015, och

fogas till 104 b §, sådan den lyder i lag 358/2015, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 104 f och 127 a § som följer:

6 §
Definitioner

I denna lag avses med


23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka och vars intressen ett beslut i en fråga gäller, samt de registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja naturvård, miljöskydd, eller hälsoskydd i det område som beslutet avser,


26 §
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd

Vid ansökan om tillstånd som avses i 23 och 58 § ska verksamhetsutövaren lämna in de handlingar som avses i 25 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), om det är fråga om ett sådant projekt som avses i den lagen och som kräver miljökonsekvensbedömning.

Säkerhets- och kemikalieverket ska i ett beslut på en tillståndsansökan som avses i 1 mom. beakta den motiverade slutsatsen, miljökonsekvensbedömningen och resultaten av eventuella internationella höranden och ta in den motiverade slutsatsen i tillståndsbeslutet med tillämpning av vad som föreskrivs i 26 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, samt säkerställa att den motiverade slutsatsen är uppdaterad med tillämpning av vad som föreskrivs i 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Närmare bestämmelser om innehållet i ett tillståndsbeslut och om information om tillståndsbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 a kap.

Kungörelse och information om tillståndsärenden

104 b §
Delgivning av tillståndsansökan

Säkerhets- och kemikalieverket ska delge tillståndsansökningar genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock hållas tillgängliga i minst 30 dygn. Kungörelsen och ansökningshandlingarna får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetsställets placering. De personuppgifter som ska publiceras på en myndighets webbplats ska raderas från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft.

Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen (410/2015) också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. Säkerhets- och kemikalieverket ska delge den berörda allmänheten tillståndsansökningar separat med iakttagande av vad som i förvaltningslagen föreskrivs om delgivning av handlingar.

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.


104 f §
Delgivning av tillståndsbeslut

Säkerhets- och kemikalieverket ska delge tillståndsbeslut genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Dessutom ska den berörda allmänheten delges beslutet separat.

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf.

16 kap.

Ändringssökande

127 a §
Besvärsrätt

Utöver vad som föreskrivs i 7 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring i beslut om tillstånd som avses i 23 och 58 § sökas också av den berörda allmänheten samt av den kommun där den verksamhet som beslutet avser ska placeras.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2021.

RP 169/2021
EkUB 38/2021
RSv 228/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT L 197, 24.7.2012, s. 1

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.